ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*accommodation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น accommodation, -accommodation-

*accommodation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accommodation (n.) การตกลงกัน See also: การยินยอม, การพยายามประนีประนอมกัน
accommodation (n.) การปรับตัว Syn. adaptation
accommodation (n.) การปรับโฟกัสของตา
accommodation (n.) การอำนวยความสะดวก See also: การให้ความช่วยเหลือ (โดยจัดหาสิ่งของให้) Syn. ease, comfort
accommodation (n.) เงินกู้ยืม Syn. lodgings
accommodations (n.) ที่พัก See also: ที่อยู่ Syn. rooms, lodging, housing
supply accommodations (vt.) จัดที่อยู่ให้ See also: หาที่อยู่ให้ Syn. house, lodge
temporary accommodations (n.) ที่พักอาศัยชั่วคราว
English-Thai: HOPE Dictionary
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accommodation billเช็ดหรือดราฟของคนหนึ่งเพื่อช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง
accommodation ladderบันไดข้างกาบเรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
accommodation(n) ที่พัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accommodation๑. การปรับตัวให้เหมาะ๒. (จักษุ.) การปรับตาดูใกล้ไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accommodation billตั๋วเงินอนุเคราะห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accommodationแอคคอมโมเดชัน, การปรับขยาย, การปรับตัว, การมองใกล้, ม่านตาหดเวลามองใกล้, ปรับตนเข้ากับสภาพแวดล้อม, สามารถปรับตัว [การแพทย์]
Bed and breakfast accommodationsที่พักพร้อมอาหารเช้า [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are my accommodations ready?- ที่พักพร้อมแล้วใช่มั้ย
I don't keep accommodation for strangers.ฉันไม่มีที่พัก ให้กับคนแปลกหน้า
The Russian government was kind enough to give me accommodations on Mir.รัฐบาลรัสเซียเป็นชนิดพอ จะให้ฉันพักอยู่กับเมีย
Tell us of the accommodations in steerage, Mr. Dawson.เล่าเรื่องห้องพักคุณที่ปากเรือหน่อยสิ
If you're seeking accommodation, we got some cozy Hobbit-sized rooms available.ถ้าหาที่พักอยู่ล่ะก็ เรามีห้องขนาดเหมาะกับฮ้อบบิทส์ว่างอยู่นะ
I live in student accommodation not far from the college.ผมอยู่ในหอพักนักศึกษา ไม่ไกลจากมหาลัยนัก
I was just checking to see if the accommodations are exceeding your expectations.ผมเพิ่งไปเช็คมาว่า ห้องพัก โอ่โถงพอ ตามที่คุณต้องการหรือเปล่า
Put me in different accommodation, where the king can always find me.ข้าจะถูกนำไปไว้อีกที่ ที่ๆพระองค์จะมาพบข้าได้
These accommodations are being covered by a third party, right?ค่าใช้จ่ายพวกนี้ถูกจัดการไว้แล้วโดยกลุ่มที่สามใช่มั้ย?
Not exactly fiv e-star accommodations, I know,ไม่เชิง \ที่พักใหม่ ฉันรู้
Gentlemen, if we could come to some accommodation here now.สุภาพบุรุษ เราน่าจะมาเจราตกลงกันเรื่องนี้กันนะ
You're looking for cheap accommodation, but not going to your brother for help.คุณกำลังมองหาที่อยู่ถูกๆ แต่คุณก็ไม่เคยไปขอให้พี่ชายช่วยเลย

*accommodation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宿营[sù yíng, ㄙㄨˋ ˊ, 宿营 / 宿營] living quarters; accommodation; camp
店钱[diàn qián, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, 店钱 / 店錢] room charge in a hotel; accommodation expenses

*accommodation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アコモデーション[, akomode-shon] (n) accommodation
アコモデイション[, akomodeishon] (n) accommodation
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided
バビーイン[, babi-in] (n) accommodation for babies (wasei
便[べん, ben] (n,adj-na) (1) convenience; service; facility; accommodation; (n) (2) excreta (esp. faeces); excrement; stool
便宜[べんぎ, bengi] (adj-na,n,adj-no) convenience; accommodation; advantage; expedience; (P)
収容[しゅうよう, shuuyou] (n,vs) (1) accommodation; reception; housing; (2) seating; (3) custody; (4) admission; (5) entering (in a dictionary); (P)
収容能力[しゅうようのうりょく, shuuyounouryoku] (n) capacity; accommodation
収容設備[しゅうようせつび, shuuyousetsubi] (n) accommodations
塞がる(P);壅がる(oK)[ふさがる(P);ふたがる(ok), fusagaru (P); futagaru (ok)] (v5r,vi) (1) (See 塞ぐ) to be closed; to be blocked; to be healed (e.g. wound); to be shut up; (2) to be clogged; to be plugged up; (3) to be occupied; to be taken (e.g. accommodation); (P)
女男性寮[めおせいりょう, meoseiryou] (n) co-ed dormitory; mixed student accommodation
学生寮[がくせいりょう, gakuseiryou] (n) student accommodation; student dormitory
居候生活[いそうろうせいかつ, isourouseikatsu] (n) living in another person's house without paying for food and lodging; sponging on other people for accommodation
融通[ゆうずう(P);ゆうづう, yuuzuu (P); yuuduu] (n,adj-no,vs) (1) lending (money); finance; (2) adaptability; versatility; flexibility; accommodation; (P)
融通手形[ゆうずうてがた, yuuzuutegata] (n) an accommodation bill
適応[てきおう, tekiou] (n,vs) adaptation; accommodation; conformity; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
収容[しゅうよう, shuuyou] accommodation (vs), housing

*accommodation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae th) EN: accommodation ; food and lodging FR: repas et logement [mpl]
จองโรงแรม[v. exp.] (jøng rōngra) EN: book accommodation FR: réserver l'hôtel
การตกลงกัน[n. exp.] (kān toklong) EN: accommodation ; agreement FR: accord [m] ; accordement [m] (vx)
การต้อนรับ[n.] (kān tønrap) EN: reception ; welcome ; hospitality ; accommodation FR: réception [f] ; accueil [m] ; hospitalité [f]
ความสะดวก[n.] (khwām sadūa) EN: convenience ; facility ; accommodation FR: commodité [f] ; convenance [f] ; facilité [f]
ผู้ให้บริการที่พัก[n. exp.] (phū hai bør) EN: accommodation provider FR:

*accommodation* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fallreep {n} [naut.]accommodation ladder
Liegeplatz {m} | reservierter Liegeplatzberth; moorage | accommodation berth; appropriated berth
Übernachtungsmöglichkeit {f}overnight accommodation
Notaufnahme {f} (von Flüchtlingen)provisional accommodation
Sitzplätze {pl}seating accommodations
Bauunterkunft {f}site accommodation
Personenzug {m}slow train; local train; accommodation train [Am.]
Auslösung {f}accommodation allowance
Briefkastenadresse {f}accommodation address
Gefälligkeitsakzept {m}accommodation acceptance
Gefälligkeitsgarantie {f}accommodation contract
Gefälligkeitsgeschäft {n}accommodation line
Gefälligkeitspapier {n}accommodation paper
Kreditvergabe {f}accommodation of a loan
Nachsendeadresse {f}accommodation address
Vorzugskauf {m}accommodation purchase
Wohneinheit {f}accommodation unit
Wohnkosten {pl}accommodation costs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *accommodation*
Back to top