ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*apprehend*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น apprehend, -apprehend-

*apprehend* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apprehend (vt.) เข้าใจ Syn. understand, perceive
apprehend (vi.) เข้าใจ Syn. understand, perceive
apprehend (vt.) จับกุม See also: เกาะกุม
apprehend (vt.) ประหวั่น See also: กลัว Syn. dread
misapprehend (vt.) เข้าใจผิด (คำทำการ) Syn. misunderstand Ops. understand, apprehend
English-Thai: HOPE Dictionary
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
misapprehend(มิสแอพรีเฮนดฺ') vt. เข้าใจผิด.
English-Thai: Nontri Dictionary
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
misapprehend(vt) เข้าใจผิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือดี (n.) unapprehended thief See also: master thief
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, thank you, Mary. I think we have all apprehended that much.ใช่จ้ะ ขอบคุณมากแมรี่ ฉันคิดว่าพวกเราทั้งหมดเข้าใจมันแจ่มแจ้งมาก
They agree with me in apprehending that this false step in one sister must be injurious to the fortunes of all the others.พวกเขาเห็นด้วยกับผมที่ว่า เมื่อมีการกระทำผิดของน้องสาวเพียงคนเดียว ก็จะทำให้พวกที่เหลือต้องร้าวรานใจในโชคชะตา
G2 will now show us how she would apprehend the suspect.จี2จะแสดงให้เราดูว่าเธอจะ เข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยอย่างไร
We'll do everything in our power to apprehend claw.เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อจับกุม คลอว์มาให้ได้
I have just apprehended the culprits who robbed the Bank of England.กระหม่อมจับโจรปล้นธนาคารได้แล้ว
It would be fitting if I were apprehended and punished.ทุกอย่างจะลงตัว ถ้าผมหาตัวคนร้ายได้ รวมถึงการลงโทษ
You were apprehended carrying details of the location of something code named the Rabbit's Foot.แกกุมความลับเกี่ยวกับ ที่ตั้งของอะไรซักอย่าง ที่เรียกว่า "ตีนกระต่าย"
We can apprehend him and put him away before he even blows up the boat.But it aIready happened, it wiII keep happening, -and it aIways wiII happen. -Maybe.
I'd like to urge strong caution in apprehending the suspect.ผมอยากให้ระวังในการเข้าจับกุมผู้ต้องสงสัย
Even if you apprehend her, how will you complete the deed?เจ้าจำทำภารกิจนี้ได้แน่รึ
Suspect has been apprehended and is in custody.จับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้ว
It turns out,Miss Gray,that we've apprehended Mr. Koslov's killer.คุณต้องปล่อยฉันไปแล้วสินะ?

*apprehend* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ná, ㄋㄚˊ, 拏] apprehend; take
[ná, ㄋㄚˊ, 挐] apprehend; take
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 聆] apprehend; hear; listen
[ná, ㄋㄚˊ, 拿] to hold; to seize; to catch; to apprehend; to take

*apprehend* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下達上通[かたつじょうつう, katatsujoutsuu] (n,vs,adj-no) (arch) conveying the views of the subordinates to the rulers; rulers apprehending the views of those they govern
召し捕る;召捕る;召し取る;召取る[めしとる, meshitoru] (v5r,vt) (1) to arrest; to apprehend; (2) (召し取る, 召取る only) (arch) to call; to summon
感付く;感づく[かんづく, kanduku] (v5k,vi) (uk) to apprehend; to get an inkling (of something); to smell (danger)
捕われる(P);捕らわれる(P);囚われる[とらわれる, torawareru] (v1,vi) to be captured; to be apprehended; to be seized with; (P)

*apprehend* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดนจับกุม[adj.] (dōn japkhum) EN: apprehended FR:
จับได้[v. exp.] (jap dāi) EN: arrest ; apprehend ; detain ; net FR: arrêter ; appréhender
จับขัง[v. exp.] (jap khang) EN: apprehend ; arrest ; seize FR: appréhender ; arrêter ; attraper
จับเข้าคุก[v. exp.] (jap khao kh) EN: apprehend FR:
จับกุม[v.] (japkum) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer
เข้าใจ[v.] (khaojai) EN: understand ; comprehend ; apprehend ; grasp ; see ; get it (inf.) FR: comprendre ; saisir ; appréhender ; piger (fam.) ; voir
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear ; dare not do again ; have learned one's lesson FR: craindre ; appréhender ; redouter
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender ; avoir les chocottes (loc., fam.)
มือดี[n.] (meūdī) EN: unapprehended thief FR:
พรั่น[v.] (phran) EN: be afraid ; be apprehensive ; be timorous FR: avoir peur ; appréhender ; craindre
ถูกจับ[v. exp.] (thūk jap) EN: be arrested ; be caught ; be apprehended ; be seized FR: être arrêté ; être appréhendé
ถูกจับ[adj.] (thūk jap) EN: apprehended ; arrested FR: appréhendé
เกรง[v.] (krēng) EN: fear ; be afraid of ; be in awe of ; dread FR: craindre ; appréhender

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *apprehend*
Back to top