ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-adroitness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น adroitness, *adroitness*,

-adroitness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness ; adroitness ; intelligence ; aptitude ; sense FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -adroitness-
Back to top