ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-commotion-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น commotion, *commotion*,

-commotion- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, what's all the commotion about on the second floor?เฮ้ ! ชั้นสองมีจลาจลอะไรกันน่ะ ?
Can't you hear the commotion outside?แกไม่ได้ยินเสียงความสับสนวุ่นวายข้างนอกหรือ?
I barely had enough time to plant the Golden Globe in Tom's room and run back downstairs, where I took advantage of the commotion and joined the crowd as they were all running outside.ที่จริง พวกคุณทำที่เหลือทั้งหมดให้ฉัน พวกคุณหันไปเล่นงานทอม อย่างที่ฉันวางแผนไว้เป๊ะ เรื่องก็เป็นงี้แหละ โลอิส
What's all the commotion next door?เกิดอะไรขึ้นกับห้องข้างๆนั่นเหรอ?
For that first love, you're creating a commotion at the police station. How admirable!รักแรกทำให้คุณยุ่งยาก ที่สถานีตำรวจ มันน่าชื่นชมจริงๆ
There is a huge commotion here. How can the wedding continue?มีเรื่องโกลาหลเกิดที่นี้ พิธีแต่งงานไม่สามารถดำเนินได้ต่อไปเหรอ?
Hey, what's all the commotion about?เรื่องวุ่นวายทั้งหมดคือเรื่องอะไรกัน
Five men, blazing away in the north end causing a commotion like Pikeville's never seen.ชายห้าคนก่อเหตุทางด้านเหนือ สร้างความปั่นป่วน อย่างที่ไพค์วิลล์ไม่เคยเจอ
I was supposed to leave last night, but my departure was delayed because of the commotion you and your friends caused.ฉันควรที่จะไปจากที่นี่เมื่อคืน แต่การเดินทางของฉันล่าช้า เป็นเพราะความปั่นป่วนจากแก และเพื่อนของแก
Thank you. What's the commotion upstairs?ขอบใจ ข้างบนวุ่นวายอะไรกัน
Now a few moments later, there was a commotion down in the kitchen.อีกสักพักต่อมา มีเสียงดังขึ้นจากในครัว
So what's the commotion outside?มีเรื่องวุ่นวายอะไรกันด้านนอก

-commotion- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふためく[, futameku] (v5k) to make a commotion
犇めき合う;ひしめき合う[ひしめきあう, hishimekiau] (v5u) to crowd together in a confined space; to gather and make a commotion

-commotion- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็ดตะโร[v.] (ettarō) EN: make a commotion ; clamour ; clamor (Am.) FR:
โกลาหล[n.] (kōlāhon) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar ; disturbance FR: tumulte [m] ; confusion [f]
ตีโพยตีพาย[v. exp.] (tī phōi tī ) EN: kick up a fuss (about sth) ; get excited (about) ; make a commotion (over/about) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -commotion-
Back to top