ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*clarify*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clarify, -clarify-

*clarify* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clarify (vt.) ทำให้เข้าใจง่าย
clarify (vt.) ทำให้ใสสะอาด Syn. purify, filter, refine
English-Thai: HOPE Dictionary
clarify(แคล'ริไฟ) {clarified,clarifying,clarifies} vt. ทำให้ชัดเจน vi. ใสสะอาด,กลายเป็นเข้าใจง่ายขึ้น, See also: clarification n. clarity n. ดูclarify
English-Thai: Nontri Dictionary
clarify(vt) ทำให้กระจ่าง,อธิบาย,ทำให้ชัดเจน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clarifyความเข้าใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างชัดแจ้ง (adv.) clarify See also: clearly Syn. อย่างชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Could you clarify something before you go?คุณช่วยอธิบายบางอย่างก่อนไปได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, so just to clarify, I'm sorry 10 purchases of Healthy Choice products equals 500 miles.โอเค แค่อยากรู้ให้ชัดเจน โทษที... ถ้าซื้อสินค้าของเฮลธีช๊อยส์ 10ชิ้น เท่ากับไมล์สะสม 500ไมล์
I need to clarify here.ผมต้องการความกระจ่างนะ
Should you find the need to clarify your status... regarding the details of that relationship... we would of course welcome any clarification you might... feel the need to share with us.คุณควรจะรู้สถานภาพของตัวเองสักที ว่าคุณมีความเกี่ยวข้องอย่างไร เรายินดีที่จะรับฟังความกระจ่าง
They're just going to take blood samples of all the residents to clarify things.พวกเขาจะเข้ามาเก็บตัวอย่างเลือด ของพวกเราไปตรวจสอบเพื่อความแน่ชัด
And you have to provide me with a written statement clarifying... that none of your family members are involved in terrorist activities.และเธอต้องจัดเตรียมเขียนคำแถลงให้ชัดเจน... ว่าจะไม่มีคนในครอบครัวเธอ มายุ่งเกี่ยวทำตัวระราน
Just clarifying some discrepancies.มันมีบางอย่างไม่กระจ่าง
The president is preparing to issue a statement that will clarify that.ปธน. กำลังเตรียมตัวแถลงการณ์ เพื่อเคลียร์เรื่องนี้
Um, excuse me, General, but just-just to clarify-- you want me to befriend my best friend's ex-girlfriend's new boyfriend?อ่า, ขอโทษครับ, ท่านนายพล แต่เพื่อให้หายข้องใจ --ท่านอยากให้ผม
I want to clarify. There are some misconceptions about what remission signifies.มีความเข้าใจผิดบางอย่าง เกี่ยวกับอาการทุเลาลง
Would you mind clarifying what kinds of songs you want us to sing?คุณต้องการให้เรา ร้องเพลงแบบไหนครับ?
I should clarify that statement by explaining that she calls me "moon pie."ฉันควรชี้แจงด้วยการอธิบายว่า ท่านเรียกฉันว่า มูนพาย
If you would clarify, minister? To what disadvantage are you referring?ท่านโปรดชี้แจงด้วยท่านเสนา ว่าข้อเสียเปรียบที่ท่านเอ่ยถึงคืออะไร

*clarify* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阐明[chǎn míng, ㄔㄢˇ ㄇㄧㄥˊ, 阐明 / 闡明] clarify; explain clearly

*clarify* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
明らかにする[あきらかにする, akirakanisuru] (exp,vs-i) to make clear; to clarify; to disclose; to make public
明らめる[あきらめる, akirameru] (v1,vt) to elucidate; to shed light on; to clarify
聞きただす[ききただす, kikitadasu] (v5s) to find out the truth; to ascertain; to clarify

*clarify* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report FR: démontrer ; élucider ; clarifier
แจกแจง[v.] (jaēkjaēng) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify FR: énumérer
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
แจงสี่เบี้ย[v.] (jaēngsībīa) EN: elucidate ; explain in detail ; clarify FR:
ขยายความใน[v. exp.] (khayāi khwā) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify FR:
กระจ่าง[v.] (krajāng) EN: clear up ; clarify FR: clarifier
ทำให้กระจ่าง[v. exp.] (thamhai kra) EN: clarify FR: clarifier
ทำให้ใส[v. exp.] (thamhai sai) EN: clarify FR: clarifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *clarify*
Back to top