ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-adoration-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น adoration, *adoration*,

-adoration- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And eventually he must have got it perfect and it must have been beautiful... with all the praise and adoration he had coming.ท้ายที่สุด เหตุการณ์คงออกมาหมดจดงดงาม เขาคงได้รับคำสรรเสริญ
I got nothing but adoration for you.ฉันไม่เลือกอะไรนอกจากความรักที่มีให้เธอ
The gratitude of the people of Westeros for helping to end this war, the adoration of the King for bringing the Vale back into the fold... and Harrenhal.ความซาบซึ้งจาก ผู้คนทั่วเวสเตอรอส ที่ช่วยให้สงคราม ครั้งนี้จบลง ความเลื่อมใสจากกษัตริย์ ที่นำเวลกลับมาร่วมด้วยอีกครั้ง

-adoration- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三拝[さんぱい, sanpai] (n) adoration which is performed three times or repeatedly; act of worship which is performed three times or repeatedly
三王礼拝[さんおうれいはい, san'oureihai] (n) (See 三博士) Adoration of the Magi
三礼[さんらい;さんれい;みれい, sanrai ; sanrei ; mirei] (n) (See 三拝) adoration which is performed three times or repeatedly; act of worship which is performed three times or repeatedly
愛慕[あいぼ, aibo] (n,vs) love; attachment; adoration

-adoration- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบูชา[n.] (kān būchā) EN: adoration FR: adoration [f]
การกราบไหว้[n. exp.] (kān krāp wā) EN: adoration FR: adoration [f]
การนับถือ[n.] (kān naptheū) EN: faith FR: vénération [f] ; adoration [f] ; croyance [f]
พนม[v.] (phanom) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together in respect ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect ; clasp palms together in the attitude of salutation or adoration FR: joindre les mains pour saluer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -adoration-
Back to top