ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bilk-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bilk, *bilk*,

-bilk- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The firm exploited a loophole in the contract which allowed them to bilk investors for millions.แต่บริษัทเอาเปรียบ ทำช่องโหว่ทางกฎหมายในสัญญา ทำให้พวกเขา โกงผู้ลงทุนหลายล้าน

-bilk- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
食い逃げ[くいにげ, kuinige] (n,vs) running away without paying for food; bilk

-bilk- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bilk-
Back to top