ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*disseminate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disseminate, -disseminate-

*disseminate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disseminate (vi.) เผยแพร่ See also: แผ่ขยาย, แพร่กระจาย, กระจายไปสู่ Syn. spread, circulate, diffuse
disseminate (vt.) เผยแพร่ See also: แผ่ขยาย, แพร่กระจาย, กระจายไปสู่ Syn. spread, circulate, diffuse
English-Thai: HOPE Dictionary
disseminate(ดิเซม'มิเนท) vt. ทำให้กระจัดกระจาย,แพร่กระจาย,เผยแพร่., See also: dissemination n. ดูdisseminate disseminator n. ดูdisseminate, Syn. promulgate,circulate,propagate
English-Thai: Nontri Dictionary
disseminate(vt) แจกจ่าย,โปรยปราย,เผยแพร่,แพร่กระจาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disseminated-แพร่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insular sclerosis; sclerosis, disseminated; sclerosis, multipleโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multiple sclerosis; sclerosis, disseminated; sclerosis, insularโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disseminatedการลุกลาม,การติดเชื้อทั่วไป,แพร่กระจาย,แพร่กระจายไปทั่ว,กระจายทั่วร่างกาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจาย (v.) disseminate See also: disperse, scatter, spread Syn. แพร่, แพร่กระจาย
เฟื่องฟุ้ง (v.) be disseminated See also: spread Syn. ฟุ้งเฟื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We just acquire information and disseminate it.พวกเราแค่ ค้นหาข้อมูล จากนั้นเผยแพร่มัน
Yeah, but it could be disseminated-ครับ แต่น่าจะเป็นไปได้ว่า...
It'senryaylor, the esident's husband, but that information is not to be disseminated.เค้าคือเฮนรี่ เทเลอร์ สามีของ ปธน. แต่ห้ามเปิดเผยเรื่องนี้ออกไป เข้าใจนะ?
But any information he receives will be immediately disseminated.แต่ไม่ว่าข้อมูลใดที่เขาได้รับมา จะถูกเผยแพร่ทันทีครับ

*disseminate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散布[sàn bù, ㄙㄢˋ ㄅㄨˋ, 散布 / 散佈] disseminate

*disseminate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
急性散在性脳脊髄炎[きゅうせいさんざいせいのうせきずいえん, kyuuseisanzaiseinousekizuien] (n) acute disseminated encephalomyelitis; ADEM
散蒔く(P);ばら蒔く;散播く[ばらまく, baramaku] (v5k,vt) (uk) to disseminate; to scatter; to give money freely; (P)

*disseminate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟื่องฟุ้ง[v.] (feuangfung) EN: be disseminated ; spread FR:
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion ; disseminate ; issue FR: dispenser ; prodiguer ; répartir ; assigner ; partager
ขจร[v.] (khajøn) EN: spread ; diffuse ; extend ; be disseminated ; reek FR:
กระพือ[v.] (krapheū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; disseminate ; propagate ; diffuse ; expand ; dilate; extend FR:
ลือ[v.] (leū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
ลือเลื่อง[v.] (leūleūang) EN: spread ; circulate ; broadcast ; disseminate ; make known ; go around/round FR:
เผยแพร่[v.] (phoēiphraē) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize ; publish ; launch FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter ; disséminer ; publier ; lancer
แพร่[v.] (phraē) EN: spread ; spread out ; propagate ; disseminate ; broadcast ; circulate ; publish ; publicize FR: répandre ; diffuser ; propager ; disséminer
โปรย[v.] (prōi) EN: spread ; sprinkle ; scatter ; strew ; disseminate ; shower ; distribute ; rain down FR: répandre ; éparpiller ; disséminer
ระบาด[v.] (rabāt) EN: spread out ; extend far and wide ; be scattered ; be dispersed ; be disseminated ; break out FR: se répandre ; se disperser ; se disséminer ; propager
โรย[v.] (rōi) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser
ส่งสัญญาณ[v. exp.] (song sanyān) EN: transmit ; relay ; radio ; broadcast ; disseminate ; send out FR: émettre ; diffuser ; envoyer un signal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *disseminate*
Back to top