ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-credible-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น credible, *credible*,

-credible- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, no, no. You're not credible as a doctor. Make something up.ไม่ได้ นายน่ะไม่น่าเชื่อถือพอ เอาอย่างอื่นเถอะ
You have to find a credible person...มันสำคัญมาก ว่าเจ้าค้าขายกับใคร
In 18 hours, the Rabbit's Foot will be delivered to its Middle Eastern buyer, and we'll have credible intel to prove it.ร่วมมือกัน และนี่ คริสต์มาส
Claire, the credible lies are the ones that make you look bad.คแลร์ โกหกที่น่าเชื่อ คือมันต้องทำให้เธอดูแย่
Until these events, we had no credible threat to national security.ก็ไม่มีอะไร ชี้ว่ามัน จะคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ
Officially, we've downplayed their significance, but we're concerned these anomalies might pose a credible threat to our national security.อย่างเป็นทางการ เราจะลด ความสำคัญ แต่เรายังคงกังวล สิ่งประหลาดนำความน่ากลัวมาสู่เรา
A very credible witness has just come forward, and he's willing to testify.พยานที่วิเศษที่สุดเพิ่งจะมาถึง แล้วก็ประสงค์ที่จะให้ปากคำ
You stand in front of a guy, you, you tell your story and he determines if you're gonna be a useful and credible witness.คุณจะยืนหน้าคนคนนึง คุณเล่าเรื่องให้เขาฟัง แล้วเขาจะตัดสิน ว่าคุณเป็นให้การมีประโยชน์หรือไม่
You get me credible intelligence against the Company I'll walk you into the attorney general's office myself.คุณจะให้คนน่าเชื่อถืออย่างฉันฝืนข้อบังคับของคอมพานี่หรอ ฉันจะเดินเข้าไปใน.. ออฟฟิศ รมว ยุติธรรมเองเลย
So... having someone to get us a credible information, that would be worth something to us.ดังนั้น ใครสักคนที่สามารถหาข้อมูลมาได้ นั่นคือสิ่งที่มีค่ามากสำหรับเรา
General Krantz refused to adjust when there were credible threats against him.นายพลแครนซ์ไม่ยอมรับที่จะแก้ไข เมื่อพวกเขาเชื่อว่ามีคนต่อต้านเขาอยู่
And the only credible lead we have is the word "noise""และตัวนำเพียงอย่างเดียวที่พอเชื่อถือได้ เรามีคำว่า 'noise'

-credible- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
実しやか;真しやか;誠しやか[まことしやか, makotoshiyaka] (adj-na) (uk) plausible (e.g. of a rumour); believable (e.g. of a story); specious (e.g. of an argument); credible (e.g. of a lie); looking very like the truth

-credible- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อได้[adj.] (cheūa dāi) EN: believable ; convincing FR: crédible ; convaincant
น่าเชื่อ[adj.] (nā cheūa) EN: credible ; believable ; likely FR: crédible
น่าเชื่อถือ[adj.] (nā cheūathe) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy FR: fiable ; crédible
รับฟังได้[adj.] (rap fang dā) EN: acceptable ; reasonable ; credible ; plausible FR: acceptable

-credible- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glaubwürdig; glaubhaft; zuverlässig {adj} | glaubwürdiger | am glaubwürdigstencredible | more credible | most credible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -credible-
Back to top