ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*chronicle*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chronicle, -chronicle-

*chronicle* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chronicle (vt.) บันทึกเหตุการณ์ See also: บันทึกเรื่องราวมตามลำดับเวลา
chronicle (n.) เหตุการณ์ในอดีต See also: ประวัติศาสตร์, เรื่องราวในอดีต Syn. account, history, story
historical chronicles (n.) จดหมายเหตุ See also: ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึก, ประวัติการณ์ Syn. history, historical records
English-Thai: HOPE Dictionary
chronicle(ครอน'นิเคิล) {chronicled,chronicling,chronicles} n. บันทึกเหตุการณ์เป็นลำดับเวลา,ประวัติศาสตร์,เหตุการณ์ประจำปี,จดหมายเหตุ,ชื่อหนังสือพิมพ์. vt. บันทึกเหตุการณ์, See also: chronicler n.
English-Thai: Nontri Dictionary
chronicle(n) บันทึกเหตุการณ์,รายงานเหตุการณ์,จดหมายเหตุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chronicleบันทึกเหตุการณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประวัติการ (n.) chronicle See also: history, historical record Syn. เรื่องราว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the manuscript in which the friar chronicled the knight's story.มันเป็น หนังสือที่เขียนด้วยมือ ซึ่งหลวงพ่อรูปนั้นบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวของอัศวิน.
But I found the clues that will safely take us through, in the Chronicles of St. Anselm.แต่ว่า พ่อพบเงื่อนงำที่จะพาเรา ผ่านไปได้อย่างปลอดภัย, ในบันทึกเหตุการณ์ในอดีตของเซ้นต์เอนซัลม์
Previously on terminated The sarah connor chronicles... Whatever happened with the explosion flipped a switch.ความเดิมตอนที่แล้ว ตอนเกิดระเบิดมีบางอย่าง\ กระทบถูกสวิตช์
This is the Chronicle of Beltain.นี่คือตำนานของเบลเธรน
"The Ancient Chronicle of Moonacre Valley"บันทึกแห่งหุบเขามูนนาครี
Previously on Terminator sarah chronicles... we're developing a human-interactive a.i.ความเดิมตอนที่แล้ว... . เราพัฒนา การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับมนุษย์
The sarah connor chronicles... where's the metal?ความเดิมตอนที่แล้ว... . โลหะนั่นอยู่ไหน?
The Sarah Connor Chronicles... You are stuck in a can under the oceanคุณอยู่ในเรือใต้ทะเล
Ancient chronicles speak of a heinous curse.บันทึกโบราณ กล่าวถึงคำสาปร้าย
Well, in these chronicles, I mean, the battle just sounds like...แต่ในบันทึกนี้ สงครามมันดูเหมือน
So you wrote the Chronicle of the Battle of the Ice Claws.ถ้างั้นท่านก็คือผู้บันทึกสงครามแห่งกรงเล็บน้ำแข็ง
It seems we will have to amend the Chronicles. Huh?ดูเหมือนว่าเราคงต้องบันทึกตำนานเพิ่มเติมซะแล้ว

*chronicle* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
编年史[biān nián shǐ, ㄅㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ ㄕˇ, 编年史 / 編年史] annals; chronicle

*chronicle* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロニクル[, kuronikuru] (n) chronicle; (P)
史官[しかん, shikan] (n) chronicler
吾妻鏡;東鑑[あずまかがみ;あづまかがみ, azumakagami ; adumakagami] (n) Japanese medieval text that chronicles events of the Kamakura Shogunate
年代記[ねんだいき, nendaiki] (n) annals; chronicle; chronology
年次報告[ねんじほうこく, nenjihoukoku] (n) chronological report; chronicle
旧記[きゅうき, kyuuki] (n) old chronicle; old record
春秋[しゅんじゅう(P);はるあき, shunjuu (P); haruaki] (n) (1) (See 五経) spring and autumn; spring and fall; months and years; (2) (しゅんじゅう only) the Chronicles of Lu or the Spring and Autumn Annals - one of the Five Classics; (P)
書き留める;書きとめる;書き止める[かきとめる;かきとどめる(書き留める), kakitomeru ; kakitodomeru ( kaki todomeru )] (v1,vt) to write down; to leave a note behind; to record; to chronicle
書き綴る[かきつづる, kakitsuduru] (v5r,vt) to put into written form; to communicate or express by writing; to chronicle
歴代史[れきだいし, rekidaishi] (n) chronicles; annals
[き, ki] (n,n-suf) (1) (also written 紀) account; history; chronicle; annals; record; (n) (2) (abbr) (See 古事記) Records of Ancient Matters
軍記[ぐんき, gunki] (n) war chronicle
軍記物語[ぐんきものがたり, gunkimonogatari] (n) war chronicle

*chronicle* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จดหมายเหตุ[n.] (jotmāihēt) EN: chronicle ; annals ; gazette ; records of events ; written account FR: annales [fpl]
กฎหมายเหตุ[n.] (kotmāihēt) EN: chronicle ; gazette FR:
พงศาวดาร[n.] (phongsāwadā) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history ; story of dynasties ; dynastic history FR: histoire [f] ; annales [fpl] ; chronique [f]
ประชุมพงศาวดาร[n. exp.] (prachum pho) EN: annals ; historical annals ; chronicle ; historical record FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ประวัติ[n.] (prawat) EN: chronology ; biography , chronicle ; annals ; history FR: récit historique [m] ; chronique [f] ; histoire [f] ; historique [m] ; chronologie [f] ; monographie [f]
ประวัติการ[n.] (prawattikān) EN: chronicle ; history ; historical record ; annals FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ตำนาน[n.] (tamnān) EN: chronicle ; legend ; traditional history ; tradition ; history ; annals ; account ; myth ; historical record FR: chronique [f] ; légende [f] ; récit [m] ; histoire ancienne [f] ; conte [m] ; mythe [m] ; annales [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *chronicle*
Back to top