ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*adroitness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น adroitness, -adroitness-

*adroitness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adroitness (n.) ความคล่องแคล่ว See also: ความชำนิชำนาญ Syn. skill, deftness, dexterity
maladroitness (n.) ความอุ้ยอ้าย See also: ความงุ่มง่าม Syn. awkwardness, clumsiness
English-Thai: Nontri Dictionary
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว

*adroitness* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness ; adroitness ; intelligence ; aptitude ; sense FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]

*adroitness* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taktlosigkeit {f}maladroitness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *adroitness*
Back to top