ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*antisocial*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น antisocial, -antisocial-

*antisocial* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
antisocial (adj.) ซึ่งไม่เข้าสังคม See also: ซึ่งไม่สังคมกับใคร, ที่หลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น Syn. unsociable, retiring, misanthropic
antisocial (adj.) ที่ต่อต้านสังคม Syn. asocial, hostile, alienated
English-Thai: HOPE Dictionary
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม,เป็นปรปักษ์ต่อสังคม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antisocial personality; personality, psychopathicบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antisocialพฤติกรรมต่อต้านสังคม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The beauty about antisocial behavior is that it takes you away from other people, however briefly.ความงามเกี่ยวกับ มารยาททางสังคม... ...คือสิ่งที่พรากคุณออกไปจากผู้คน ยังไงก็ตาม สั้นๆ
THEY ALSO USUALLY LIVE ALONE AND HAVE AN ANTISOCIAL NATURE.เขาอยู่คนเดียว ต่อต้านสังคมโดยธรรมชาติ
He spent his days treating antisocial adolescents, delusional dowagers...เขาใช้เวลาในการบำบัดหนุ่มขวางโลก แม่ม่ายที่หลอกตัวเอง
By someone who is antisocial and extremely introverted.โดยบางคนที่ต่อต้านสังคม และจมปลักอยู่กับตัวเอง
Oh, I get it. You're one of those antisocial, long-suffering loner types.ฉันเดาว่า เธอคงรู้สึกแปลกแยกนิดหน่อยล่ะสิ
We can't diagnose anyone under the age of 18 as antisocial, so we are labeling this unsub a budding psychopath.เราไม่สามารถวินิจฉัย คนอายุต่ำกว่า 18 ว่าเป็นพวกต่อต้านสังคม ดังนั้นเราจึงเรียกคนร้ายคนนี้ว่า พวกกำลังพัฒนาไปสู่พวกโรคจิต
Couple his explosive, antisocial nature with taxi-driving and someone will have made contact with him.ความฉุนเฉียวของเขา นิสัยต่อต้านสังคมและเป็นคนขับแท็กซี่ คนที่เคยติดต่อกับเขา
All right, if he's listening to recordings of himself, he's not only antisocial, he's probably delusional as well.เอาล่ะ ถ้าเขาฟังเสียงตัวเอง จากเครื่องบันทึกเสียง เขาไม่ได้เป็นแค่พวกต่อต้านสังคม แต่อาจเป็นพวกหลงผิดด้วย
Yeah, he says they're designed to elicit a patterned response to determine antisocial personality disorder.เขาบอกว่า คำถามออกแบบมา เพื่อดูพฤติกรรมตอบสนอง ว่ามีความรุนแรง หรือพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์บ้างรึเปล่า
You think I'm an antisocial personality?คุณว่า ผมเป็นพวกไม่ชอบเข้าสังคมรึเปล่า ?
White male, antisocial loner, extreme political views...ชายผิวขาว ผู้ต่อต้านสังคม มีมุมมองทางการเมืองแบบสุดขั้ว
So this unsub won't behave in an antisocial manner.อันซับคงไม่ได้ทำตัว เป็นประเภทต่อต้านสังคม

*antisocial* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反社会性人格障害[はんしゃかいせいじんかくしょうがい, hanshakaiseijinkakushougai] (n) antisocial personality disorder
反社会的[はんしゃかいてき, hanshakaiteki] (adj-na) antisocial
反社会的行動[はんしゃかいてきこうどう, hanshakaitekikoudou] (n) antisocial behavior

*antisocial* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประชดสังคม[adj.] (prachot san) EN: contemptuous of society ; antisocial FR:
ต่อต้านสังคม[adj.] (tøtān sangk) EN: anti-social FR: antisocial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *antisocial*
Back to top