ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-deign-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น deign, *deign*,

-deign- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you just deign to speak english, with what you learned in prison, you could be a paralegal tomorrow.รู้มั้ยคุณฉลาด ถ้ารู้จักเรียบเรียงภาษา จากสิ่งที่เรียนในอินเตอร์เน็ทกับในคุก คุณเป็นผู้ช่วยทนายยังได้
Because this place where so many people would die to work, you only deign to work.เธอไม่สน เพราะว่า... หลายคนยอมตายเพื่อให้ได้ทำงานที่นี่ เธอยอมลดเกียรติมาทำงาน
To deign to eat at the commissary.จนไม่ยอมลดตัว ไปกินที่สวัสดิการ
I can assure you that the only way you're gonna keep this from the media is to walk away from this sham of marriage with whatever I deign to give you,ผมรับรองว่า ทางเดียวที่ คุณจะปิดบังเรื่องนี้ ไม่ให้สื่อรู้ ด้วยการเดินออกไป จากความอับอาย ของการแต่งงานนี้
He will not even deign to touch a weapon.เขาจะไม่ยอมแม้แต่จะสัมผัส อาวุธ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -deign-
Back to top