ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*commotion*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น commotion, -commotion-

*commotion* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commotion (n.) ความสับสนวุ่นวาย Syn. ruckus, confusion, disorder
English-Thai: HOPE Dictionary
commotion(คะโม'เชิน) n. ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล, Syn. agitation ###A. calm
English-Thai: Nontri Dictionary
commotion(n) ความวุ่นวาย,ความสับสน,ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
commotion, civil; civil commotionความวุ่นวายในบ้านเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was in the house making my gravy and I heard this commotion. We're at the scene right now.ฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่คนเดียว
Don't make commotion. Let's go.อย่าทำตื่นตกใจไป ไปเถอะ
Hey, what's all the commotion about on the second floor?เฮ้ ! ชั้นสองมีจลาจลอะไรกันน่ะ ?
Can't you hear the commotion outside?แกไม่ได้ยินเสียงความสับสนวุ่นวายข้างนอกหรือ?
Bingo. Yeah, no, they closed the tap at Benny's, saw the commotion, wanted to see what was going on.บิงโก, ใช่, ไม่มี แต่เราเห็นคน
Nonsense. With all the commotion, there's just hardly been time.ไร้สาระ วุ่นวายขนาดนี้จะมีเวลาได้ไง
When you heard all of this commotion, did you think...?-(ได้ยินทั้งหมดนี่แล้วN-คิดว่าไงล่ะ)
Now, when the girls heard all the commotion, they ran to the kitchen, where they gave him a a good scrub, a mackerel and a kiss.แม่และ... . มิสซิสวิทเทกเกอร์ต๊กกะใจ
I barely had enough time to plant the Golden Globe in Tom's room and run back downstairs, where I took advantage of the commotion and joined the crowd as they were all running outside.ที่จริง พวกคุณทำที่เหลือทั้งหมดให้ฉัน พวกคุณหันไปเล่นงานทอม อย่างที่ฉันวางแผนไว้เป๊ะ เรื่องก็เป็นงี้แหละ โลอิส
What's all the commotion next door?เกิดอะไรขึ้นกับห้องข้างๆนั่นเหรอ?
For that first love, you're creating a commotion at the police station. How admirable!รักแรกทำให้คุณยุ่งยาก ที่สถานีตำรวจ มันน่าชื่นชมจริงๆ
There is a huge commotion here. How can the wedding continue?มีเรื่องโกลาหลเกิดที่นี้ พิธีแต่งงานไม่สามารถดำเนินได้ต่อไปเหรอ?

*commotion* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风暴[fēng bào, ㄈㄥ ㄅㄠˋ, 风暴 / 風暴] storm; violent commotion; fig. crisis (e.g. revolution, uprising, financial crisis etc)

*commotion* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people
バタバタ(P);ばたばた(P)[, batabata (P); batabata (P)] (n,vs,adv,adv-to) (1) (on-mim) flapping; rattling (sound); noisily; clattering noise; (n) (2) commotion; kerfuffle; (P)
ふためく[, futameku] (v5k) to make a commotion
動乱[どうらん, douran] (n,vs,adj-no) disturbance; agitation; commotion; upheaval; riot; (P)
動揺[どうよう, douyou] (n,vs) disturbance; unrest; shaking; trembling; pitching; rolling; oscillation; agitation; excitement; commotion; (P)
旋風(P);辻風;つむじ風;つじ風[せんぷう(旋風)(P);つむじかぜ(旋風;つむじ風);つじかぜ(旋風;辻風;つじ風), senpuu ( senpuu )(P); tsumujikaze ( senpuu ; tsumuji kaze ); tsujikaze ( senpuu ; t] (n) (1) whirlwind; (2) (せんぷう only) commotion; sensation; hullabaloo; (P)
犇めき合う;ひしめき合う[ひしめきあう, hishimekiau] (v5u) to crowd together in a confined space; to gather and make a commotion
響めき;響き;響動めき[どよめき, doyomeki] (n) (uk) commotion; stir
騒めき[ざわめき, zawameki] (n) (uk) stir; commotion; noise

*commotion* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็ดตะโร[v.] (ettarō) EN: make a commotion ; clamour ; clamor (Am.) FR:
โกลาหล[n.] (kōlāhon) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar ; disturbance FR: tumulte [m] ; confusion [f]
ตีโพยตีพาย[v. exp.] (tī phōi tī ) EN: kick up a fuss (about sth) ; get excited (about) ; make a commotion (over/about) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *commotion*
Back to top