ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*doubtfulness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น doubtfulness, -doubtfulness-

*doubtfulness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doubtfulness (n.) ความสงสัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกังขา (n.) doubtfulness See also: suspicion Syn. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย, ความข้องใจ, ความแคลงใจ, ความฉงน, ความสนเท่ห์
ความกังขา (n.) doubtfulness See also: mistrust, suspicion, uncertainty Syn. ความสงสัย, ความแคลงใจ, ความสนเท่ห์
ความกังขา (n.) doubtfulness See also: questionableness Syn. ความข้องใจ
ความข้องใจ (n.) doubtfulness See also: mistrust, suspicion, uncertainty Syn. ความสงสัย, ความแคลงใจ, ความสนเท่ห์, ความกังขา
ความฉงน (n.) doubtfulness See also: suspicion Syn. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย, ความข้องใจ, ความแคลงใจ, ความกังขา, ความสนเท่ห์
ความสงสัย (n.) doubtfulness See also: questionableness Syn. ความข้องใจ, ความกังขา
ความสงสัยเคลือบแคลง (n.) doubtfulness See also: unclearness, ambiguity Syn. ความคลุมเครือ, ความสงสัย Ops. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง, ความกระจ่าง
ความสนเท่ห์ (n.) doubtfulness See also: suspicion Syn. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย, ความข้องใจ, ความแคลงใจ, ความฉงน, ความกังขา
ความสนเท่ห์ (n.) doubtfulness See also: mistrust, suspicion, uncertainty Syn. ความสงสัย, ความแคลงใจ, ความกังขา
ความเคลือบแคลง (n.) doubtfulness See also: unclearness, ambiguity Syn. ความคลุมเครือ, ความสงสัย, ความสงสัยเคลือบแคลง Ops. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง, ความกระจ่าง
ความแคลงใจ (n.) doubtfulness See also: suspicion Syn. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย, ความข้องใจ, ความฉงน, ความกังขา, ความสนเท่ห์
ความแคลงใจ (n.) doubtfulness See also: mistrust, suspicion, uncertainty Syn. ความสงสัย, ความสนเท่ห์, ความกังขา
วิมัติ (n.) doubtfulness See also: suspicion Syn. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย, ความข้องใจ, ความแคลงใจ, ความฉงน, ความกังขา, ความสนเท่ห์

*doubtfulness* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความแคลงใจ[n. exp.] (khwām khlaē) EN: doubts ; doubtfulness FR:
ความเคลือบแคลง[n.] (khwām khleū) EN: doubtfulness ; skepticism FR: soupçon [m]
ความสงสัย[n.] (khwām songs) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion ; scepticism FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
วิมัติ[n.] (wimat) EN: doubtfulness ; doubt ; suspicion FR: doute [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *doubtfulness*
Back to top