ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*devout*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น devout, -devout-

*devout* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
devout (adj.) จริงใจ
devout (adj.) ซึ่งมีใจศรัทธา Syn. devotional, worshiping, orthodox Ops. irreligious
devoutly (adv.) อย่างมีใจศรัทธา See also: อย่างจริงใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
devout(ดิเวาทฺ') adj. มีใจศรัทธา,เคร่งศาสนา,ใจจริง,ซื่อสัตย์., See also: devoutness n., Syn. pious
English-Thai: Nontri Dictionary
devout(adj) ใจบุญ,มีศรัทธา,ธรรมะธรรมโม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't ask a devout people to disregard a precious teaching.คุณจะห้ามไม่ให้ผู้ศรัทธาทำเป็นลืม คำสอนที่มีคุณค่ามาแต่นานนมได้หรอก
I wonder what temptations Edo harbors... enticing devout Ninja... to abandon their trade... so easily.ฉันสงสัยว่า อะไร คือ อบายมุข ที่ เอโดะมี... ไว้ล่อลวง พวกนินจา... เพื่อ ทำลาย สิ่งแลกเปลี่ยน...
He's a devout man. He actually prayed for this.เขาเป็นคนเคร่งศาสนา เขาขอพรไว้แบบนี้
He's a devout man.เขาเป็นคนที่มีศรัทธา
No, really, most of us aren't devout here, and I respect your religion.ไม่ จริงๆ แล้ว พวกเราทั้งหมดที่นี้ ไม่ได้มีใจศรัทธา และฉันเคารพในศาสนา ของคุณ
You were actually devoutly worshipping yourself.คุณก็เลยบูชาตัวเองด้วยจิตศรัทธาสุดๆ
I'm a devout Christian, and you guys are feeding into this poor boy's delusions.ฉันคือชาวคริสเตียนผู้มีจิตศรัทธาและพวกเธอ กำลังหลงภาพมายาของเด็กชายผู้น่าสังเวช
Well, I'm so sorry you can't be in your own church on this devout day.ที่คุณไม่ได้อยู่ในโบสถ์ของคุณในวันสำคัญวันนี้
Ah, but Iris here, uh, she just devoured a pile of meat, and she's a devout vegetarian, and you won't drink a little wine.แต่ไอริสคนนี้ เธอเพิ่งจะกินเนื้อ ทั้งๆที่เธอเป็นมังสวิรัต
Now, I have never been called devout, but watching Lilith shoot out of a blood pool while I sucked down a bride to the dulcet strains of "You Light Up My Life", well, praise Lilith, praise Jesus,ตอนนี้, ผมไม่เคยเรียกมันว่า ศรัทธา แต่เฝ้ามองลิลิธ ปรากฎกายออกมาจากกองเลือด ในขณะที่ผมกำลังลิ้มรสเลือดเจ้าสาว
The most devout servants of the Order.เราเรียกพวกเขาว่า"พี่น้อง" เป็นคนรับใช้ที่เคร่งศาสนาของลักธิ
My husband and I were very devout at one time.ฉันกับสามี เคยเคร่งศาสนากันมาก

*devout* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谦诚[qiān chéng, ㄑㄧㄢ ㄔㄥˊ, 谦诚 / 謙誠] devout; sincere
虔诚[qián chéng, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 虔诚 / 虔誠] pious; devout; sincere
敬虔[jìng qián, ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄢˊ, 敬虔] devout
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 虔] devout
一秉虔诚[yī bǐng qián chéng, ㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 一秉虔诚 / 一秉虔誠] earnestly and sincerely (成语 saw); devoutly

*devout* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
信仰深い[しんこうぶかい, shinkoubukai] (n) devout
信心深い[しんじんぶかい, shinjinbukai] (adj-i) deeply religious; devout; godly; faithful
優婆塞[うばそく, ubasoku] (n) {Buddh} upasaka (devout male lay follower of Buddhism)
優婆夷[うばい, ubai] (n) {Buddh} upasika (devout female lay follower of Buddhism)
念仏三昧[ねんぶつざんまい, nenbutsuzanmai] (n) being deep in (Buddhist) prayer; praying devoutly to Amida Buddha
敬虔[けいけん, keiken] (adj-na,n) pious; devout; modest
篤信[とくしん, tokushin] (adj-na,n) devoutness; devotion

*devout* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พระเคร่ง[n. exp.] (phra khreng) EN: devout monk FR:
ธรรมิก[adj.] (thammik) EN: righteous ; virtuous ; devout ; pious ; saintly FR:
ธรรมิก-[pref.] (thammikka-) EN: righteous ; virtuous ; devout ; pious ; saintly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *devout*
Back to top