ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*capacity*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น capacity, -capacity-

*capacity* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
capacity (n.) ความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจ Syn. ability, aptitude, capability
capacity (n.) ปริมาณสูงสุดที่จะรับได้ Syn. limit, contents
incapacity (n.) การไร้ความสามารถ See also: การสูญเสียอำนาจ, ความพิการ Syn. disability, inability Ops. ability, capacity
overcapacity (n.) การกำหนดต้นทุนสูงเกินไป
English-Thai: HOPE Dictionary
capacity(คะแพซ'ซิที) n. ความสามารถที่จะรับ,ความจุ,ปริมาณ,สติปัญญา,ความสามารถ,สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ,การปฎิบัติหน้าที่,ความจุไฟฟ้า adj. จุเต็มที่,รับเต็มที่, Syn. size,power,position
high capacityความจุสูงใช้เรียกจานบันทึกที่มีความหนาแน่นสูง (high density) เช่น จานขนาด 5.25นิ้ว ถ้าเป็นจานชนิด ที่มีความหนาแน่นสูง จะมีความจุถึง 1.2 เมกกะไบต์ ส่วนจานบันทึกความหนาแน่นสูงขนาด 3.5 นิ้ว จะมีความจุถึง 1.44 เมกกะไบต์ โดยปกติ จะมีป้ายพิมพ์บอกไว้บนจานบันทึกประเภทนี้ ถ้าเป็นขนาดธรรมดาจะใช้คำว่า DD ดู high density ประกอบ
incapacity(อินคะแพส' ซิที) n. การไร้ความสามารถ, การขาดคุณสมบัติ, Syn. incapability)
storage capacityความจุของหน่วยเก็บข้อมูลหมายถึง จำนวนข้อมูลที่หน่วยเก็บ เช่น จานบันทึก ฮาร์ดดิสก์ แถบแม่เหล็ก สามารถรับข้อมูลไปเก็บไว้ได้ โดยปกติจะวัดกันเป็น เคไบต์ (K bytes)
English-Thai: Nontri Dictionary
capacity(n) ปริมาตร,ฐานะ,ความจุ,ความสามารถ,สมรรถภาพ,อัตรา,หน้าที่
incapacity(n) ความไม่สามารถ,ความทุพพลภาพ,ความเสียหาย,การขาดคุณสมบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ampere-hour capacityความจุแอมแปร์-ชั่วโมง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
capacityความจุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
incapacityความไม่สามารถ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maximal breathing capacityสมรรถภาพหายใจสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oxygen capacityความจุออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
storage capacityความจุหน่วยเก็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absorptive capacityวิสัยสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Capacityสมรรถวิสัย,ความสามารถ,ความจุ [การแพทย์]
Contractual Delivery Capacityความสามารถที่ผู้ขายรับรองว่าจะส่งก๊าซให้ได้ในแต่ละวันระบุเป็น % DCQ (Daily Contract Quantity) [ปิโตรเลี่ยม]
Inspiratory Capacityความจุหายใจเข้า [การแพทย์]
Oxygenation Capacity ขีดความสามารถให้ออกซิเจน ปริมาณออกซิเจนที่เครื่องเติมอากาศสามารถให้ ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Runway capacityขีดความสามารถของทางวิ่งเครื่องบิน [TU Subject Heading]
storage capacitystorage capacity, ความจุอ่างเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Technological capacityวิสัยสามารถทางเทคโนโลยี [เศรษฐศาสตร์]
Vital capacityความจุชีพของปอด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถัง (n.) unit capacity equivalent to 20 litres
กระผีก (clas.) unit of the capacity
ความจุ (n.) capacity Syn. ปริมาตร
ตามฐานะ (adv.) according to one´s economic capacity See also: according to one´s status Ops. เกินฐานะ
ทะนาน (clas.) capacity measure See also: unit of capacity
ทะนานหลวง (clas.) capacity measure equivalent litre See also: unit of capacity for rice, the official unit being equivalent to one litre
ปริมาตร (n.) capacity See also: volume Syn. ขนาด, ความจุ
สมรรถนะ (n.) capacity See also: capability, ability, aptitude Syn. ความสามารถ
เหลือกำลัง (adv.) beyond one´s capacity See also: beyond one´s strength Syn. เหลือสติกำลัง, เกินกำลัง
เหลือบ่ากว่าแรง (v.) be beyond one´s capacity See also: be beyond one´s ability/power, be more than one can handle Syn. เกินกำลัง, เหลือกำลัง Ops. พอแรง
เหลือรับ (v.) be beyond the capacity See also: be more than that can be accepted
เหลือสติกำลัง (adv.) beyond one´s capacity See also: beyond one´s strength Syn. เกินกำลัง
แล่ง (n.) ancient Thai measure of capacity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But in my official capacity, I have no alternative but to pursue his accusations.เเต่ด้วยหน้าที่เเล้ว ผมไม่มีทางเลือก นอกจากรับฟังข้อกล่าวหาของเขา
Once that happens, North Sarkhan can't take this country over, because it's very difficult to subvert people that have... enough to eat and a capacity to defend themselves.{\cHFFFFFF}ครั้งที่เกิดขึ้นเหนือ Sarkhan ไม่สามารถใช้ประเทศนี้มากกว่า {\cHFFFFFF}เพราะมันเป็นเรื่องยากมาก ที่จะล้มล้างคนที่มี ... {\cHFFFFFF}พออยู่พอกินและ ความสามารถในการปกป้องตัวเอง
My childhood years were spent in endowing my body with the capacity to satisfy the basest, most outrageous desiresปีความเป็นเด็กของฉันถูกใช้จนหมด in endowing ร่างกายของฉันกับความจุ... ...เพื่อทำให้การทำให้พอใจ Nmost อาศัยที่สุด,\รุนแรงปราถนา
Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zurg... has been secretly building a weapon... with the destructive capacity to annihilate an entire planet!ตอนนี้ ความมั่นคงของ กาแลกซี่จะหายหมด จักรพรรดิ์ เซิร์ก... กำลังสร้างอาวุธลับ... ซึ่งมีพลังการทำลายมาก สามารถทำลายประตูทางเข้าดาวเคราะห์ได้!
I did the sum in my head... and with the number of lifeboats times the capacity you mentioned...จำนวนเรือช่วยชีวิตกับความจุ
And the purpose of diminished capacity is?And the purpose of diminished capacity is?
My children believe that their demonstrations and sit-ins... and happenings... what, they believe that these possess the capacity... not only to provoke society, but also to transform it.ลูกป๊ามันเชื่อในการประท้วง การชุมนุม การสร้างสถานการณ์ อะไรพวกนั้น พวกมันเชื่อจริงๆว่า การใช้กำลังเข้าต่อสู้
I must live my life with total efficiency, to maximize my inventing capacity, thus enabling me to do the most I can for mankind.ฉันจะได้เอาสมอง ไปประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เต็มที่ ทำประโยชน์ต่อมนุษยชาติให้มากที่สุด
But we are operating at capacity as it is.แต่ตอนนี้ห้องเต็มหมดครัย
Your lung capacity's pathetic Why are you in such bad shape?ปอดเธอไม่ได้เรื่อง ถึงได้เป็นแบบนี้
And in what—what capacity should I take you to Africa?แต่ จะให้ผมพาคุณไป ในฐานะอะไรล่ะ?
If we drill holes in strategic locations, we compromise the load-carrying capacity of the wall.ถ้าเราเจาะรูในตำแหน่งที่ถูกต้อง เราจะทำลายการรับน้ำหนักของกำแพง

*capacity* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
容量[róng liàng, ㄖㄨㄥˊ ㄌㄧㄤˋ, 容量] capacity; volume; quantitative (science)
[dù, ㄉㄨˋ, 度] capacity; degree; degrees (of temperature); standard
载客量[zài kè liàng, ㄗㄞˋ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄤˋ, 载客量 / 載客量] capacity (of bus)
酒量[jiǔ liàng, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˋ, 酒量] capacity for liquor; how much one can drink
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, 量] capacity; quantity; amount; to estimate
吨公里[dūn gōng lǐ, ㄉㄨㄣ ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, 吨公里 / 噸公里] ton-kilometer (unit of capacity of transport system)
身份[shēn fèn, ㄕㄣ ㄈㄣˋ, 身份] identity; status; capacity; dignity; position; rank
气喘[qì chuǎn, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ, 气喘 / 氣喘] labored breathing; shortage of breath due to poor lung capacity; asthma
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, 作为 / 作為] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 做] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a
出面[chū miàn, ㄔㄨ ㄇㄧㄢˋ, 出面] act in a (official or personal) capacity
排水量[pái shuǐ liàng, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˋ, 排水量] discharge capacity
效力[xiào lì, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˋ, 效力] effectiveness; positive effect; to serve (in some capacity)
执政能力[zhí zhèng néng lì, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 执政能力 / 執政能力] governing capacity
大容量[dà róng liàng, ㄉㄚˋ ㄖㄨㄥˊ ㄌㄧㄤˋ, 大容量] high capacity
载重[zài zhòng, ㄗㄞˋ ㄓㄨㄥˋ, 载重 / 載重] load; carrying capacity
生产能力[shēng chǎn néng lì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 生产能力 / 生產能力] manufacturing ability; production capacity
最大能力[zuì dà néng lì, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 最大能力] maximum capacity
潜力[qián lì, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, 潜力 / 潛力] potential; capacity
才能[cái néng, ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ, 才能] talent; ability; capacity
热容[rè róng, ㄖㄜˋ ㄖㄨㄥˊ, 热容 / 熱容] thermal capacity
载重能力[zǎi zhòng néng lì, ㄗㄞˇ ㄓㄨㄥˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 载重能力 / 載重能力] weight-carrying capacity

*capacity* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャパ[, kyapa] (n) (abbr) (See キャパシティー) capacity
キャパシティ;キャパシティー[, kyapashitei ; kyapashitei-] (n) capacity
キャパシティビルディング;キャパシティービルディング[, kyapashiteibirudeingu ; kyapashitei-birudeingu] (n) capacity building
キャパシティプランニング[, kyapashiteipuranningu] (n) {comp} capacity planning
キャパビル[, kyapabiru] (n) (abbr) (See キャパシティビルディング) capacity building
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] (n) {comp} connection capacity
システム量[システムりょう, shisutemu ryou] (n) {comp} system capacity
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] (n) {comp} switching capacity
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of
としては;としちゃ;としちゃあ[, toshiteha ; toshicha ; toshichaa] (exp) (See として・1,は・1) as (for); for; in the capacity of
ハイキューブ[, haikyu-bu] (n) (abbr) high cubic capacity (used for measuring shipping containers)
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P)
人並み(P);人並[ひとなみ, hitonami] (adj-na,n,adj-no) being average (capacity, looks, standard of living); ordinary; (P)
利用率[りようりつ, riyouritsu] (n) utilization rate; capacity factor; utilization factor; coefficient of use
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
力量[りきりょう, rikiryou] (n) ability; physical strength; capacity; tact; (P)
十人並;十人並み[じゅうにんなみ, juuninnami] (adj-na,n) being average (capacity, looks) (as good as anyone); mediocrity
収容能力[しゅうようのうりょく, shuuyounouryoku] (n) capacity; accommodation
[き, ki] (n) (1) bowl; vessel; container; (2) ability; capacity; calibre; caliber; (P)
大容量[だいようりょう, daiyouryou] (n) {comp} high capacity
大容量データストレージ[だいようりょうデータストレージ, daiyouryou de-tasutore-ji] (n) {comp} high capacity data storage
失格[しっかく, shikkaku] (n,vs) disqualification; elimination; incapacity (legal); (P)
婚姻要件具備証明書[こんいんようけんぐびしょうめいしょ, kon'inyoukengubishoumeisho] (n) certificate of legal capacity to contract marriage; certification of one's legal capacity to be married
容量[ようりょう, youryou] (n) capacity; electrical capacitance; (P)
度量[どりょう, doryou] (n) length and capacity; measures; generosity; magnanimity
心神耗弱[しんしんもうじゃく(P);しんしんこうじゃく, shinshinmoujaku (P); shinshinkoujaku] (n) unsound mind; legally unaccountable (e.g. due to mental illness, drugs, alcohol, etc.); diminished capacity; diminished responsibility; (P)
心神耗弱者[しんしんもうじゃくしゃ;しんしんこうじゃくしゃ, shinshinmoujakusha ; shinshinkoujakusha] (n) (See 心神耗弱・しんしんもうじゃく) person of diminished capacity (e.g. drugs, alcohol, mental retardation, etc.)
技量;技倆;伎倆[ぎりょう, giryou] (n) ability; competency; talent; skill; capacity
最大積載量[さいだいせきさいりょう, saidaisekisairyou] (n) maximum carrying capacity; maximum payload
比誘電率[ひゆうでんりつ, hiyuudenritsu] (n) dielectric constant; relative permittivity; specific inductive capacity
消化力[しょうかりょく, shoukaryoku] (n) digestive capacity; digestive power; digestive strengh
環境容量[かんきょうようりょう, kankyouyouryou] (n) (See 環境収容力) environmental carrying capacity; environmental acceptable limit; environmental assimilating capacity; environmental capacity
生産能力[せいさんのうりょく, seisannouryoku] (n) plant and equipment; production equipment; productive capacity
生産能力過剰[せいさんのうりょくかじょう, seisannouryokukajou] (n) overcapacity
石(P);斛[こく, koku] (n) (1) measure of volume (approx. 180.39 liters, 6.37 cub. ft.); (2) measure of a Japanese-style boat's loading capacity (approx. 278.26 liters); (P)
稼働率指数[かどうりつしすう, kadouritsushisuu] (n) index of capacity utilization ratio; ICUR; capacity utilization index; operating rate index
記憶容量[きおくようりょう, kiokuyouryou] (n) {comp} storage capacity; memory capacity
設備過剰[せつびかじょう, setsubikajou] (n) overcapacity
超大容量[ちょうだいようりょう, choudaiyouryou] (n) {comp} ultra high capacity
静電容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] (n) capacitance; electrostatic capacity
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] connection capacity
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] switching capacity
スイッチ容量[スイッチようりょう, suicchi youryou] switch(ing) capacity
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] cell switching capacity
ディスク容量[ディスクようりょう, deisuku youryou] disk capacity
メモリ容量[めもりようりょう, memoriyouryou] memory capacity
合計容量[ごうけいようりょう, goukeiyouryou] total capacity
回線容量[かいせんようりょう, kaisenyouryou] line capacity, circuit capacity
回路容量[かいろようりょう, kairoyouryou] circuit capacity
大容量[だいようりょう, daiyouryou] high capacity
大容量データストレージ[だいようりょうデータストレージ, daiyouryou de-tasutore-ji] high capacity data storage
容量[ようりょう, youryou] electrical capacitance, capacity
規格参照容量集合[きかくさんしょうようりょうしゅうごう, kikakusanshouyouryoushuugou] reference capacity set
記憶容量[きおくようりょう, kiokuyouryou] storage capacity
超大容量[ちょうだいとうりょう, choudaitouryou] ultra high capacity
静電容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] capacitance, electrostatic capacity

*capacity* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราการใช้กำลังการผลิต[n. exp.] (attrā kān c) EN: Capacity Utilization Rate (CAP U) FR:
อัตราวิสัยสามารถ[n. exp.] (attrā wisai) EN: capacity rating FR:
บั้น[n.] (ban) EN: ban ; [1,000 liter capacity unit] FR: ban [m] ; [unité de capacité équivalant à 1.000 litres]
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang ; [1,000 liter capacity unit] FR: banluang [m] ; [unité de capacité équivalant à 1.000 litres]
แฟกเตอร์วิสัยสามารถ[n. exp.] (faēkoē wisa) EN: capacity factor FR:
จุ[v.] (ju) EN: contain ; hold ; have a capacity for ; be capable for holding ; accomodate FR: contenir ; jauger ; avoir une capacité de ; accueillir
จุผู้โดยสารได้มากขึ้น[v. exp.] (ju phūdōisā) EN: enhance passenger capacity FR:
กำลัง[n.] (kamlang) EN: power ; energy ; strength ; force ; vigour ; vigor (Am.) ; capacity FR: énergie [f] ; force [f] ; vitalité [f] ; vigueur [f] ; puissance [f] ; capacité [f] ; pouvoir [m]
กำลังการผลิต[n. exp.] (kamlang kān) EN: production capacity ; capacity ; production forces FR: capacité de production [f]
กำลังการผลิตสูงสุด[n. exp.] (kamlang kān) EN: peak capacity FR:
กำลังผลิต[n. exp.] (kamlang pha) EN: production capacity ; capacity FR: capacité de production [f]
การควบคุมความสามารถ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: capacity control FR:
การผลิตส่วนเกิน[n. exp.] (kān phalit ) EN: overcapacity FR: surcapacité [f]
การผลิตเต็มกำลัง[n. exp.] (kān phalit ) EN: full capacity FR:
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; dimensions ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format ; extent FR: taille [f] ; dimension [f] ; dimensions [fpl] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m] ; grandeur [f] ; proportions [fpl] ; amplitude [f]
เข่ง[n.] (kheng) EN: [unit of capacity] FR:
ขีดความสามารถ[n. exp.] (khīt khwāms) EN: capability ; capacity ; competency ; potency FR: capacité [f]
ความจุ[n.] (khwām ju) EN: capacity ; capacitance FR: capacité [f]
ความจุความร้อน[n. exp.] (khwām ju kh) EN: heat capacity FR:
ความจุความร้อนจำเพาะ[n. exp.] (khwām ju kh) EN: specific heat ; specific heat capacity FR: chaleur spécifique [f]
ความไม่สามารถ[n. exp.] (khwām mai s) EN: incapacity ; disability FR: incapacité [f]
ความสามารถ[n.] (khwām sāmāt) EN: capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity ; talent ; potential FR: capacité [f] ; aptitude [f] ; compétence [f] ; compétences [fpl] ; potentiel [m] ; faculté [f] ; habileté [f] (vx)
ความสามารถในการ...[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: ... capacity FR: capacité de ... [f]
ความสามารถในการผลิต[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: production capacity ; manufacturing capacity FR: capacité de production [f]
ความสามารถตามกฎหมาย[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: legal capacity FR: capacité légale [f]
ความสามารถทางการผลิต[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: production capability ; production capacity FR:
กระผีก[n.] (kraphīk) EN: [unit of capacity)] FR:
กระทาย[n.] (krathāi) EN: [Thai unit of capacity] FR:
เกวียน[n.] (kwīen) EN: kwien [unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters] FR: charretée [f] ; kwien [m] (unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz)
เกวียนหลวง[n.] (kwīenlūang) EN: unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters FR: charretée [f] ; unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz
แล่ง[n.] (laeng) EN: [ancient Thai measure of capacity = 1/2 thanan] FR: [ancienne mesure thaïe de capacité = 1/2 thanan]
เหลือกำลัง[adv.] (leūakamlang) EN: too much ; beyond one's capacity FR:
เหลือมือ[v.] (leūamoē) EN: be beyond one's power ; be beyond one's ability/capacity FR:
เหลือสติกำลัง[adv.] (leūasatikam) EN: too much ; beyond one's capacity FR:
ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย[adj.] (mai temmett) EN: disappointing ; under capacity ; inadequate FR:
ในฐานะ[X] (nai thāna) EN: as ; in one's capacity as ; in his position as FR: en tant que ; en qualité de
นิติภาวะ[n.] (nitiphāwa) EN: majority ; maturity ; sui juris status ; sui juris ; legal age ; legal capacity FR: majorité [f] ; âge légal [m]
ปริมาณ[n.] (parimān) EN: quantity ; amount ; number ; level ; capacity ; volume FR: quantité [f] ; volume m] ; niveau [m] ; montant [m] ; charge [f]
ปริมาณความจุ[n.] (parimān khw) EN: content ; capacity FR: contenu [m]
ปริมาณสูงสุดที่รับได้[n. exp.] (parimān sūn) EN: capacity ; limit ; contents FR: capacité maximale [f]

*capacity* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbauleistung {f}degradation capacity
Aufnahmefähigkeit {f}absorbing capacity; absorption power
Akkumulatorleistungsanzeige {f}accumulator capacity indicator
Schallleistungspegel {m}acoustic capacity; sound power level
Istkapazität {f}actual capacity
Kapazitätserweiterung {f}addition to capacity
Brennerleistung {f}burner capacity
Nettobrennvolumen {n} eines Ofensburning capacity
Frachtraum {m}cargo compartment; cargo hold; freight capacity
Nutzlast {f}cargo load; vehicle load capacity
Abflussvermögen {n}channel capacity; discharge capacity
Baumasse {f}cubic capacity
Strombelastbarkeit {f}current carrying capacity; current load rating
Hubraum {m}cylinder capacity
Wärmekapazität {f} | spezifische Wärmekapazitäteffective heat capacity | specific heat capacity
Armutszeugnis {n}evidence of incapacity
Fließgeschwindigkeit {f}flow velocity; flow capacity
Hublast {f}hoisting capacity
Geschäftsfähigkeit {f}legal capacity
Handlungsfähigkeit {f} (rechtlich)legal capacity
Belastbarkeit {f} [techn.]loading capacity
Hohlmaß {n}measure of capacity
Fassungskraft {f}mental capacity
Überlastbarkeit {f}overload capacity; overload capability
Rentabilität {f}profitableness; profit-earning capacity; earning power; return
Erwerbsminderung {f}reduction in earning capacity
Leistungsreserve {f}reserve capacity
Probenkapazität {f}sample capacity
Dämpffähigkeit {f} des Reifenstyre absorption capacity
Kapazitätsausnutzung {f}utilization of capacity
Vitalkapazität {f}; maximales Atemvolumen [med.]vital capacity
Feldkapazität {f}water holding capacity
Handlungsfähigkeit {f}capacity to act

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *capacity*
Back to top