ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*crossing*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crossing, -crossing-

*crossing* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crossing (n.) การเดินทางข้ามแหล่งน้ำ
crossing (n.) การผสมข้ามพันธุ์ Syn. hybridization, interbreeding, cross-fertilization
crossing (n.) จุดตัดกัน Syn. intersection, crossroad
crossing (n.) ทางข้าม
level crossing (n.) ถนนข้ามทางรถไฟ
overcrossing (n.) สะพานลอย See also: สะพานข้ามถนน
railroad crossing / level crossing (n.) ถนนข้ามทางรถไฟ Syn. level crossing
zebra crossing (n.) ทางม้าลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
zebra crossingn. ทางม้าลาย
English-Thai: Nontri Dictionary
crossing(n) การข้าม,ทางข้าม,ทางตัดทางรถไฟ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crossingลูกผสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
zebra crossingทางม้าลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crossing Overการแลกเปลี่ยนส่วนของโครโมโซม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การข้าม (n.) crossing See also: passing over
ข้ามพรมแดน (adj.) crossing borders See also: crossing frontiers Syn. ข้ามแดน
จุดผ่านแดน (n.) border crossing
ม้าลาย (n.) zebra crossing See also: pedestrian crossing, crosswalk Syn. ทางม้าลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You filthy double-crossing bastard! Of all the stinking dirty tricks--ไอ้คนทรยศ ไอ้ขี้โกงเหลี่ยมจัด
Was it hard crossing the desert?ข้ามทะเลทรายลำบากไหม?
However, Your Highness, we would not think of crossing your soil without your permission, nor of removing the Grail from your borders without suitable compensation.อย่างไรก็ตาม พะยะค่ะ, เราไม่คิดจะเดินข้ามที่ดินของพระองค์ โดยที่ พระองค์ ไม่ทรงอนุญาติ,
Faster... and stop crossing your feet.ปีนขึ้นเร็วเท้าอย่าขัดกัน
We are crossing the umbilicus, making our approach to the Event Horizon.เราอยู่ในท่อเชื่อม กำลังเข้าไปใน อีเวนฮอร์ไรซั่น
That night, crossing the street.แล้วที่คุณข้ามถนนคืนนั้นล่ะ
We have sent the description of the van to every crossing from here to Mackinaw.ได้ข่าวอะไรจากชายแดนมั้ย
The crossing points and airports have his photograph but R.M.C.P. has nothing.ชายแดนทุกจุดมีประกาศรูปเขา แต่ยังไม่ได้ข่าว
He's crossing the lake!มันเป็นความจริงที่เขากำลังข้ามทะเลสาบ!
But what a glorious end to your final crossing... if we were to get into New York on Tuesday night and surprise them all.แต่นี่เป็นเที่ยวสุดท้าย อันรุ่งโรจน์ของคุณ ถ้าเราไปถึงนิวยอร์คคืนวันอังคาร เซอร์ไพรส์ทุกๆ คน
Six years on that ship five crossings a year6 ปีบนเรือ เดินทางปีละ 5 เที่ยว
There's been some strange folk crossing the Shire.There's been some strange folk crossing the Shire.

*crossing* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
路口[lù kǒu, ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, 路口] crossing; intersection (of roads)
海关[hǎi guān, ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ, 海关 / 海關] customs (i.e. border crossing inspection)
[jīn, ㄐㄧㄣ, 津] saliva; sweat; a ferry crossing; a ford (river crossing); abbr. for Tianjin 天津
暗渡陈仓[àn dù Chén cāng, ㄢˋ ㄉㄨˋ ㄔㄣˊ ㄘㄤ, 暗渡陈仓 / 暗渡陳倉] secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a diversion
人行横道[rén xíng héng dào, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄉㄠˋ, 人行横道 / 人行橫道] pedestrian crossing

*crossing* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロッシングゾーン[, kurosshinguzo-n] (n) crossing zone
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes
ゼブラゾーン[, zeburazo-n] (n) zebra crossing; zebra zone
交差(P);交叉[こうさ, kousa] (n,vs,adj-no) (1) crossing; intersection; (2) (genetic) crossing over; (P)
交差対称性[こうさたいしょうせい, kousataishousei] (n) crossing symmetry (physics)
交差点(P);交叉点[こうさてん, kousaten] (n) crossing; intersection; (P)
十字街[じゅうじがい, juujigai] (n) crossroads; street crossing
南中[なんちゅう, nanchuu] (n,vs) crossing the meridian
太刀打ち[たちうち, tachiuchi] (n,vs) crossing swords; opposition; contention
寝返り(P);寝がえり[ねがえり, negaeri] (n,vs) (1) (See 寝返りを打つ) turning over while sleeping in bed; (2) betrayal; double-crossing; (P)
応急渡河[おうきゅうとか, oukyuutoka] (n) hasty crossing
横断[おうだん, oudan] (n,vs,adj-no) (1) crossing; (adj-f) (2) transverse; (P)
横断歩道[おうだんほどう, oudanhodou] (n) pedestrian crossing; (P)
石橋を叩いて渡る[いしばしをたたいてわたる, ishibashiwotataitewataru] (exp) (id) being excessively cautious; knocking on a strong stone bridge before crossing it
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P)
赤道祭[せきどうさい, sekidousai] (n) ceremony to celebrate crossing the equator
[つじ, tsuji] (n,adj-f) intersection; crossing; crossroad; street corner; street; (P)
過渡[かと, kato] (n) (1) crossing; ferry; (2) transient; (3) changing old to new; (P)
開閉機[かいへいき, kaiheiki] (n) crossing gate
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クロスケーブル[くろすけーぶる, kurosuke-buru] crossing cable

*crossing* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้าแยกชิบูย่า[n. prop.] (hā yaēk Chi) EN: Shibuya Crossing FR:
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner FR:
จุดผ่านแดน[n. exp.] (jut phān da) EN: border crossing FR: poste-frontière [m] ; point de passage [m]
จุดตัด[n. exp.] (jut tat) EN: crossing ; point of intersection FR: intersection [f] ; point d'intersection [m]
กั๊ก[n.] (kak) EN: crossing ; intersection FR: intersection [f]
ข้ามพรมแดน[adj.] (khām phromd) EN: crossing borders FR:
ป้ายคนข้ามถนน[n. exp.] (pāi khon kh) EN: crossing sign FR: feu (de signalisation) pour piétons [m] ; signal pour piétons [m]
โรคกลัวถนน[n. exp.] (rōk klūa th) EN: agyrophobia ; dromophobia ; fear that crossing roads will cause bodily harm to oneself FR:
สะพานลอย[n.] (saphānløi) EN: flyover ; pedestrian overpass ; overpass ; overcrossing ; footbridge FR: passerelle [f]
ทางข้าม[n.] (thāngkhām) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางข้ามม้าลาย[n. exp.] (thāngkhām m) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางม้าลาย[n. exp.] (thāngmālāi) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]

*crossing* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugkurskreuzung {f}airway crossing
Grenzübergang {m}border crossing (point); checkpoint
Bahnübergang {m}level crossing; railroad crossing [Am.]
Straßenkreuzung {f}level crossing
Nulldurchgang {m}zero-crossing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *crossing*
Back to top