ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bilk*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bilk, -bilk-

*bilk* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bilk (vt.) ฉ้อโกง See also: โกง, หลีกหนี, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล Syn. cheat
bilk out of (phrv.) ฉ้อโกง (คำไม่เป็นทางการ) See also: โกง
English-Thai: HOPE Dictionary
bilk(บิลคฺ) {bilked,bilking,bilks} vt. โกง,หลอกลวง,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,หลีกหนี', See also: bilker n., Syn. swindle
English-Thai: Nontri Dictionary
bilk(vt) โกง,หนีหนี้,ไม่ยอมจ่ายเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your brother was a lyin', bilking' card sharp.น้องนายมันเล่นไพ่โกงชาวบ้าน
I'm guessing these particular monks are bilking the faithful by pushing a magnet up Buddha's butt.ผมแปลกใจที่พระทำเรื่อง\ หลอกลวงที่ไม่ธรรมดานี้\ \\โดยติดตั้งแม่เหล็กไว้ที่ฐานพระพุทธรูป
That I bilked all of those investors out of their life savings.ถ้าฉันโกงผู้ลงทุนพวกนั้น เอาเงินของเขามา
He's bilked investors to the tune of about a half a billion dollars.ผู้ชายคนนั้นหลอกลวงนักลงทุน \ ไม่ได้ทำอะไรนะ ประมาณครึ่ง \ พันล้านดอลลาร์
Jeff and Lester are bilking it from the store?ว่าเจฟและเลสเตอร์กำลังหลอกลวง
The firm exploited a loophole in the contract which allowed them to bilk investors for millions.แต่บริษัทเอาเปรียบ ทำช่องโหว่ทางกฎหมายในสัญญา ทำให้พวกเขา โกงผู้ลงทุนหลายล้าน
Man here says you've bilked him of a girl.คนนี้บอกว่าเธอทำให้เขาเป็นผู้หญิง
I'm standing before the home of Ronald Danzer, the man who bilked investors out of a reported half billion dollars in a vast ponzi scheme.ฉันยืนอยู่หน้าบ้านของโรนัลด์ แดนเซอร์ ผู้ที่ถอนเงินลงทุน รายงานว่า ถึงครึ่งพันล้านดอร์ล่าร์

*bilk* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
踏み倒す[ふみたおす, fumitaosu] (v5s,vt) (1) to trample underfoot; to kick down; (2) to bilk; to shirk payment; to jump a bill
食い倒す[くいたおす, kuitaosu] (v5s,vt) to bilk; to eat up one's fortune
食い逃げ[くいにげ, kuinige] (n,vs) running away without paying for food; bilk
鴨る[かもる, kamoru] (v5r) (1) (uk) (col) (See 鴨) to easily attain victory; to eat one's opponent alive; (2) to bilk; to swindle; to dupe

*bilk* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer

*bilk* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mobilkommunikationsnetz {n} | Mobilkommunikationsnetze

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bilk*
Back to top