ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*against*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น against, -against-

*against* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abut against (phrv.) ติดกับ See also: ชิดกับ, ชิด, จรด, จด
against (prep.) เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
against (prep.) ดูขัดแย้งกับ See also: ดูขัดกับ
against (prep.) ต่อต้าน See also: สู้กับ Syn. opposite to
against (prep.) ต้าน See also: ทวน, ทวนน้ำ
against (prep.) ทาบ See also: พิง, พาด, แนบ
against (prep.) ปกป้องจาก
against (prep.) ปะทะกับ See also: กระทบกับ
against (prep.) เป็นข้อเสียของ
against (prep.) เปรียบเทียบกับ
against (prep.) ฝืน See also: ฝ่าฝืน, ขัด, ตรงกันข้ามกับ
against (prep.) เพื่อใช้คืนให้กับ
appeal against (phrv.) ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
argue against (phrv.) ถกเถียงเพื่อต่อต้าน See also: อภิปรายแย้ง, อภิปรายต่อต้าน
arm against (phrv.) ติดอาวุธเพื่อ
avail against (phrv.) สามารถต้านได้ See also: ต่อต้านสำเร็จ Syn. prevail against, triumph over
balance against (phrv.) ชั่งน้ำหนักระหว่าง
band against (phrv.) ร่วมต่อต้าน See also: ร่วมต้าน
bang against (phrv.) ชนเข้ากับ See also: ชนกับ, กระแทกกับ Syn. knock against
barge against (phrv.) ชนกับ (คำไม่เป็นทางการ)
battle against (phrv.) ต่อสู้กับ
be against (phrv.) ทำผิดต่อ See also: ปฏิบัติขัดแย้งกับ Syn. go against
be up against (phrv.) ขัดแย้งกับ See also: มีปัญหากับ Syn. bring up against, come up against
be up against it (phrv.) ตกอยู่ในอันตรายอย่างมาก
bear a grudge against (idm.) ขุ่นเคือง (แต่เก็บไว้ในใจ) ต่อ See also: ไม่พอใจ Syn. have against, have it in for, be revengeful, resent
bear against (idm.) ไม่ชอบ
bear against (idm.) ไม่ชอบ
bear up against (phrv.) เข้มแข็งต่อ See also: แกร่งต่อ, แข็งแกร่ง Syn. bear up under
beat against (phrv.) ฟาด See also: ตีซ้ำๆที่, กระแทก, (ฝน)กระทบ Syn. knock against
bias against (phrv.) มีอคติกับ See also: ลำเอียงกับ
bring a charge against (idm.) ดำเนินคดีกับ Syn. lay against, level against, prefer against
bring up against (phrv.) ทำให้ประสบกับ (ความยุ่งยาก) Syn. be up against, come up against
brush up against (phrv.) พบโดยบังเอิญ (มักเป็นการพบกับความยุ่งยาก) See also: พบโดยไม่คาดคิด Syn. rub against, rub up against
campaign against (phrv.) รณรงค์เพื่อ See also: หาเสียงสนับสนุน Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
caution against (phrv.) ตักเตือน See also: เตือน
charge against (phrv.) ลงบัญชี See also: บันทึกเข้า, จดเอาไว้ Syn. chalk up
charge against (phrv.) ตำหนิ See also: ติเตียน Syn. hold against
claim against (phrv.) เรียกร้องให้จ่าย See also: อ้างสิทธิ์ให้จ่าย
clamour against (phrv.) ตะโกนร้องต่อต้าน See also: โห่ร้องต่อต้าน
clash against (phrv.) ชนอย่างเเรง See also: กระแทก
English-Thai: HOPE Dictionary
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
thereagainst(แธร์อะเกนซฺทฺ') adv. ต่อต้านสิ่งนั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
set up againstยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
war against povertyการณรงค์ต่อต้านความยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Offenses against propertyความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรุกกรัก (adv.) sound of hard things bumping against each other See also: rattle, clatter Syn. กุกกัก
คุ้มภัย (v.) insure against dangers Syn. ป้องกันภัย, ระวังภัย
ตราขุนพล (n.) a cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts
ต้าน (v.) go against the wind See also: go one´s way contrary to the wind Syn. โต้
ต้านลม (v.) go against the wind See also: go one´s way contrary to the wind Syn. โต้ลม
ประกันวินาศภัย (n.) insurance against loss See also: insurance against fire or any other damage
ปล่อยนก (v.) take no action against guilty person Syn. ปล่อยนกปล่อยกา
ปล่อยนกปล่อยกา (v.) take no action against guilty person
ป้องกันภัย (v.) insure against dangers Syn. ระวังภัย
ผิดจารีตประเพณี (v.) go against a tradition See also: violate custom Syn. ผิดธรรมเนียม
ผิดธรรมเนียม (v.) go against a tradition See also: violate custom
ฝืนธรรมชาติ (v.) go against nature
ฝืนใจ (v.) act against one´s will See also: control the desire, force oneself against one´s will Syn. ฝืน Ops. เต็มใจ
มหาอุด (n.) kind of amulet against weaponry
ระวังภัย (v.) insure against dangers Syn. ป้องกันภัย
โต้ลม (v.) go against the wind See also: go one´s way contrary to the wind
ไม่ได้ความ (v.) be contrary/against to all expectations See also: fall short of somebody´s expectations, not come up to somebody´s expectations Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว
ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว (v.) be contrary/against to all expectations See also: fall short of somebody´s expectations, not come up to somebody´s expectations Syn. ไม่ได้เรื่อง
กระโจมกระจาม (v.) dash against See also: rush, burst, storm, reach over, hurry Syn. พรวดพราด
การกระทบ (n.) bumping against See also: dashing against Syn. การชน, การโดน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you with me or against me?คุณอยู่ข้างฉันหรือต่อต้านฉัน
I'm saying nothing against your familyฉันไม่ได้พูดอะไรที่ต่อต้านครอบครัวของคุณเลย
They sailed against the windพวกเขาแล่นเรือต้านลม
The soldier fought against the enemyทหารต่อสู้กับข้าศึก
I'm totally against himฉันต่อต้านเขาอย่างเต็มที่
The soldiers fought against the enemyทหารต่อสู้กับศัตรู
The hotel has a rule against keeping animals in bedroomsโรงแรมนี้มีกฎไม่ให้เลี้ยงสัตว์ในห้องนอน
She's not a normal woman, when she's mad, even I can't do anything against herเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดา ยิ่งเวลาเธอโกรธขึ้นมา แม้แต่ฉันก็ไม่สามารถต้านทานเธอได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Violence against the Jews might make the people forget their stomach.การใช้ความรุนแรงกับชาวยิว อาจทำให้ประชาชนโกรธ
I didn't mean to say anything against Mrs. Danvers.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะว่าร้าย คุณนายเเดนเวอร์สหรอกนะคะ
Of course, that boat's been underwater for over a year, and the tide's been knocking her against the ridge.เเน่นอนว่าเรือนั่นจมอยู่ใต้น้ำมานานกว่า 1 ปีแล้ว เเละกระเเสน้ำได้กัดเซาะตามเเนวเรือ
Many are too weak to defend their ration against thieves.จำนวนมากอ่อนแรงเกินกว่า จะมาสนใจว่าใครแย่งกิน
Its walls protected against ricocheting bullets.ผนังเหล่านี้กันกระสุน ไม่ให้ทะลุออกไป
It's against the law to buy or sell switchblade knives.มันผิดกฎหมายที่จะซื้อหรือขายมีดสปริง
This gentleman has been standing alone against us.สุภาพบุรุษนี้ได้รับการยืนอยู่คนเดียวกับเรา
He just isn't sure. It's not easy to stand alone against the ridicule of others.เขาก็ไม่แน่ใจว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยืนคนเดียวกับเยาะเย้ยของผู้อื่น
The old man leaned back against the pull.ชายชราโน้มตัวกลับกับดึง
I wish I could see him only once to know what I have against me. "ฉันหวังว่าฉันจะได้เห็นเขาเพียง ครั้งเดียว ที่จะรู้ว่าสิ่งที่ฉันมีต่อฉัน
He lay forward, cramping himself against the line with his body... ... putting all his weight on his left hand, and he was asleep.เขานอนข้างหน้าตะคริวตัวเอง กับ สอดคล้องกับร่างกายของเขา วางน้ำหนักของเขาทั้งหมด ในมือซ้ายของเขาและเขาก็หลับ ไป
He took all his pain and what was left of his strength and his long-gone pride... ... and he put it against the fish's agony.เขาเอาความเจ็บปวดของเขา และสิ่งที่เหลืออยู่ ของความแข็งแรงและความ ภาคภูมิใจยาวหายไปของเขา และเขาใส่มันกับความทุกข์ ทรมานของปลา

*against* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不得已[bù dé yǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, 不得已] act against one's will; have no alternative but to; have to; to have no choice; must
冒险主义[mào xiǎn zhǔ yì, ㄇㄠˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 冒险主义 / 冒險主義] adventurism (a left-wing error against Mao's line during the 1930s)
埃斯库罗斯[Āi sī kù luó sī, ㄞ ㄙ ㄎㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, 埃斯库罗斯 / 埃斯庫羅斯] Aeschylus (c. 524 BC -c. 455 BC), Greek tragedian, author of The Persians, Seven against Thebes etc
不轨[bù guǐ, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟˇ, 不轨 / 不軌] against the law or discipline
[qiāng, ㄑㄧㄤ, 呛 / 嗆] against wind
抗命[kàng mìng, ㄎㄤˋ ㄇㄧㄥˋ, 抗命] against orders; to disobey; to refuse to accept orders
折笔[zhé bǐ, ㄓㄜˊ ㄅㄧˇ, 折笔 / 折筆] against the bristles (brush movement in painting)
昧心[mèi xīn, ㄇㄟˋ ㄒㄧㄣ, 昧心] against one's conscience
逆水[nì shuǐ, ㄋㄧˋ ㄕㄨㄟˇ, 逆水] against the current; upstream
逆流[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, 逆流] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend
前鼻音[qián bí yīn, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˊ , 前鼻音] alveolar nasal; consonant n produced in the nose with the tongue against the alveolar ridge
反围攻[fǎn wéi gōng, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄥ, 反围攻 / 反圍攻] attack against siege
扫黄[sǎo huáng, ㄙㄠˇ ㄏㄨㄤˊ, 扫黄 / 掃黃] campaign against pornography
扫黄运动[sǎo huáng yùn dòng, ㄙㄠˇ ㄏㄨㄤˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 扫黄运动 / 掃黃運動] campaign against pornography
护国运动[hù guó yùn dòng, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 护国运动 / 護國運動] Campaign to defend the republic (1915) or National protection war, a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor
反围剿[fǎn wéi jiǎo, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, 反围剿 / 反圍剿] communist attack against the Guomindang's encircle and annihilate campaign
[fǎn, ㄈㄢˇ, 反] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system
[qiāng, ㄑㄧㄤ, 戗 / 戧] contrary; pushing against; bump; knock; used as equivalent for 抢 qiang1
[nì, ㄋㄧˋ, 逆] contrary; opposite; backwards; to go against; to oppose; to betray; to rebel
消除对妇女一切形式歧视公约[Xiāo chú duì Fù nǚ Yī qiè Xíng shì Qí shì Gōng yuē, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 消除对妇女一切形式歧视公约 / 消除對婦女一切形式歧視公約] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
反间谍[fǎn jiàn dié, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ, 反间谍 / 反間諜] counter-intelligence; protection against espionage
四一二反革命政变[sì yī èr fǎn gé mìng zhèng biàn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, 四一二反革命政变 / 四一二反革命政變] counterrevolutionary coup of 12th April 1927, Chiang Kai-shek's coup against the communists in Shanghai
万难[wàn nán, ㄨㄢˋ ㄋㄢˊ, 万难 / 萬難] countless difficulties; extremely difficult; against all odds
公共安全罪[gōng gòng ān quán zuì, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄗㄨㄟˋ, 公共安全罪] crime against public order
反人类罪[fǎn rén lèi zuì, ㄈㄢˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄗㄨㄟˋ, 反人类罪 / 反人類罪] crimes against humanity
抗涝[kàng lào, ㄎㄤˋ ㄌㄠˋ, 抗涝 / 抗澇] defenses against floods
抗灾[kàng zāi, ㄎㄤˋ ㄗㄞ, 抗灾 / 抗災] defense against natural disasters
防毒[fáng dú, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ, 防毒] defense against poison; defense against poison gas; anti-narcotics measures; defense against computer viruses
[kào, ㄎㄠˋ, 靠] depend upon; lean on; near; by; against; to support
岐视[qí shì, ㄑㄧˊ ㄕˋ, 岐视 / 岐視] discrimination (against sb); also written 歧視|歧视
歧视[qí shì, ㄑㄧˊ ㄕˋ, 歧视 / 歧視] discrimination (against sb)
防疫[fáng yì, ㄈㄤˊ ㄧˋ, 防疫] disease prevention; protection against epidemic
耐穿[nài chuān, ㄋㄞˋ ㄔㄨㄢ, 耐穿] durable; proof against wear and tear
五四[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, 五四] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
[dǐng, ㄉㄧㄥˇ, 顶 / 頂] go against; most; peak; top; to replace; to substitute; classifier for hats
[dǐ, ㄉㄧˇ, 抵] hold up; on the whole; push against; to support; to resist; to reach; to arrive; mortgage
群起而攻之[qún qǐ ér gōng zhī, ㄑㄩㄣˊ ㄑㄧˇ ㄦˊ ㄍㄨㄥ ㄓ, 群起而攻之] the masses rise to attack it (成语 saw); Everyone is against the idea.; universally abhorrent
百团大战[Bǎi tuán Dà zhàn, ㄅㄞˇ ㄊㄨㄢˊ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, 百团大战 / 百團大戰] Hundred Regiments offensive of August-December 1940, a large scale offensive against the Japanese by the communists
一夫当关,万夫莫开[yī fū dāng guān, ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢ, wan4 fu1 mo4 kai1, 一夫当关,万夫莫开 / 一夫當關,萬夫莫開] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies

*against* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アゲンスト;アゲィンスト[, agensuto ; ageinsuto] (adv) against
アゲンストウインド[, agensutouindo] (adv) against wind
インフレヘッジ[, infurehejji] (n) inflation hedge (hedge against inflation)
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil
ダイオキシン法施行規則[ダイオキシンほうしこうきそく, daiokishin houshikoukisoku] (n) Law Concerning Special Measures Against Dioxins
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment
トップランナー[, toppuranna-] (n) top runner (system of benchmarking against best-in-class performance)
に反して[にはんして, nihanshite] (exp) (See 反する・1) against; contrary to
に対し[にたいし, nitaishi] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with
に対して[にたいして, nitaishite] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas
ブレイク(P);ブレーク(P)[, bureiku (P); bure-ku (P)] (n) (1) break (e.g. holiday, rest-period); (2) break (e.g. ordering two boxers apart); (3) break (to win or score well against an opponent's serve); (4) brake; (n,vs) (5) suddenly becoming popular (from break); (P)
もっこり[, mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets
やむを得ず;止むを得ず;已むを得ず[やむをえず, yamuwoezu] (adv) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will
やむ得ず;止む得ず;已む得ず[やむえず, yamuezu] (adv) (uk) (See 止むを得ず) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will
万一に備える[まんいちにそなえる, man'ichinisonaeru] (v1) to provide against contingencies
不本意ながら[ふほんいながら, fuhon'inagara] (adv) involuntarily; reluctantly; against one's inclination; against one's will; as a matter of unpleasant necessity; despite oneself
丸山ワクチン[まるやまワクチン, maruyama wakuchin] (n) Maruyama vaccine (said to be effective against leprosy, cancer and cutaneous tuberculosis)
乗っ取り策[のっとりさく, nottorisaku] (n) plot against (someone)
予防[よぼう, yobou] (n,vs,adj-no) prevention; precaution; protection against; (P)
争い訴える[あらそいうったえる, arasoiuttaeru] (v1) to accuse; to rise up in judgment against (judgement)
五戒[ごかい, gokai] (n) {Buddh} the five precepts (prohibitions against killing, theft, sexual misconduct, lying and intemperance)
人道蹂躙[じんどうじゅうりん, jindoujuurin] (n) outrage against humanity
保険事故[ほけんじこ, hokenjiko] (n) event insured against
倚る;凭る[よる, yoru] (v5r,vi) to lean on; to rest against
円安ドル高[えんやすドルだか, enyasu doru daka] (n) depreciation of the yen against the (American) dollar
円高ドル安[えんだかドルやす, endaka doru yasu] (n) appreciation of the yen against the (American) dollar
凭せ掛ける;凭せかける[もたせかける, motasekakeru] (v1,vt) to lean against; to set against
凭れる(P);靠れる[もたれる, motareru] (v1,vi) (1) (uk) to lean against; to lean on; to recline on; (2) (uk) to lie heavy (on the stomach); to be uneasily digested; (P)
力戦奮闘[りきせんふんとう, rikisenfuntou] (n,vs) fighting with all one's might; fighting up against; making strenuous efforts
南無八幡大菩薩[なむはちまんだいぼさつ, namuhachimandaibosatsu] (exp,int) O Great God of Arms, I beseech your aid against my enemy!
反発(P);反撥[はんぱつ, hanpatsu] (vs) (1) to repel; to oppose; to revolt; to react sharply (against); (n) (2) opposition; rebellion; resistance; backlash; (3) rally; recovery (e.g. in stock prices); rebound; (vs) (4) to rally; to recover; to rebound; (P)
叩き箸[たたきばし, tatakibashi] (n) ringing one's chopsticks against a dish (in order to request seconds, etc.) (a breach of etiquette)
合従[がっしょう, gasshou] (n,vs) (See 秦,連衡,六国) alliance (esp. originally of the Six Kingdoms against the Qin dynasty)

*against* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบอิง[v.] (aēp-ing) EN: lean (on/against) ; nestle ; snuggle FR:
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
เบียดเสียด[adj.] (bīetsīet) EN: crowded together ; pushing against one another ; pressing against one another ; jostling FR:
ใช้บังคับแก่[v. exp.] (chai bangkh) EN: enforce ; come into force ; come into effect ; take effect ; impose upon ; enforce against  FR:
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlan) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle ; use violence ; force FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against FR: humilier
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit ; crash ; run into ; bang FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter ; emboutir ; se rencontrer
ช่วงชิงเวลา[v. exp.] (chūangching) EN: race against time FR: courir contre le temps
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate ; abhor FR: détester
เดินขบวนประท้วง[v. exp.] (doēnkhabūan) EN: march to protest (against) FR: défiler (contre)
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (doēnkhabūan) EN: protest against government FR: protester contre le gouvernement
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch FR: heurter ; frapper
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk FR: braver ; affronter ; fendre ; traverser
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties FR: se bagarrer ; lutter pour
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against ; contravene ; disregard FR: enfreindre ; violer ; contrevenir ; transgresser
ฝ่าฝืนระเบียบ[v. exp.] (fāfeūn rabī) EN: be against the regulations FR:
ฟันฝ่า[v.] (fanfā) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount ; get through FR: lutter contre ; affronter ; surmonter
เฝ้า[v.] (fao) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur ; veiller
เฝ้าแหน[v.] (faohaēn) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance FR: être sur ses gardes
เฝ้าระวัง[v. exp.] (fao rawang) EN: guard against ; be on the alert ; monitor FR: surveiller
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier
ฝืนใจ[v.] (feūnjai) EN: act against one's will ; control the desire ; force oneself against one's will FR: se forcer ; s'obliger ; s'astreindre
ฝืนธรรมชาติ[v. exp.] (feūn thamma) EN: go against nature FR: aller contre nature
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge FR: accuser ; porter plainte ; intenter un procès ; poursuivre
ฟ้องคดี[v. exp.] (føng khadī) EN: sue ; sue in a court of justice ; file a case ; institute an action ; raise an action against FR: ester en justice
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
ฟ้องหย่า[v. exp.] (føng yā) EN: file a petition for divorce ; file for divorce ; file a divorce suit against ; sue a claim for divorce FR: intenter une action en divorce
หาความ[v.] (hākhwām) EN: accuse ; make an allegation against FR:
หอบ[v.] (høp) EN: lug ; tote ; hold in arms ; carry in arms ; carry with both arms against the chest FR: porter dans les bras
อิง[v.] (ing) EN: lean on/against ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur ; s'adosser
อิงแอบ[v.] (ing-aēp) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together FR:
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; être forcé ; faire quelque chose contre sa volonté/contre son gré ; faire quelque chose malgré soi
จรด[adj.] (jarot) EN: abutting ; joined with ; touching against ; contiguous with FR:
จ่อ[v.] (jø) EN: hold close to ; be set to ; put to ; press against ; point FR:
จ่อขมับ[v. exp.] (jø khamap) EN: press against temple FR:
จ่อคอหอย[v. exp.] (jø khøhøi) EN: press against throat ; point at throat FR:
จู้[v.] (jū) EN: press against FR:
แก้หนาว[X] (kaē nāo) EN: against the cold FR:
แก้เหงา[v. exp.] (kaē ngao) EN: do something against loneliness FR:

*against* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lombardkredit {m}advance against security
Beschwerde {f} [jur.] | Beschwerde einlegen gegen jdn.appeal | to file an appeal against sb.
entgegen {prp; +Dativ} | entgegen meinem Wunsch | entgegen dem Befehl | entgegen allen Erwartungencontrary to; against | against my wishes | contrary to orders | against all expectations
zuwider {prp; +Dativ} | dem Gesetz zuwidercontrary to; against | contrary to the law; against the law
Brandschutz {m}fire prevention; fire protection; protection against fire
Granit {m} | auf Granit beißengranite | to bang your head against a brick wall
Groll {m} (gegen)grudge (against)
Abschreibungsmöglichkeit {f}possibility of setting off items against taxable income
Kartellgesetzgebung {f}anti-trust legislation [Am.]; legislation against monopolies
Einspruch {m} | Einspruch einlegen (gegen)opposition | to give notice of opposition; to oppose (against)
Staatsverbrechen {n}political offender; crime against the state
Vorbeugungsmaßnahme {f}prophylactic against
Kündigungsschutz {m}protection against unlawful dismissal
Kündigungsschutz {m} (Mietrecht)protection against unwarranted eviction
Sonnenschutz {m}protection against the sun
Strahlungsschutz {m}protection against radiated heat
Lösungsmittelbeständigkeit {f}resistance against solvents
beständig {adj} | beständig gegen Säuren und Lösungsmittelresistant | resistant against acids and solvents
fälschungssicher {adj}secure against forgery
gegen {prp; +Akkusativ} | gegen die Abmachung | gegen die Tür schlagen | gegen Abend | gegen 3 Uhr nachtsagainst; towards | against the agreement; contrary to the agreement | to bang on the door | towards evening | around 3 in the morning
Gegenstimme {f} | ohne Gegenstimmen angenommenvote against | carried unanimously
regelwidrig {adj}against rules; contrary to rules

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *against*
Back to top