ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*credible*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น credible, -credible-

*credible* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
credible (adj.) น่าเชื่อถือ Syn. believable Ops. incredible
incredible (adj.) ซึ่งไม่น่าเชื่อ See also: ซึ่งเหลือเชื่อ, ยากที่จะเชื่อ Syn. unbelievable, unimaginable Ops. believable, credible
English-Thai: HOPE Dictionary
credible(เครด'ดะเบิล) adj. ซึ่งเชื่อถือได้,น่าเชื่อถือ,น่าไว้วางใจ., See also: credibility n. -Conf. creditable,credulous
incredible(อินเครด' ดะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อ,เหลือเชื่อ., See also: incredibility, incredibleness n. incredibly adv., Syn. inconceivable, unbelievable, doubtful
English-Thai: Nontri Dictionary
credible(adj) น่าเชื่อถือ,ไว้ใจได้,น่าไว้วางใจ
incredible(adj) เหลือเชื่อ,ไม่เชื่อถือ,ไม่เลื่อมใส
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your mind is an incredible powerจิตใจของคุณคือพลังอำนาจที่เหลือเชื่อ
I found incredible new methodsฉันพบวิธีใหม่แบบไม่น่าเชื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Aren't you asking us to accept an incredible coincidence?คุณไม่ขอให้เรายอมรับเรื่องบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อ?
And the twelfth returned with incredible stories of huge walls of fire, strange, violent earthquakes, his mind gone, shattered no doubt by some un-simian torture.เจ้าคนที่ 12 รอดกลับมา เล่านิทานที่เหลือเชื่อ มันเล่าเรื่องกําเเพงไฟ
I heard strange, incredible, absurd things.ฉันได้ยินเสียงประหลาด, เหลือเชื่อ เหลวไหล.
Something incredible is happening up there.สิ่งที่เหลือเชื่อที่เกิดขึ้นมีขึ้น
Not so incredible as what happened next.ไม่เท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป
Prince and Company has the most incredible window.ปริ๊นซ์ คอมพานี ได้จัดหน้าต่างโชว์ที่สุดแสนเหลือเชื่อ!
Even creatures like those have incredible energy inside them.แม้ว่าการสร้างสิ่งเหล่านั้นจะมี พลังงานอยู่ภายในอย่างไม่น่าเชื่อ
I'm having dinner last night with this guy, major network executive, top brass, telling him how incredible you are....กับผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ ฉันว่าคุณเก่งมาก และเขาควรไปดูคุณ
My treatments are making him smarter... at an incredible rate.การรักษาของฉัน ทำให้มันฉลาดขึ้น ในระดับที่น่าทึ่ง
He's met with incredible success.เขาพบผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมาก
It was incredible. It was like my hands were possessed by Mozart.มันเหลือเชื่อมาก มันเหมือนกับว่า มือของฉันถูกเข้าสิงโดยโมสาร์ท
This is incredible. He keeps running around.เหลือเชื่อ วิ่งอีกแล้ว

*credible* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荒诞[huāng dàn, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ, 荒诞 / 荒誕] beyond belief; incredible; preposterous; fantastic
难以置信[nán yǐ zhì xìn, ㄋㄢˊ ㄧˇ ㄓˋ ㄒㄧㄣˋ, 难以置信 / 難以置信] incredible
玄乎[xuán hū, ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨ, 玄乎] unreliable; incredible

*credible* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凄くない[すごくない, sugokunai] (exp) (uk) cool! (only when said or written in a questioning tone); incredible; unbelievable
嘘のよう[うそのよう, usonoyou] (adj-na) (See 様・よう・4) hard to believe; fabulous; unbelievable; incredible
実しやか;真しやか;誠しやか[まことしやか, makotoshiyaka] (adj-na) (uk) plausible (e.g. of a rumour); believable (e.g. of a story); specious (e.g. of an argument); credible (e.g. of a lie); looking very like the truth
桁外れ[けたはずれ, ketahazure] (adj-na,n) incredible; extraordinary
気違いに刃物;気狂いに刃物[きちがいにはもの, kichigainihamono] (exp) (sens) incredible danger (lit
珍無類[ちんむるい, chinmurui] (adj-na,n) extraordinary; singular; incredible

*credible* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อได้[adj.] (cheūa dāi) EN: believable ; convincing FR: crédible ; convaincant
เหลือเชื่อ [adj.] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe ; You don't say! (loc.) ; Really? ; No kidding! ; Is that so? FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire ; fabuleux
ไม่เชื่อหู[adj.] (mai cheūa h) EN: unbelievable ; incredible FR:
ไม่น่าเชื่อ[adj.] (mai nā cheū) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable ; extraordinary ; improbable ; unlikely FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
น่าเชื่อ[adj.] (nā cheūa) EN: credible ; believable ; likely FR: crédible
น่าเชื่อถือ[adj.] (nā cheūathe) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy FR: fiable ; crédible
แปลก[adj.] (plaēk) EN: strange ; queer ; outlandish ; odd ; incredible ; unusual ; uncharacteristic FR: bizarre ; étrange ; surprenant ; incroyable ; inhabituel ; aberrant ; curieux ; étonnant ; extraordinaire ; peu commun ; singulier
แปลกแต่จริง[X] (plaēk tāe j) EN: incredible but true ; believe it or not FR: incroyable mais vrai
รับฟังได้[adj.] (rap fang dā) EN: acceptable ; reasonable ; credible ; plausible FR: acceptable
ไม่น่าเชื่อถือ[adj.] (mai nā cheū) EN: unreliable ; not trustworthy FR: pas crédible
น่าไว้วางใจ[adj.] (nāwaiwāngja) EN: believable FR: crédible

*credible* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glaubwürdig; glaubhaft; zuverlässig {adj} | glaubwürdiger | am glaubwürdigstencredible | more credible | most credible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *credible*
Back to top