ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*crockery*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crockery, -crockery-

*crockery* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crockery (n.) เครื่องเคลือบดินเผา Syn. dishware
English-Thai: HOPE Dictionary
crockery(ครอค'เคอรี) n. เขม่า,เครื่องปั้นดินเผา,หม้อ, Syn. crocks,earthenware
English-Thai: Nontri Dictionary
crockery(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องถ้วยชาม,หม้อไห
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้วยชาม (n.) crockery See also: pottery
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Manufacturers of superior enamelware crockery... expressly designed and crafted for military use.จะผลิตอุปกรณ์เคลือบ... คุณภาพเยี่ยม... ดีไซน์ยอด
Crockery, nuptial etiquette and pleasing your bride.ของชำร่วย การวางตัว การ ช่วยเหลือเจ้าสาว
Crows and crockery!กระแอก เครื่องถ้วยชาม
My skin was almost like porcelain but after the issue my skin looks like a surface of rough crockery.ผิวของผมเหมือนกระเบื้องเคลือบ หลังจากเรื่องนั้น ผิวของผมกลับเหมือนเครื่องปั้นดินเผา

*crockery* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
瀬戸物[せともの(P);セトモノ, setomono (P); setomono] (n) earthenware; crockery; china; (P)
陶器商[とうきしょう, toukishou] (n) crockery dealer; china shop

*crockery* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุด[n.] (chut) EN: [classif.: sets of things (crockery, china, glassware ...), suits of clothing, teams, menus] FR: [classif. : ensembles d'objets assortis, ensembles vestimentaires (costumes ...), équipes sportives; menus]
เครื่องปั้นดินเผา[n.] (khreūangpan) EN: pottery ; earthenware ; crockery FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]
ถ้วยชาม[n. exp.] (thūay-chām) EN: crockery ; pottery ; dishes FR: vaisselle [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *crockery*
Back to top