ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*catastrophe*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น catastrophe, -catastrophe-

*catastrophe* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
catastrophe (n.) การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของเปลือกโลก Syn. cataclysm
catastrophe (n.) ความล้มเหลว Syn. failure, fiasco
catastrophe (n.) ความหายนะ See also: ภัยพิบัติ Syn. calamity, disaster
catastrophe (n.) จุดจบ See also: จุดอวสาน
English-Thai: HOPE Dictionary
catastrophe(คะแทส'กระฟี) n. ความหายนะ,เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,ตอนจบของละคร,จุดจบ, See also: catastrophic adj., Syn. disaster
English-Thai: Nontri Dictionary
catastrophe(n) ภัยพิบัติ,ความพินาศ,ความวิบัติ,ความหายนะ,เหตุร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
catastropheมหันตภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความฉิบหาย (n.) catastrophe See also: disaster, calamity Syn. ความวอดวาย, ความหายนะ, ความวิบัติ, ความพินาศ Ops. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์
ความวอดวาย (n.) catastrophe See also: disaster, calamity Syn. ความหายนะ, ความวิบัติ, ความพินาศ Ops. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was something that was you know catastrophe happening.นี่เป็นสิ่งที่... เอ่อ ความพินาศ
We've taken every precaution to ensure that a catastrophe such as the one suffered by Raccoon City, is never repeated.เราเตรียมมาตรการป้องกันเต็มที่ เพื่อมั่นใจว่าเหตุหายนะ ดั่งที่เกิดกับแรคคูนซิตี้จะไม่เกิดขึ้นอีก
Now, if any of your other players have any professional catastrophe, personal pain, or a... drug addiction, please do not hesitate to call.ถ้ามีผู้เล่นคนอื่นของคุณ มีปัญหาหนัก ไม่ว่า ปัญหาส่วนตัว หรือ ติดยา กรุณาอย่าลังเลที่จะโทรมาครับ
This catastrophe was provoked by the decision to produce palm oil, one of the most productive and consumed oils in the world, on Borneo.ความหายนะนี้เกิดจาก การตัดสินใจผลิตน้ำมันปาล์ม หนึ่งในน้ำมันที่บริโภคมากที่สุดในโลก ผลิตที่บอร์เนียว
As you know catastrophe has struck our nation has struck the world.ดังที่ทราบกันอยู่ ภัยร้าย ได้คุกคามชาติของเรา คุกคามโลกของเรา
The IWC has presided over one of the greatest environmental catastrophes of all time.เป็นองค์กรเดียวที่ทำงาน เกี่ยวกับการล่าวาฬ และได้รับการรับรองอย่าง เป็นทางการจาก ยูเอ็น โดยพื้นฐานแล้ว องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ไม่มีเขี้ยวเล็บ
If my calculations are correct, your dark energy could bring about another catastrophe at any moment.ถ้าการคำนวน ของผมถูกต้อง พลังด้านมืดของคุณ จะทำให้เกิดหายนะ ในทุกชั่วขณะ
My guess is unless you come up with some compelling evidence relatively soon, you'll never find out what or who caused the greatest global catastrophe in human history or if we can prevent it from happening again.ผมเดาว่าจนกว่าคุณ จะมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ ซึ่งในไม่ช้าคุณก็จะัเจอมัน อะไรหรือใครที่ทำให้เกิด หายนภัยครั้งยิ่งใหญ่ ของประวัติมนุษยชาติ หรือว่าเราอาจป้องกัน ไม่ให้มันอุบัติขึ้นอีกครั้ง
. ..some natural catastrophe devastates all life on Earth.. .. แม้ว่าภัยภิบัติธรรมชาติ ทำลายทุกชีวิตบนโลก
Your theft has caused a catastrophe! Let me go!The spirit herb kept them trapped.
If "Thụ Yêu" is not destroyed, catastrophe will comeท่านก็รู้หากเราไม่จัดการมัน หายนะจะมาเยือน
It's nice to have you back, but our family is on the verge of absolute catastrophe, Daniel.ดีที่ลูกได้กลับมา แต่ครอบครัวของเรากำลังจม สู่ความหายนะ แดเนียล

*catastrophe* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浩劫[hào jié, ㄏㄠˋ ㄐㄧㄝˊ, 浩劫] calamity; catastrophe; apocalypse
灾变[zāi biàn, ㄗㄞ ㄅㄧㄢˋ, 灾变 / 災變] catastrophe; cataclysmic change
大祸临头[dà huò lín tóu, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧㄣˊ ㄊㄡˊ, 大祸临头 / 大禍臨頭] facing imminent catastrophe; calamity looms; all hell will break loose
灾变说[zāi biàn shuō, ㄗㄞ ㄅㄧㄢˋ ㄕㄨㄛ, 灾变说 / 災變說] catastrophism (theory that geological changes are brought about by catastrophes such as the biblical flood
灾难[zāi nàn, ㄗㄞ ㄋㄢˋ, 灾难 / 災難] disaster; catastrophe

*catastrophe* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カタストロフィー;カタストロフィ;カタストロフ;キャタストロフィ[, katasutorofi-; katasutorofi ; katasutorofu ; kyatasutorofi] (n) catastrophe
キャットボンド[, kyattobondo] (n) cat bond; catastrophe bond
兇変;凶変[きょうへん, kyouhen] (n) catastrophe; assassination; calamity; disaster
壊滅(P);潰滅[かいめつ, kaimetsu] (n,vs,adj-no) destruction; annihilation; devastation; catastrophe; (P)
大災害債券[だいさいがいさいけん, daisaigaisaiken] (n) (obsc) (See キャットボンド) catastrophe bond; cat bond
災い(P);禍[わざわい, wazawai] (n) calamity; catastrophe; (P)
災禍[さいか, saika] (n) accident; calamity; mistake; catastrophe
破局[はきょく, hakyoku] (n) catastrophe; cataclysm; collapse (of a relationship); breakup; split (friends, lovers, etc.); (P)

*catastrophe* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หายนะ[n.] (hāyana = hā) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; havoc ; ruin FR: désastre [m] ; catastrophe [f] ; calamité [f]
การป้องกันภัยพิบัติ[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: FR: prévention des catastrophes [f]
การป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: FR: prévention des catastrophes naturelles [f]
ขุกเข็ญ[n. exp.] (khuk khen) EN: catastrophe ; sudden calamity FR:
ความฉิบหาย[n.] (khwām chip-) EN: catastrophe FR:
ความหายนะ[n.] (khwām hāyan) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; cataclysm ; ruin FR: catastrophe [f] ; désastre [m]
ความหายนะทางธรรมชาติ[n. exp.] (khwām hāyan) EN: natural disaster FR: catastrophe naturelle [f]
กระลัมพร[n.] (kralamphøn) EN: catastrophe FR:
กรมธรรม์ประกันไฟ[n. exp.] (krommathan ) EN: catastrophe Insurance FR:
มหันตภัย[n.] (mahantaphai) EN: calamity ; disaster ; great danger ; catastrophe FR:
ปราภพ[n.] (parāphop) EN: catastrophe FR:
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
ภัยพิบัติ[n.] (phaiphibat) EN: disaster ; calamity ; catastrophe FR: désastre [m] ; calamité [f] ; catastrophe [f] ; fléau [m]
ภัยพิบัติแห่งชาติ[n. exp.] (phaiphibat ) EN: national disaster FR: catastrophe nationale [f]
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ; ภัยพิบัติธรรมชาติ[n. exp.] (phaiphibat ) EN: natural disaster ; natural calamity FR: catastrophe naturelle [f]
เภทภัย[n.] (phētphai) EN: calamity ; disaster ; catastrophe ; misfortune ; suffering FR: calamité [f] ; désastre [m] ; catastrophe [f]
พิบัติ[n.] (phibat) EN: calamity ; disaster ; catastrophe ; plague ; suffering FR: catastrophe [f] ; désastre [m] ; calamité [f]
พิบัติภัย[n. exp.] (phibat phai) EN: disaster FR: catastrophe [f]
พิบัติภัยโภปาล[n. exp.] (phibat phai) EN: Bhopal disaster ; Bhopal gas tragedy FR: catastrophe de Bhopal [f]
ประลัย[n.] (pralai) EN: disaster ; calamity ; ruin ; destruction ; catastrophe FR:
อุบัติภัยเชอร์โนบิล[n. exp.] (ubattiphai ) EN: Chernobyl disaster FR: catastrophe nucléaire de Tchernobyl [f] ; accident nucléaire de Tchernobyl [m]
วิบัติ[n.] (wibat) EN: disaster ; destruction ; calamity ; catastrophe ; ruin ; misfortune FR: désastre [m] ; catastrophe [f]
เบรกกะทันหัน[v. exp.] (brēk kathan) EN: FR: freiner en catastrophe
ลี้ภัย[v.] (līphai) EN: flee from a disaster FR: fuir le danger ; fuir la catastrophe

*catastrophe* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umweltkatastrophe {f}ecological disaster; environmental catastrophe; eco-catastrophe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *catastrophe*
Back to top