ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*deign*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น deign, -deign-

*deign* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deign (vt.) ถ่อมตัวลงมา See also: ลดตัวลงมา, ยอมลดเกียรติ / ศักดิ์ศรีลงมา Syn. condescend, vouchsafe, stoop
deign (vi.) ถ่อมตัวลงมา See also: ลดตัวลงมา, ยอมลดเกียรติ / ศักดิ์ศรีลงมา Syn. condescend, vouchsafe, stoop
English-Thai: HOPE Dictionary
deign(เดน) vi. ถ่อมตัวลงมา,ยอมลดเกียรติ vt. กรุณาให้,กรุณาอนุมัติ,กรุณา,ทรงพระกรุณา
English-Thai: Nontri Dictionary
deign(vi) ลดตัวลงมา,ยอม,กรุณา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you just deign to speak english, with what you learned in prison, you could be a paralegal tomorrow.รู้มั้ยคุณฉลาด ถ้ารู้จักเรียบเรียงภาษา จากสิ่งที่เรียนในอินเตอร์เน็ทกับในคุก คุณเป็นผู้ช่วยทนายยังได้
But when it does come... when it deigns to come, then you know it's...แต่เมื่อมันมา... เมื่อมันตัดสินใจว่ามันจะมา เมื่อนั้นเธอจะรู้ มัน..
Because this place where so many people would die to work, you only deign to work.เธอไม่สน เพราะว่า... หลายคนยอมตายเพื่อให้ได้ทำงานที่นี่ เธอยอมลดเกียรติมาทำงาน
I have deigned to work with you that our planet may survive!ที่ข้าต้องลดตัวลงมาทำงานกับแก ก็เพื่อให้ดาวของเราอยู่รอด
To deign to eat at the commissary.จนไม่ยอมลดตัว ไปกินที่สวัสดิการ
I can assure you that the only way you're gonna keep this from the media is to walk away from this sham of marriage with whatever I deign to give you,ผมรับรองว่า ทางเดียวที่ คุณจะปิดบังเรื่องนี้ ไม่ให้สื่อรู้ ด้วยการเดินออกไป จากความอับอาย ของการแต่งงานนี้
We're lucky you deigned to show up.เราโชคดีที่นายยอมมาร่วมด้วย
He will not even deign to touch a weapon.เขาจะไม่ยอมแม้แต่จะสัมผัส อาวุธ

*deign* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกกินแมลงเด็กแนน[n. exp.] (nok kin mal) EN: Deignan's Babbler FR: Timalie de Deignan [f] ; Timalie thaïlandaise [f]

*deign* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deignantimalie {f} [ornith.]Deignan's Babbler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *deign*
Back to top