ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*contrary*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น contrary, -contrary-

*contrary* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contrary (n.) การตรงกันข้าม
contrary (adj.) ซึ่งขัดแย้งกัน Syn. opposed, against
contrary (adj.) ซึ่งเป็นอุปสรรค
contrary (adj.) ตรงกันข้าม Syn. opposite
on the contrary (idm.) ในทางตรงกันข้าม
to the contrary (idm.) ในทางตรงกันข้าม
to the contrary (idm.) ตรงกันข้าม
English-Thai: HOPE Dictionary
contrary(คอน'ทระรี) adj.,n. (สิ่งที่) ตรงกันข้าม,ต่อต้าน,ขัดกัน,ดื้อรั้น,เป็นมุมฉาก -adv. ซึ่งตรงกันข้าม., See also: contrarily adv. ดูcontrary contrariness n. ดูcontrary
English-Thai: Nontri Dictionary
contrary(adj) ตรงกันข้าม,หัวรั้น,ดื้อรั้น,ต่อต้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contraryขัดกัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ได้ความ (v.) be contrary/against to all expectations See also: fall short of somebody´s expectations, not come up to somebody´s expectations Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว
ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว (v.) be contrary/against to all expectations See also: fall short of somebody´s expectations, not come up to somebody´s expectations Syn. ไม่ได้เรื่อง
ขัดกับ (v.) contrary to See also: be contradictory with, be in conflict with, go against Syn. ตรงข้าม
ขัดต่อ (v.) contrary to See also: be contradictory with, be in conflict with, go against Syn. ขัดกับ, ตรงข้าม
ที่ไหนได้ (conj.) on the contrary Syn. ตรงกันข้าม, อะไรได้, หาใช่เช่นนั้นไม่
หาใช่เช่นนั้นไม่ (conj.) on the contrary Syn. ตรงกันข้าม, อะไรได้
อะไรได้ (conj.) on the contrary Syn. ตรงกันข้าม, หาใช่เช่นนั้นไม่
ในทางตรงกันข้าม (conj.) on the contrary See also: on the other hand, whereas Syn. ตรงกันข้าม Ops. ในทางเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because... all the evidence to the contrary is not entirely dissuasive.เพราะว่า... ..หลักฐานทั้งหมด ที่ตรงกันข้ามนั้น ห้ามปรามได้ไม่ทั้งหมด
It was largely mathematical and in spite of reports to the contrary appears to be completely benign in nature.เวลามาตรฐาน ของภูเขา มันเป็นทางคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ และทั้งๆที่มีการรายงาน ไปในทางตรงกันข้าม
On the contrary. You can inform him I plan on increasing my work force.ตรงกันข้าม, ฝากไปบอกพ่อหน่อยแล้วกัน ว่าฉันขอเพิ่มงบในส่วนงานของฉันอีก
Good! Then we are going out, because you have been a contrary Mary way too long!เจ๋ง งั้นเราไปฉลองให้กับmaryความโชคดีอย่างนี้กันเถอะ
On the contrary, Lau Xing,ตรงกันข้ามเลย เล่าซิง
Oh, but quite to the contrary, governor.โอ้, เเต่ตรงกันข้าม, ท่านผู้ว่าการ.
On the contrary, Brandon... no one deserves to die.ที่จริงแล้วนะ แบรนดอน... ไม่มีใครสมควรที่จะตาย
I know it's contrary To protocol, But I think it's more likely...ผมรู้ว่ามันขัดกับหลักการ แต่ผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่า...
On the contrary, my databases... Kitt, shut up.เรื่องความดื้อ ในฐานข้อมูลของผม...
On the contrary, Mr. Wolfe, you've been very helpful.ตรงข้ามเลย คุณวอล์ฝ คุณช่วยได้มากเลย
Master, the armor patches are getting cold, and contrary to your belief, I do have other things to do.ท่านอาจารย์ เกราะที่ซ่อมไว้ กำลังจะแข็ง และตรงข้ามกับความเชื่อของเจ้า เรามีอย่างอื่นที่ต้องทำ
On the contrary, it flows under the ice, carrying the ice sheet into the sea, where it breaks into icebergs.ในทางตรงข้าม,มันไหลภายใต้น้ำแข็ง พัดพาแผ่นน้ำแข็งลงสู่ทะเล ที่ซึ่งมันแตกออกเป็นภูเขาน้ำแข็ง

*contrary* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反倒[fǎn dào, ㄈㄢˇ ㄉㄠˋ, 反倒] but on the contrary; but expectedly
倒是[dào shi, ㄉㄠˋ ㄕ˙, 倒是] contrary to what one might expect; actually; contrariwise
[fǎn, ㄈㄢˇ, 反] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system
[qiāng, ㄑㄧㄤ, 戗 / 戧] contrary; pushing against; bump; knock; used as equivalent for 抢 qiang1
[nì, ㄋㄧˋ, 逆] contrary; opposite; backwards; to go against; to oppose; to betray; to rebel
不期然而然[bù qī rán ér rán, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, 不期然而然] happen unexpectedly; turn out contrary to one's expectations
[hěn, ㄏㄣˇ, 佷] to act contrary to
反而[fǎn ér, ㄈㄢˇ ㄦˊ, 反而] instead; contrary (to expectations)
[wù, ˋ, 蘁] to disobey; contrary; against; to go against; to violate; obscure character, possibly variant of 惡|恶
[dào, ㄉㄠˋ, 倒] upset; turn over; to tip; to pour; to go home; to the contrary; inverted
悖逆[bèi nì, ㄅㄟˋ ㄋㄧˋ, 悖逆] contrary
反义[fǎn yì, ㄈㄢˇ ㄧˋ, 反义 / 反義] opposite; contrary
相反[xiāng fǎn, ㄒㄧㄤ ㄈㄢˇ, 相反] opposite; contrary
[niù, ㄋㄧㄡˋ, 拗] stubborn; contrary

*contrary* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise
あべこべ[, abekobe] (adj-na,n) (on-mim) contrary; opposite; inverse; (P)
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary
それ処か;其れ処か;其れどころか;其れ所か[それどころか, soredokoroka] (exp) (uk) on the contrary
に反して[にはんして, nihanshite] (exp) (See 反する・1) against; contrary to
割合(P);割り合い(io)[わりあい, wariai] (adv,n) (1) rate; ratio; percentage; proportion; (2) comparatively; (3) contrary to expectations; (P)
却って[かえって, kaette] (adv) on the contrary; rather; all the more; instead; (P)
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P)
反証[はんしょう, hanshou] (n,vs) proof to the contrary; disproof; counter-evidence; rebuttal; refutation; (P)
引き換え(P);引換え(P);引き替え(P);引替え(P);引換[ひきかえ, hikikae] (n) (1) exchange; conversion; (2) on the contrary; on the other hand; (P)
引換て[ひきかえて, hikikaete] (exp) on the contrary
思いがけない(P);思い掛けない;思い掛け無い[おもいがけない, omoigakenai] (adj-i) unexpected; contrary to expectations; by chance; casual; (P)
思いもかけない;思いも掛けない[おもいもかけない, omoimokakenai] (adj-i) (See 思いがけない) unexpected; contrary to expectations; unforeseen
所が[ところが, tokoroga] (conj) (uk) even so; however; still; whereupon; even though; nevertheless; on the contrary; as a matter of fact; despite; (P)
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n,vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P)
案に相違して[あんにそういして, annisouishite] (adv) contrary to one's expectations
相反[そうはん, souhan] (vs) to be contrary; to run counter to; to conflict; to contravene
逆に[ぎゃくに, gyakuni] (adv) conversely; on the contrary

*contrary* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; obdurate ; contrary ; recalcitrant ; headstrong ; naughty FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté ; inflexible ; tête de mule
ขัดกัน[adj.] (khat kan) EN: contrary FR: contraire ; contradictoire
ขัดกับ[adj.] (khat kap) EN: incompatible ; contrary to FR: contraire à ; anti- (préf.)
ข้อความขัดกัน[n. exp.] (khøkhwām kh) EN: contrary statements FR:
คนขวางโลก[n. exp.] (khon khwāng) EN: nonconformist ; person at odds with society ; contrary person ; perverse person ; awkward customer FR: non-conformiste [m]
เกินคาด[X] (koēn khāt) EN: unexpected ; more than one expects ; beyond expectation ; beyond expectations ; contrary to all expectations FR: inespéré ; contre toute attente
ไม่ใช่เช่นนั้น[xp] (mai chai ch) EN: no ; not so ; it's not like that ; on the contrary FR: au contraire
ไม่ได้ความ[v. exp.] (mai dāi khw) EN: make no sense ; be contrary to all expectations ; fall short of somebody's expectations ; not come up to somebody's expectations ; it's incomprehensible FR: ne pas avoir de sens
มัชฌิมฮาร์มอนิก[n.] (matchimahām) EN: harmonic mean (H.M.) ; subcontrary mean FR: moyenne harmonique [f]
ในทางตรงกันข้าม[conj.] (nai thāng t) EN: on the contrary ; on the other hand ; whereas FR: à l'inverse ; à l'opposé
ออกความเห็นแย้ง[v. exp.] (øk khwām he) EN: differ ; contradict ; offer a contrary opinion FR:
โอละพ่อ[X] (ōlaphø) EN: to the contrary ; just the opposite ; topsy-turvy FR:
ผิดประเพณี[adj.] (phit praphē) EN: unconventional ; contrary to custom ; wrong ; immoral FR:
แตกฝูง[adj.] (taēkfūng) EN: unconventional ; contrary FR:
ต้าน[v.] (tān) EN: go against the wind ; go one's way contrary to the wind FR:
ต่างหาก[adv.] (tānghāk) EN: separately ; independently ; on one's own ; on the contrary ; far from it ; apart FR: séparément ; à part ; de façon indépendante ; indépendamment
ต้านลม[v. exp.] (tān lom) EN: go against the wind ; whitstand the wind ; go one's way contrary to the wind FR: affronter le vent
ที่ไหนได้[adv.] (thīnaidāi) EN: ironically ; unfortunaly ; on the contrary FR: Vous n'y pensez pas !
ทวน[v.] (thūan) EN: go against ; proceed against ; move against ; adverse ; counter ; contrary FR: remonter
ต่อต้าน[adj.] (tøtān) EN: against ; contrary to ; anti- (pref.) FR: opposé à ; anti- (préf.)
ตรงกันข้าม[adj.] (trongkankhā) EN: opposite ; directly opposite ; contrary ; counter ; adverse FR: opposé ; contraire ; inverse ; adverse
ตรงกันข้าม[adv.] (trongkankhā) EN: on the contrary ; to the contrary ; conversely ; vice versa ; against ; right across FR: à l'opposé ; au contraire ; en revanche ; inversement ; réciproquement ; vice versa = vice-versa
ตรงข้าม[adv.] (trongkhām) EN: to the contrary ; conversely FR: en face ; vis-à-vis de ; à l'opposé de
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary FR: contredire ; réfuter
ย้อนแย้ง[X] (yøn yaēng) EN: contrary to FR:

*contrary* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
regelwidrig {adj}against rules; contrary to rules
das Gegenteil | Gegenteile {pl} | im Gegenteil; vielmehr | ganz im Gegenteil | das genaue Gegenteil tunthe contrary | contraries | on the contrary | quite the contrary | to do completely the contrary
entgegen {prp; +Dativ} | entgegen meinem Wunsch | entgegen dem Befehl | entgegen allen Erwartungencontrary to; against | against my wishes | contrary to orders | against all expectations
zuwider {prp; +Dativ} | dem Gesetz zuwidercontrary to; against | contrary to the law; against the law
Gegensatz {m}; Unterschied (zu) | im Gegensatz zu | im Gegensatz stehen; im Kontrast stehen (zu) | in scharfem Gegensatz (zu)contrast (with; to) | in contrast to; by contrast; contrary to; as opposed to | to contrast (with) | in marked contrast (to)
gegen {prp; +Akkusativ} | gegen die Abmachung | gegen die Tür schlagen | gegen Abend | gegen 3 Uhr nachtsagainst; towards | against the agreement; contrary to the agreement | to bang on the door | towards evening | around 3 in the morning
entgegengesetzt (zu) {adj}contrary (to)
pflichtwidrig {adj}contrary to duty
verkehrswidrig {adj}contrary to road traffic regulations
vernunftwidrig {adj}contrary to reason
vertragswidrig {adj}contrary to (a) contract
vorschriftswidrig {adj}contrary to regulations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *contrary*
Back to top