ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-catastrophe-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น catastrophe, *catastrophe*,

-catastrophe- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was something that was you know catastrophe happening.นี่เป็นสิ่งที่... เอ่อ ความพินาศ
We've taken every precaution to ensure that a catastrophe such as the one suffered by Raccoon City, is never repeated.เราเตรียมมาตรการป้องกันเต็มที่ เพื่อมั่นใจว่าเหตุหายนะ ดั่งที่เกิดกับแรคคูนซิตี้จะไม่เกิดขึ้นอีก
This catastrophe was provoked by the decision to produce palm oil, one of the most productive and consumed oils in the world, on Borneo.ความหายนะนี้เกิดจาก การตัดสินใจผลิตน้ำมันปาล์ม หนึ่งในน้ำมันที่บริโภคมากที่สุดในโลก ผลิตที่บอร์เนียว
As you know catastrophe has struck our nation has struck the world.ดังที่ทราบกันอยู่ ภัยร้าย ได้คุกคามชาติของเรา คุกคามโลกของเรา
If my calculations are correct, your dark energy could bring about another catastrophe at any moment.ถ้าการคำนวน ของผมถูกต้อง พลังด้านมืดของคุณ จะทำให้เกิดหายนะ ในทุกชั่วขณะ
My guess is unless you come up with some compelling evidence relatively soon, you'll never find out what or who caused the greatest global catastrophe in human history or if we can prevent it from happening again.ผมเดาว่าจนกว่าคุณ จะมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ ซึ่งในไม่ช้าคุณก็จะัเจอมัน อะไรหรือใครที่ทำให้เกิด หายนภัยครั้งยิ่งใหญ่ ของประวัติมนุษยชาติ หรือว่าเราอาจป้องกัน ไม่ให้มันอุบัติขึ้นอีกครั้ง
. ..some natural catastrophe devastates all life on Earth.. .. แม้ว่าภัยภิบัติธรรมชาติ ทำลายทุกชีวิตบนโลก
If "Thụ Yêu" is not destroyed, catastrophe will comeท่านก็รู้หากเราไม่จัดการมัน หายนะจะมาเยือน
But if I call the police, the chief will have to arrest me... and I won't be able to stop the catastrophe from happening.แต่ถ้าผมโทรแจ้งตำรวจ สารวัตรก็จะต้องมาจับผม... แล้วผมก็จะไม่มีทาง ยับยั้งหายนะที่จะเกิดขึ้นได้
He'll be culpable of whatever catastrophe they're about to unleash.เขาจะถูกประณาม เกี่ยวกับหายนะที่เกิดขึ้น
If human catastrophe strikes, the public spends money.ถ้าผู้คนล้มหายไปกับภัยพิบัติ
I'm Director of Operations of the World Catastrophe Killzone Department.ผอ.หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ ต้านมหันตภัยโลกเขตแดนสังหาร

-catastrophe- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カタストロフィー;カタストロフィ;カタストロフ;キャタストロフィ[, katasutorofi-; katasutorofi ; katasutorofu ; kyatasutorofi] (n) catastrophe
キャットボンド[, kyattobondo] (n) cat bond; catastrophe bond
大災害債券[だいさいがいさいけん, daisaigaisaiken] (n) (obsc) (See キャットボンド) catastrophe bond; cat bond
災禍[さいか, saika] (n) accident; calamity; mistake; catastrophe

-catastrophe- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หายนะ[n.] (hāyana = hā) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; havoc ; ruin FR: désastre [m] ; catastrophe [f] ; calamité [f]
ขุกเข็ญ[n. exp.] (khuk khen) EN: catastrophe ; sudden calamity FR:
ความฉิบหาย[n.] (khwām chip-) EN: catastrophe FR:
ความหายนะ[n.] (khwām hāyan) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; cataclysm ; ruin FR: catastrophe [f] ; désastre [m]
ความหายนะทางธรรมชาติ[n. exp.] (khwām hāyan) EN: natural disaster FR: catastrophe naturelle [f]
กระลัมพร[n.] (kralamphøn) EN: catastrophe FR:
กรมธรรม์ประกันไฟ[n. exp.] (krommathan ) EN: catastrophe Insurance FR:
มหันตภัย[n.] (mahantaphai) EN: calamity ; disaster ; great danger ; catastrophe FR:
ปราภพ[n.] (parāphop) EN: catastrophe FR:
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
ภัยพิบัติ[n.] (phaiphibat) EN: disaster ; calamity ; catastrophe FR: désastre [m] ; calamité [f] ; catastrophe [f] ; fléau [m]
ภัยพิบัติแห่งชาติ[n. exp.] (phaiphibat ) EN: national disaster FR: catastrophe nationale [f]
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ; ภัยพิบัติธรรมชาติ[n. exp.] (phaiphibat ) EN: natural disaster ; natural calamity FR: catastrophe naturelle [f]
เภทภัย[n.] (phētphai) EN: calamity ; disaster ; catastrophe ; misfortune ; suffering FR: calamité [f] ; désastre [m] ; catastrophe [f]
พิบัติ[n.] (phibat) EN: calamity ; disaster ; catastrophe ; plague ; suffering FR: catastrophe [f] ; désastre [m] ; calamité [f]
พิบัติภัย[n. exp.] (phibat phai) EN: disaster FR: catastrophe [f]
พิบัติภัยโภปาล[n. exp.] (phibat phai) EN: Bhopal disaster ; Bhopal gas tragedy FR: catastrophe de Bhopal [f]
ประลัย[n.] (pralai) EN: disaster ; calamity ; ruin ; destruction ; catastrophe FR:
อุบัติภัยเชอร์โนบิล[n. exp.] (ubattiphai ) EN: Chernobyl disaster FR: catastrophe nucléaire de Tchernobyl [f] ; accident nucléaire de Tchernobyl [m]
วิบัติ[n.] (wibat) EN: disaster ; destruction ; calamity ; catastrophe ; ruin ; misfortune FR: désastre [m] ; catastrophe [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -catastrophe-
Back to top