ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misanthropic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misanthropic*, -misanthropic-

misanthropic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misanthropic (adj.) เกี่ยวกับคนเกลียดคนด้วยกัน See also: ผู้เกลียดชังคนอื่น Syn. cynical, egotistical
misanthropical (adj.) เกี่ยวกับคนเกลียดคนด้วยกัน
misanthropically (adv.) อย่างเกลียดชังผู้อื่น

misanthropic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
menschenfeindlich {adv}misanthropically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misanthropic
Back to top