ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dishware

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dishware*, -dishware-

dishware ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dishware (n.) เครื่องเคลือบดินเผา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dishware
Back to top