ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*adoration*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น adoration, -adoration-

*adoration* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adoration (n.) ความเคารพบูชา See also: ความเลื่อมใส Syn. devotion, veneration
English-Thai: HOPE Dictionary
adoration(อะดอ' เรเชิน) adj. การบูชา, การเคารพ, ความคลั่งรัก, Syn. worship, love)
English-Thai: Nontri Dictionary
adoration(n) การบูชา,การเคารพ,ความรัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Adoration of the Magiภาพนักปราชญ์สักการะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And eventually he must have got it perfect and it must have been beautiful... with all the praise and adoration he had coming.ท้ายที่สุด เหตุการณ์คงออกมาหมดจดงดงาม เขาคงได้รับคำสรรเสริญ
I got nothing but adoration for you.ฉันไม่เลือกอะไรนอกจากความรักที่มีให้เธอ
I would wait till he is just so overwhelmed with beloved waves of adoration, he couldn't even hear the sound of his own cojones as they hit the goddamn floor!หรือจนถึงตอนที่มันได้รับการโห่ร้องสนั่นหวั่นไหว โดยคลื่นของฝูงชนที่ชื่นชมมัน ขนาดที่มันไม่ได้ยินแม้แต่เสียง ตอนที่ลูกกระแป๋ง ของตัวมันเองกระแทกพื้น
The gratitude of the people of Westeros for helping to end this war, the adoration of the King for bringing the Vale back into the fold... and Harrenhal.ความซาบซึ้งจาก ผู้คนทั่วเวสเตอรอส ที่ช่วยให้สงคราม ครั้งนี้จบลง ความเลื่อมใสจากกษัตริย์ ที่นำเวลกลับมาร่วมด้วยอีกครั้ง
Adoration hasn't gone to their heads.หนึ่งจดใช่ไหม คุณรู้ว่าฉันหมายถึง อะไร
"...without making a last homage to the object of his adorationโดยปราศจากการกระทำความเคารพล่าสุด to the วัตถุของการบูชาของเขา .
Royal subjects shower him with adoration.พระราชวังกำลังเป็นของชั้น กับความรัก
Femme Fatale, devious, mercurial, ahhh...probably feeds on adoration--หญิงแกร่ง สองหน้า หลายใจ น่าจะกินจากความเทิดทูญ

*adoration* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三拝[さんぱい, sanpai] (n) adoration which is performed three times or repeatedly; act of worship which is performed three times or repeatedly
三王礼拝[さんおうれいはい, san'oureihai] (n) (See 三博士) Adoration of the Magi
三礼[さんらい;さんれい;みれい, sanrai ; sanrei ; mirei] (n) (See 三拝) adoration which is performed three times or repeatedly; act of worship which is performed three times or repeatedly
傾倒[けいとう, keitou] (n,vs) admiration; adoration; concentration on; idolizing; idolising; (P)
嘆美;歎美[たんび, tanbi] (n,vs) admiration; adoration; extolling
愛好[あいこう, aikou] (n,vs) love; adoration; (P)
愛慕[あいぼ, aibo] (n,vs) love; attachment; adoration
景仰[けいこう;けいぎょう, keikou ; keigyou] (n,vs) adoration; admiration; reverence; love of virtue
欽慕[きんぼ, kinbo] (n,vs) adoration; reverence; admiration
渇仰;渇ごう[かつごう;かつぎょう(渇仰), katsugou ; katsugyou ( katsu gyou )] (n,vs) adoration; reverence; esteem
礼讃;礼賛[らいさん, raisan] (n,vs) praise; worship; adoration; glorification
賛美(P);讚美;讃美[さんび, sanbi] (n,vs,adj-no) praise; adoration; glorification; (P)
随喜渇仰[ずいきかっこう, zuikikakkou] (n,vs) worship with adoration; admire ardently

*adoration* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบูชา[n.] (kān būchā) EN: adoration FR: adoration [f]
การกราบไหว้[n. exp.] (kān krāp wā) EN: adoration FR: adoration [f]
การนับถือ[n.] (kān naptheū) EN: faith FR: vénération [f] ; adoration [f] ; croyance [f]
พนม[v.] (phanom) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together in respect ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect ; clasp palms together in the attitude of salutation or adoration FR: joindre les mains pour saluer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *adoration*
Back to top