ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crosswalk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crosswalk*, -crosswalk-

crosswalk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crosswalk (n.) ทางข้าม See also: ทางม้าลาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crosswalks ครอสวอล์คเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้เมทาดาทาเพื่อให้เกิดทำงานข้ามระบบกันไำด้ โดยการจับคู่ (mapping) ระหว่างเมทาดาทาด้วยกัน (เช่น ระหว่างมาร์ค และดับลินคอร์เมทาดาทา) ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและเข้าถึงตัวสารสนเทศที่อยู่ข้าม/ต่างโดเมนกัน การใช้เค้าร่าง/หลักเกณฑ์ (Schema) ของเมทาดาทาที่เป็นมาตรฐานจะช่วยอำนวยความสะดวกให้มีการแลกเปลี่ยนเมทาดาทา หรืออีกนัยหนึ่งทำให้มีการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางข้าม (n.) crosswalk Syn. ทางม้าลาย
ทางม้าลาย (n.) crosswalk See also: pedestrian crossing, zebra crossing Syn. ทางข้าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a traffic light ahead with a crosswalk button.ไฟจราจรอยู่ตรงโน้น แล้วมีสัญญาณคนข้ามถนนด้วย
As I mentioned, the Pasadena City Council is debating longer crosswalk times, and later, the LEGO store is having a midnight madness sale.ก็อย่างที่ฉันบอกแหละ สภาเมืองกำลังถกเรื่องเพิ่มเวลาไฟแดง ห้าง LEGO กำลังมีมิดไนท์เซล์
Eleven o'clock at night, at that place. I'll see you at the crosswalk.ห้าทุ่มที่นั่น ผมจะไปเจอคุณตรงทางม้าลาย
He stepped onto the crosswalk...เขากำลังเดินอยู่บนทางข้าม...
How so is that while Wade was away in college, he had 6--6 cases of public intoxication, including one involving a hit-and-run with a pedestrian in a crosswalk.ยังไงน่ะเหรอ ก็ขณะที่เว้ดไปเรียนมหาวิทยาลัย เขาเจอ 6 -
It's a crosswalk, jackass! We have the right of way! Yeah.นั่นไม่จริง เขามีอิทธิพลดีๆ ต่อผม

crosswalk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
歩行者用の信号[ほこうしゃようのしんごう, hokoushayounoshingou] (n) (See 歩行者) (pedestrian) crosswalk signal

crosswalk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทางข้าม[n.] (thāngkhām) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางข้ามม้าลาย[n. exp.] (thāngkhām m) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางม้าลาย[n. exp.] (thāngmālāi) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crosswalk
Back to top