ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-chronicle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chronicle, *chronicle*,

-chronicle- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the Chronicle of Beltain.นี่คือตำนานของเบลเธรน
"The Ancient Chronicle of Moonacre Valley"บันทึกแห่งหุบเขามูนนาครี
So you wrote the Chronicle of the Battle of the Ice Claws.ถ้างั้นท่านก็คือผู้บันทึกสงครามแห่งกรงเล็บน้ำแข็ง
"Page Six" is running a full-page chronicle of Daniel's past party-boy ways, and Treadwell's anti-Grayson blog is being re-run in every major newspaper.หน้า 6 เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีต ของแดเนียล เมื่อยังเป็น party-boy และ Treadwell's บล็อกต่อต้านเกรย์สัน
"I hope this chronicle will one day provide you"พ่อหวังว่าวันหนึ่ง บันทึกนี้ จะทำให้ลูก
It is the chronicle of how I came to be.มันบอกว่าข้าเกิดขึ้นจากอะไร
I'm not writing "A Chronicle of the Warsข้าไม่ได้เขียน "บันทึกศึกสงคราม
That's the editor of the Essex Chronicle on the phone giving me the good news.หล่อนอยากคุยกับนาย โอนสายมาเลย

-chronicle- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
年次報告[ねんじほうこく, nenjihoukoku] (n) chronological report; chronicle
書き留める;書きとめる;書き止める[かきとめる;かきとどめる(書き留める), kakitomeru ; kakitodomeru ( kaki todomeru )] (v1,vt) to write down; to leave a note behind; to record; to chronicle
書き綴る[かきつづる, kakitsuduru] (v5r,vt) to put into written form; to communicate or express by writing; to chronicle
軍記[ぐんき, gunki] (n) war chronicle
軍記物語[ぐんきものがたり, gunkimonogatari] (n) war chronicle

-chronicle- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จดหมายเหตุ[n.] (jotmāihēt) EN: chronicle ; annals ; gazette ; records of events ; written account FR: annales [fpl]
กฎหมายเหตุ[n.] (kotmāihēt) EN: chronicle ; gazette FR:
พงศาวดาร[n.] (phongsāwadā) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history ; story of dynasties ; dynastic history FR: histoire [f] ; annales [fpl] ; chronique [f]
ประชุมพงศาวดาร[n. exp.] (prachum pho) EN: annals ; historical annals ; chronicle ; historical record FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ประวัติ[n.] (prawat) EN: chronology ; biography , chronicle ; annals ; history FR: récit historique [m] ; chronique [f] ; histoire [f] ; historique [m] ; chronologie [f] ; monographie [f]
ประวัติการ[n.] (prawattikān) EN: chronicle ; history ; historical record ; annals FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ตำนาน[n.] (tamnān) EN: chronicle ; legend ; traditional history ; tradition ; history ; annals ; account ; myth ; historical record FR: chronique [f] ; légende [f] ; récit [m] ; histoire ancienne [f] ; conte [m] ; mythe [m] ; annales [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -chronicle-
Back to top