ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*attendance*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น attendance, -attendance-

*attendance* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attendance (adj.) การเข้างาน
attendance (n.) การเข้าชั้นเรียน Syn. presence, appearance Ops. absence, nonappearance, nonattendance
be in attendance (vt.) ปรากฏตัวต่อสาธารณะ Syn. put in an appearance Ops. be absent, leave, be missing
non-attendance (n.) การไม่เข้าร่วม
nonattendance (n.) การขาด See also: การไม่อยู่ Syn. nonexistence Ops. presence, attendance
English-Thai: HOPE Dictionary
attendance(อะเทน'เดินซฺ) n. การอยู่กับ,การไป (เข้าร่วม) ,จำนวนหรือผู้คนที่ไปเข้าร่วม,การดูแลรักษา, Syn. presence)
English-Thai: Nontri Dictionary
attendance(n) การอยู่,การไปร่วม,การดูแลรักษา,ความสนใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
attendance of witnessการมาศาลของพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-attendanceการไม่ไปตามกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
truant officer; attendance officerสารวัตรศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
High school attendanceการเข้าชั้นเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา [TU Subject Heading]
Minister-in-Attendance รัฐมนตรีเกียรติยศที่จัดให้ประจำบุคคลสำคัญระดับหัวหน้ารัฐบาลขึ้นไปที่มา เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล [การทูต]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Gandhi I am instructed to request your attendance at an all-government conference in London to discuss the possible independence of India.ผมได้รับแจ้งให้เชิญคุณไปร่วม สัมมนากับรัฐบาลของเราในลอนดอน เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกราช
That's the Perfect Attendance Award and the Punctuality Award.นี่เป็นรางวัลไม่เคยขาดเรียน และนี่รางวัลตรงต่อเวลา
Your attendance at school and your grades need to be pristine.ใส่ใจที่จะไปโรงเรียน และผลการเรียนจะดีขึ้น
In attendance during this trial, Dr. Samuel Loomis.ในระหว่างการพยายามทำการรักษา โดยดร.แซมมวล ลูมิส
Garcia, you've got viper's attendance records?การ์เซีย คุณได้ทะเบียนนักเรียน ของไวเปอร์มารึยัง
And attendance is mandatory for me and whoever I'm with.ต้องเข้าร่วมและออกคำสั่งกับชั้นให้พาคนที่อยู่กับชั้นด้วยไปด้วย
/Most in attendance expected /Supreme Leader Barractoการรอคอยของผู้นำ บาราคโตนั้นต้องการ
Your attendance honors the memory of my elders,ท่านเข้าร่วมกับความทรงจำอันมีเกียรติครั้งใหญ่
And now without the attendance of the magistrate...แถมยังไม่มีความช่วยเหลือจากเจ้าแก่นั่นอีก..
It improves attendance, not to mention grades... particularly among those students deemed most at risk.มันทำให้เด็ก เรียนได้เกรดดีขึ้น โดยเฉพาะพวกที่ เกรดต่ำเตี้ยเรี่ยดิน
This might have something to do with your perfect attendance last semester.คงเป็นเรื่องที่เธอ ไม่เคยขาดเรียน
Well, his attendance record's a little spotty.เขาไม่ค่อยได้เข้าเรียนบ่อยนัก

*attendance* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全勤[quán qín, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, 全勤] full-time attendance at work
点名册[diǎn míng cè, ㄉㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ ㄘㄜˋ, 点名册 / 點名冊] register of names; attendance roll book

*attendance* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテンダンス[, atendansu] (n) attendance
アテンド[, atendo] (n,vs) (See 世話をする,接待) attendance; attending to someone; taking care of someone
付きっ切り[つきっきり, tsukikkiri] (n) constant attendance; uninterrupted supervision
付き添い(P);付添い(P);付添[つきそい, tsukisoi] (n) attendance on; attendant; escort; chaperon; retinue; (P)
会葬[かいそう, kaisou] (n,vs) attendance at a funeral
供奉[ぐぶ, gubu] (n,vs) (1) accompanying; being in attendance on; (n) (2) (abbr) (See 内供奉) inner offerer (any of the 10 high-ranking monks serving at the inner offering hall)
勤怠[きんたい, kintai] (n) (See 出欠,勤惰) diligence and indolence; diligence; attendance; attendance and absence
勤惰[きんだ, kinda] (n) diligence and indolence; attendance
就学義務[しゅうがくぎむ, shuugakugimu] (n) compulsory school attendance
流会[りゅうかい, ryuukai] (n,vs) cancelling a meeting; adjournment of a meeting (due to lack of attendance)
皆勤[かいきん, kaikin] (n,vs) perfect attendance
皆勤賞[かいきんしょう, kaikinshou] (n) reward or prize for perfect attendance
聴講[ちょうこう, choukou] (n,vs) lecture attendance; auditing; (P)
近侍[きんじ, kinji] (n,vs) attendant; attendance upon another
随伴[ずいはん, zuihan] (n,vs) (1) attendance; accompanying; following; (2) {math} adjoint
顔を揃える;顔をそろえる[かおをそろえる, kaowosoroeru] (exp,v1) to be in complete attendance

*attendance* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญชีเรียกชื่อนักเรียน[n. exp.] (banchī rīek) EN: attendance record FR:
เบี้ยประชุม[n. exp.] (bīa prachum) EN: attendance fee FR:
เฝ้าแหน[v.] (faohaēn) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance FR: être sur ses gardes
การเข้าร่วม[n.] (kān khao ru) EN: participation ; attendance FR: participation [f]
การมาเรียน[n. exp.] (kān mā rīen) EN: school attendance FR:
ผู้เข้าชม[n. exp.] (phū khao ch) EN: attendance FR: assistance [f] ; entrées [fpl]

*attendance* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schulungsnachweis {m}confirmation of course attendance
Schulversäumnis {n}non attendance
Rekordbesuch {m}record attendance
Schulbesuch {m}school attendance
Anwesenheitskarte {f}attendance card
Anwesenheitsprämie {f}attendance bonus
Anwesenheitszeit {f}attendance time
Kirchenbesuch {m}attendance at church; churchgoing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *attendance*
Back to top