ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-crockery-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crockery, *crockery*,

-crockery- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
陶器商[とうきしょう, toukishou] (n) crockery dealer; china shop

-crockery- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องปั้นดินเผา[n.] (khreūangpan) EN: pottery ; earthenware ; crockery FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]
ถ้วยชาม[n. exp.] (thūay-chām) EN: crockery ; pottery ; dishes FR: vaisselle [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -crockery-
Back to top