ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

housing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *housing*, -housing-

housing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
housing (n.) การเคหะ
housing development (n.) บ้านจัดสรร
English-Thai: HOPE Dictionary
housing(เฮา'ซิง) n. การเคหะ,การจัดบ้านพักให้,บ้านพักทั้งหลาย,สิ่งปกคลุมหรือป้องกันม้าหรือสัตว์อื่น,สิ่งครอบคลุม,ปลอกหุ้ม, Syn. lodgings
English-Thai: Nontri Dictionary
housing(n) การเคหะ,บ้านพัก,สิ่งปกคลุม,ปลอกหุ้ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
housingตัวเรือน, ตัวเสื้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Housingการเคหะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กคช. (n.) National Housing Authority See also: NHA Syn. การเคหะแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ (n.) National Housing Authority
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (n.) The Government Housing Bank
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (n.) the Government Housing Bank
ธอส. (n.) The Government Housing Bank Syn. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
การเคหะ (n.) housing
ที่พักอาศัย (n.) housing See also: housing project Syn. ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัย (n.) housing See also: housing project Syn. ที่พักอาศัย
อาคารสงเคราะห์ (n.) housing See also: housing project Syn. ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย
บ้านจัดสรร (n.) housing development See also: housing estate Syn. หมู่บ้านจัดสรร
บ้านจัดสรร (n.) housing development See also: housing estate
หมู่บ้านจัดสรร (n.) housing development See also: housing estate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Give me my housing assignment.ขอใบสั่งที่พักฉัน... เร็ว
We'll give you a ride. We're going to the to the Shimon Housing Projects.We're going to the Tremont Housing Projects.
Advanced housing will go and I will not do that?นี่กินไปมากแล้วนะ ยังอยากจะกินอีกหรอ
Well, weounsel them to avoid it if they possibly can, but, you know, we were talking job interviews and housing applications.เราบอกเขาแล้ว ว่าให้พยายามหลีกเลี่ยง ถ้าทำได้ แต่อย่างที่คุณก็รู้ เราพูดถึงเรื่องการสัมภาษณ์งาน
I'm housing two children who lost their homes tooฉันให้ที่อยู่กับเด็กสองคน ที่ไม่มีบ้าน
She's housing two extra childrenเธอให้ี่ที่อยู่เด็กอีกสองคนด้วย
It's basically a four-story concrete block housing some 120 hormone-crazed students.เป็นแค่ก้อนคอนกรีตสี่ชั้น มีนักศึกษาบ้าพลังราว 120 คน
Well, housing market's in the toilet, bank's pulled both of my loans.เออ ตลาดบ้านซบเซา ธนาคารถอนสินเชื่อ
As it turns out, all the big farms set up housing camps for the workers during harvest.ปรากฎว่า ไร่ใหญ่ๆ ทุกที่มีบ้านพัก สำหรับแรงงานระหว่างการเก็บเกี่ยว
I found a representative from the local housing authority,cesar jimenez.ฉันได้พบกับตัวแทนคนดูแล บ้านพัก, ซีซ่าส์ จีเมนเนซ
Cesar from the housing authority.อรุณสวัสดิ์. สวัสดีตอนเช้า.
If Oswald's land goes commercial, that means housing developments.ถ้าที่ดินของออสวอล์ดถูกใช้ในการทำธุรกิจ นั่นหมายความว่าครอบคลุมด้วยการเจริญเติบโต

housing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住宅泡沫[zhù zhái pào mò, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄆㄠˋ ㄇㄛˋ, 住宅泡沫] housing bubble
碑亭[bēi tíng, ㄅㄟ ㄊㄧㄥˊ, 碑亭] pavilion housing a steele
住宅区[zhù zhái qū, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄑㄩ, 住宅区 / 住宅區] residential area; housing development
分区[fēn qū, ㄈㄣ ㄑㄩ, 分区 / 分區] allocated area (for housing, industry etc); district
危楼[wēi lóu, ㄨㄟ ㄌㄡˊ, 危楼 / 危樓] dangerous housing; building that is about to collapse
住房[zhù fáng, ㄓㄨˋ ㄈㄤˊ, 住房] housing
贫民窟[pín mín kū, ㄆㄧㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄎㄨ, 贫民窟 / 貧民窟] slum housing

housing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクスルハウジング[, akusuruhaujingu] (n) axle housing
エネトピア[, enetopia] (n) (abbr) housing development designed with an eye toward energy conservation
キャビネット[, kyabinetto] (n) cabinet; housing (of equipment); (P)
サブプライム融資[サブプライムゆうし, sabupuraimu yuushi] (n) subprime lending in housing mortage market; housing loans to low-income, high-risk consumers
シェルタードハウジング[, shieruta-dohaujingu] (n) sheltered housing
仮設住宅[かせつじゅうたく, kasetsujuutaku] (n) temporary dwelling; temporary housing
件数[けんすう, kensuu] (n) number of events (e.g. accidents, crimes, meetings, housing starts, hits on a web page); (P)
団地族[だんちぞく, danchizoku] (n) housing project dwellers
宜陽殿;儀陽殿[ぎようでん, giyouden] (n) (See 十七殿) pavilion housing imperial treasures and historical artifacts (in Heian Palace)
建屋[たてや, tateya] (n) structure for housing heavy machinery
手当(P);手当て(P)[てあて, teate] (n,vs) (1) (esp. 手当) salary; pay; compensation; allowance (e.g. housing allowance); benefit; bonus; (2) (esp. 手当て) medical care; treatment; (3) (esp. 手当て) advance preparation; (P)
排莢桿筒[はいきょうかんとう, haikyoukantou] (n) (See 蹴子覆) ejector tube; ejector housing (revolver)
校書殿[きょうしょでん;こうしょでん, kyoushoden ; koushoden] (n) (See 十七殿) pavilion housing the historical archives (in Heian Palace)
温明殿[うんめいでん, unmeiden] (n) (See 神鏡,十七殿) pavilion housing the sacred mirror (in Heian Palace)
百葉箱[ひゃくようばこ, hyakuyoubako] (n) Stevenson screen (louvre-sided box housing for meteorological gauges)
組立て住宅[くみたてじゅうたく, kumitatejuutaku] (n) prefabricated housing
綾綺殿[りょうきでん, ryoukiden] (n) (See 十七殿) pavilion housing the emperor's bathing quarters and dressing chamber (in Heian Palace)
行灯;行燈(oK)[あんどん;あんどう, andon ; andou] (n) fixed paper-enclosed lantern; paper-covered wooden stand housing an (oil) lamp
蹴子覆[しゅうしふく, shuushifuku] (n) (See 排莢桿筒) ejector housing (rifle, pistol)
データウェアハウス[, de-taueahausu] (n) {comp} data warehouse; data warehousing
入庫[にゅうこ, nyuuko] (n,vs) (1) (See 出庫・1) warehousing; storing; (2) (See 出庫・2) entering a garage; entering the depot
収容[しゅうよう, shuuyou] (n,vs) (1) accommodation; reception; housing; (2) seating; (3) custody; (4) admission; (5) entering (in a dictionary); (P)
筐体(P);きょう体;筺体[きょうたい, kyoutai] (n) {comp} cabinet; case; housing; component; unit; chassis; main frame; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キャビネット[きゃびねっと, kyabinetto] cabinet, housing
収容[しゅうよう, shuuyou] accommodation (vs), housing
格納[かくのう, kakunou] storage (vs), housing for equipment & machines, putting into computer memory, filing
筐体[きょうたい, kyoutai] cabinet, case, component, unit, housing
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing
ハウジング[はうじんぐ, haujingu] housing, cabinet

housing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารสงเคราะห์[n. exp.] (ākhān songk) EN: housing ; housing project ; government housing project FR:
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บ้านจัดสรร[n.] (bānjatsan) EN: housing development ; housing estate FR: développement immobilier [m] ; maison de lotissement [f]
การเคหะแห่งชาติ ิ (กคช.)[org.] (Kān Khēha H) EN: National Housing Authority FR:
เคหะ[n.] (khēha) EN: home ; residence ; dwelling place ; house ; housing ; abode FR: habitat [m] ; logis [m] ; résidence [f]
เคหา[n.] (khēhā) EN: home ; residence ; dwelling place ; house ; housing ; abode FR: habitat [m] ; logis [m] ; résidence [f]
หมู่บ้านจัดสรร[n. exp.] (mūbān jatsa) EN: housing development ; housing estate FR: complexe immobilier [m]
นิเวศ = นิเวศน์[n.] (niwēt) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode ; house ; estate ; habitation ; housing development FR: résidence [f] ; demeure [f] ; milieu [m]
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)[org.] (Thanākhān Ā) EN: GH Bank ; GHB ; Government Housing Bank FR:

housing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kühlgehäuse {n}cooler housing
Sozialwohnung {f}council flat; council house [Br.]; municipal housing unit [Am.]
Drosselklappengehäuse {n}throttle body housing
Schutzgehäuse {n}protective housing
Blechverkleidung {f}sheet metal cladding; sheet covering; sheet metal housing
Schaltzughülle {f}shift cable housing
Traggehäuse {n}support housing
Gehäusetechnologie {f}housing technology
Haustechnik {f}housing technology
Wohnanlage {f}housing area
Wohngeld {n}housing subsidy
Wohnraum {m}housing space
Wohnungsamt {n}housing office
Wohnungsmangel {m}housing shortage
Wohnungsnot {f}housing shortage
Zersiedlung {f} (durch Wohnbau)housing sprawl

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า housing
Back to top