ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-clarify-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clarify, *clarify*,

-clarify- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Could you clarify something before you go?คุณช่วยอธิบายบางอย่างก่อนไปได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need to clarify here.ผมต้องการความกระจ่างนะ
Should you find the need to clarify your status... regarding the details of that relationship... we would of course welcome any clarification you might... feel the need to share with us.คุณควรจะรู้สถานภาพของตัวเองสักที ว่าคุณมีความเกี่ยวข้องอย่างไร เรายินดีที่จะรับฟังความกระจ่าง
They're just going to take blood samples of all the residents to clarify things.พวกเขาจะเข้ามาเก็บตัวอย่างเลือด ของพวกเราไปตรวจสอบเพื่อความแน่ชัด
The president is preparing to issue a statement that will clarify that.ปธน. กำลังเตรียมตัวแถลงการณ์ เพื่อเคลียร์เรื่องนี้
I should clarify that statement by explaining that she calls me "moon pie."ฉันควรชี้แจงด้วยการอธิบายว่า ท่านเรียกฉันว่า มูนพาย
So I was able to clarify the chemiluminescent signature of the materials being dumped in the video.ผมเลยตรวจหาคุณลักษณะของ สารเคมีพวกนั้นที่ถูกทิ้งไว้ในวิดีโอ
Do you think Zoe could clarify the situation for me?คุณคิดว่าโซอี้น่าจะช่วยชี้แจง สถานการณ์ให้ฉันฟังได้ไหม
I would have to clarify the situation to people one on one.ผมต้องไปเคลียร์เรื่องต่างๆ กับประชาชนสิ
If you can't tell even me then it will be impossible to clarify it.ถ้าคุณไม่บอกผม มันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้
I think it's time we clarify our relationship.ผมคิดว่่าถึงเวลาที่จะทำให้ความสัมพันธ์เรามันกระจ่างเสียที
I've agreed to this meeting because we need to clarify a few things.ผมเห็นด้วยกับการพบกันครั้งนี้ เพราะว่าเราต้องทำความใจกันบ้างอย่าง
I must clarify right now that this is the first and last letter...ฉันขอบอกเธอว่า ในบรรดาเพื่อนบ้านที่ไม่ดีและห่างเหินทั้งหมด

-clarify- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
明らめる[あきらめる, akirameru] (v1,vt) to elucidate; to shed light on; to clarify
聞きただす[ききただす, kikitadasu] (v5s) to find out the truth; to ascertain; to clarify

-clarify- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report FR: démontrer ; élucider ; clarifier
แจกแจง[v.] (jaēkjaēng) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify FR: énumérer
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
แจงสี่เบี้ย[v.] (jaēngsībīa) EN: elucidate ; explain in detail ; clarify FR:
ขยายความใน[v. exp.] (khayāi khwā) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify FR:
กระจ่าง[v.] (krajāng) EN: clear up ; clarify FR: clarifier
ทำให้กระจ่าง[v. exp.] (thamhai kra) EN: clarify FR: clarifier
ทำให้ใส[v. exp.] (thamhai sai) EN: clarify FR: clarifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -clarify-
Back to top