ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bombard*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bombard, -bombard-

*bombard* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bombard (vt.) โจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง See also: ถล่ม, กระหน่ำ, จู่โจม Syn. assail, attack
bombard (vt.) ระดม (คำถาม ความคิด คำวิจารณ์) เข้าใส่ Syn. assail
bombard with (phrv.) กระหน่ำด้วย (สิ่งทำลายสูง) See also: โจมตีด้วย (สิ่งที่ส่งทำลายสูง)
bombard with (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ
bombardier (n.) ปืนใหญ่
bombardment (n.) การโจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง Syn. attack
English-Thai: HOPE Dictionary
bombard(บอมบาร์ด') vt. ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ทิ้งระเบิด,โจมต, See also: bombarder,bombardment n.
bombardier(บอมบาเดียร์') n. มือทิ้งระเบิดบนเครื่องบิน,พลทิ้งลูกระเบิด,ทหารปืนใหญ่
English-Thai: Nontri Dictionary
bombard(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ทิ้งระเบิด,โจมตี
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bombardmentการระเบิด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถล่ม (v.) bombard See also: crush Syn. กระหน่ำ, โจมตี
โจมตี (v.) bombard See also: crush Syn. กระหน่ำ
โซรมศัสตราวุธ (v.) bombard
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not gonna say if you love her let her go and I'm not gonna bombard you with clichés but what I will say is this... it's not the end of the world.ฉันจะไม่พูดว่าถ้ารักเธอก็ปล่อยเธอไป และฉันก็จะไม่พ่นคำโหลใส่นาย แต่ฉันจะบอกว่า นี่ไม่ใช่วันสิ้นโลกนะ
I was bombarded with dead bodies.มีศพให้ทำไม่หวาดไม่ไหว
That creature'll never surface after that bombardment. Puddocks.เจ้าสัตว์นั่น ไม่โผล่ขึ้นมาเลย หลังจากโดนระเบิดปูพรม พัดด๊อค
And no one had laid sight of Crusoe since the bombardment until that fateful night.และไม่มีใคร ได้เห็นครูโซอีกเลย ... ตั้งแต่ ระเบิดปูพรม .. จนกระทั่งคืนแห่งโชคดี
Dr. Richmond decided to bombard all my neurotransmitters at once.ดร.ริชมอนด์ตัดสินใจทิ้งระเบิด ใส่ประสาทการรับรู้ทั้งหมดของผมในคราวเดียว
We're bombarded with sexual imagery every day. Beer ads, those short skirts.เราโดนกระหน่ำด้วย ภาพเซ็กซี่ โฆษณาเบียร์ กระโปรงสั้นๆ
This may be our last chance. [explosion rumbles] If this bombardment continues,นี่อาจจะเป็น โอกาส สุดท้าย ถ้าการทิ้งระเบิด ลงมาตรงนี้
Water molecules are bombarded with microwave radiation which mutates their genetic recipe into any kind of food you want.โมเลกุลของน้ำจะถูกให้ความร้อนอย่างรุนแรง ด้วยรังสีจากคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียงตัวของโมเลกุลใหม่ ในรูปแบบของอาหารที่คุณอยากกิน
The Navy bombarded peleliu for three daysกองทัพเรือ.. ทำการยิงระดมโจมตีเปเลลู ถึง 3 วัน
They bombarded me and forced me to bring them to you.พวกเขารุกฆาตให้ฉันมาพามาหานาย
I mean, we're constantly bombarded with theseชั้นหมายถึง เราทำมันเป็นประจำ การทิ้งทุ่นพวกเนี้ย
I float around the city bombarded by the smells of guinea pigs like you who've been swayed to toxify themselves for corporate whoremongers, desensitizing your bodies to the odor, the filth, the retching stench of chemical consumption.ฉันต้องตะลอนไปในเมือง ถูกรมด้วยกลิ่น ของหมูสกปรกอย่างแก ที่เตร็ดเตร่ไปทั่วเพื่อรับพิษเข้าตัว ให้เข้ากับพวกเสื่อม

*bombard* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轰击[hōng jī, ㄏㄨㄥ ㄐㄧ, 轰击 / 轟擊] bombard

*bombard* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三井寺歩行虫;三井寺芥虫[みいでらごみむし;ミイデラゴミムシ, miideragomimushi ; miideragomimushi] (n) (uk) Pheropsophus jessoensis (species of bombardier beetle)
屁っ放り虫[へっぴりむし;ヘッピリムシ, heppirimushi ; heppirimushi] (n) (1) (uk) (See 三井寺歩行虫) bombardier beetle (esp. species Pheropsophus jessoensis); (2) (See 椿象) stink bug
弾丸飛雨[だんがんひう, danganhiu] (n) hail of bullets; heavy bombardment
放屁虫[へひりむし, hehirimushi] (n) (1) (obsc) (See 三井寺歩行虫) bombardier beetle (esp. species Pheropsophus jessoensis); (2) (See 椿象) stink bug
砲撃[ほうげき, hougeki] (n,vs) bombarding; shelling; bombardment; (P)
細頸芥虫[ほそくびごみむし;ホソクビゴミムシ, hosokubigomimushi ; hosokubigomimushi] (n) (uk) bombardier beetle (any insect of subfamily Brachininae)
艦砲射撃[かんぽうしゃげき, kanpoushageki] (n) bombardment

*bombard* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วงงวงพุทรา[n. exp.] (dūang ngūan) EN: Jujube Weevil ; Bombardier Beetle FR:
ขี้ตด[n.] (khītot) EN: Bombardier beetles FR:
เครื่องบินทิ้งระเบิด[n.] (khreūangbin) EN: bomber (airplane) FR: bombardier [m]
แมลงตด[n. exp.] (malaēng tot) EN: Bombardier beetles FR:
ถล่ม[v.] (thalom) EN: bombard ; crush ; destroy FR: frapper ; s'abattre sur ; bombarder ; balayer
ทิ้งระเบิด[v. exp.] (thing raboē) EN: bombard ; drop a bomb ; bomb FR: bombarder ; larguer des bombes ; pilonner
ตด[n.] (tot) EN: Bombardier beetles FR:
ทิ้งลูกระเบิด[v.] (thing lūk r) EN: bomb FR: bombarder

*bombard* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bombenangriff {m}; Bombardement
Elektronenbeschuss {m}electron bombardment
Ionenbeschuss {m}ion bombardment; ion irradiation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bombard*
Back to top