ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*แม้ว่า*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น แม้ว่า, -แม้ว่า-

*แม้ว่า* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้าแม้ว่า (conj.) even if Syn. แม้ว่า, ผิว่า, หากว่า
ถึงแม้ว่า (conj.) even though See also: even if, though, in spite of, despite Syn. ถึง, ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, แม้, แม้ว่า, ถึงแม้
แม้ว่า (conj.) even if Syn. ถึงแม้น, ถ้าแม้ว่า, มาตรแม้น, หากว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
albeit(ออลยี' อิท) conj. แม้ว่า, อย่างไรก็ตาม
although(ออล' โธ) conj. ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม, Syn. though, even though
bubble memoryหน่วยความจำแบบฟองหมายถึง หน่วยความจำชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ใด้แม้ว่าไฟฟ้าจะดับไปแล้วก็ตาม นิยมใช้กันมากสำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ ที่ไม่มีเนื้อที่มากพอที่จะมีฮาร์ดดิสก์ได้
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
even(อี'เวิน) adj. เรียบ,ราบ,สม่ำเสมอ,ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล,ยุติธรรม,พอดี,ไม่ขาดไม่เกิน,เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ,ยังคง,ยิ่งกว่านั้น,แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้สมดุล,ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi
nevertheless(เนฟ'เวอธีเลส) adv.,conj. ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม,แต่ทว่า,ยังคง,แม้ว่า,ถึงแม้, Syn. nonetheless
hoebeit(เฮาบี'อิท) adv. อย่างไรก็ตาม conj. แม้ว่า, Syn. nevertheless
however(เฮาเอฟ'เวอะ) adv. อย่างไรก็ตาม,แม้ว่า,ยังคง,แต่กระนั้นก็ดี,อย่างไร conj. อย่างไรก็ตาม, Syn. nevertheless
eeprom(อีอีพร็อม) ย่อมาจาก electronically erasable programmable read only memory (แปลว่า หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า) เป็นชิป (chip) ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามชื่อ ใช้เป็นหน่วยความจำ หากต้องการแก้ไข จะต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าลบ แล้วบันทึกของใหม่ลงไป หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้า
electronically erasable pelectronically erasable programmable read only memory หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้าใช้ตัวย่อว่า EEPROM (อ่านว่าอีอีพร็อม หรือบางทีอ่านว่า อีพร็อมก็ได้) เป็นชิป (chip) ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามชื่อ ใช้เป็นหน่วยความจำ หากต้องการแก้ไข จะต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าลบ แล้วบันทึกของใหม่ลงไป หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้า
eprom(อีพร็อม) ย่อมาจาก erasable programmable read-only memory แปลว่า หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้และลบได้ หมายความถึงชิป (chip) ชนิดหนึ่งใช้เก็บข้อมูลหรือลบทิ้งได้ แต่การเก็บหรือการลบข้อมูลในนั้นต้องใช้แสงอุลตราไวโอเล็ต (ultraviolet) เท่านั้น หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้า ดู EEPROM และ PROM ประกอบ
fixed diskจานบันทึกอยู่กับที่เป็นชื่อที่ใช้เรียกฮาร์ดดิสก์ (hard disk) อีกชื่อหนึ่ง เพราะโดยปกติ เราไม่อาจจะถอดจานบันทึกแข็งนี้ ออกจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่าง จานบันทึกแบบธรรมดา (floppy disk) ที่สามารถถอดหรือดึงออกได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ฮาร์ดดิสก์ที่ดึงเข้าออก ได้ก็มี ใช้อยู่ บ้าง แม้ว่าจะไม่เป็นที่นิยมนัก ฮาร์ดดิสก์ชนิดนั้น เรียกว่า removable hard disk ดู removable hard disk ประกอบ
lost clusterส่วนตกค้างหมายถึง ส่วนของแฟ้มข้อมูลที่ยังเหลือค้างอยู่ในจานบันทึก แม้ว่าแฟ้มตาราง แสดงรายการข้อมูลจะไม่บ่งบอกว่ามีเหลืออยู่ก็ตาม การที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะในขณะที่มีการคัดลอกแฟ้มข้อมูลลงไปในแผ่นจานบันทึก ไฟเกิดตก แต่บางทีก็หาสาเหตุไม่พบ โดยปกติ เราอาจใช้คำสั่ง Chkdsk/F ซึ่งเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการดอส สั่งลบส่วนที่เหลือออกให้หมด จะได้มีที่ว่างไว้เก็บแฟ้มอื่นได้
maugre(มอ'เกอะ) adj. แม้ว่า,ถึงแม้ว่า.
nonvolatile memoryหน่วยความจำไม่ลบเลือนหมายถึง หน่วยความจำในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ข้อมูลในนั้นจะไม่ลบหายไป แม้ว่าจะปิดกระแสไฟแล้วก็ตาม เช่น หน่วยความจำประเภทอ่านอย่างเดียว (ROM) เป็นต้น ดู memory ประกอบ
notepadสมุดพกเป็นโปรแกรมหนึ่งในประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ในระบบวินโดว์ (ในแมคอินทอชก็มี) เป็นโปรแกรมที่ทำให้สามารถบันทึกโน้ตย่อ หรือ เรื่องราวสั้น ๆ เก็บไว้ และจะเรียกมาดูได้ตลอดเวลา แม้ว่าในขณะนั้นจะใช้โปรแกรมอื่นอยู่ (เหมือนกระดาษทด)
notwithstanding(นอทวิธสแทน'ดิง) prep. โดยไม่คำนึงถึง,แต่กระนั้นก็ตาม,แม้ว่า. -adv. อย่างไรก็ตาม,ก็เถอะ, Syn. nevertheless,yet
provided(พระไว'ดิด) conj. ภายใต้เงื่อนไข,โดยมีข้อแม้ว่า, Syn. in case,granted
spite(สไพทฺ) n. เจตนาร้าย,ความมุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น vt. กระทำด้วยเจตนาร้าย กลั่นแกล้ง ทำให้โกรธ รบกวน, -Phr. (in spite of ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทั้ง ๆ ที่เป็น โดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น)
though(โธ) conj. แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,หากว่า,-Phr. (as though ยังกับว่า) . adv. อย่างไรก็ตาม,สำหรับสิ่งนั้นทั้งหมด, Syn. even if,that,however
memory unitหน่วยความจำหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น เมื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว เครื่องอ่านก็จะนำข้อมูลที่อ่านได้ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำนี้ แล้วจะเรียกมาใช้ในเวลาที่ต้องการ ข้อความหรือข้อมูลที่นำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำแล้วไม่ว่าจะนำมาใช้สักกี่ครั้งกี่หน ก็จะยังคงเป็นอยู่อย่างเดิม แต่ถ้าข้อมูลอื่นถูกอ่านทับเข้าไป ข้อมูลเก่าจะถูกลบไปทันที หรือถ้าไฟดับ ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยความจำก็จะหายไปหมดเช่นกัน คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ดี หรือมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับหน่วยความจำนี้มากกว่าอย่างอื่น สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ เราเรียกหน่วยความจำนี้ว่า ชิป (chip) ซึ่งใช้เป็นที่เก็บข้อมูล แบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ ประเภทอ่านได้อย่างเดียว เรียกว่า "รอม" (ROM หรือที่ย่อมาจาก read-only memory) ซึ่งเก็บคำสั่งประเภทที่เครื่องต้องปฏิบัติตามทันที เช่น ไบออส (BIOS) ข้อมูลในนั้นจะไม่มีวันลบหายแม้ว่าจะปิดเครื่อง ส่วนอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า "แรม" (RAM หรือที่ย่อมาจาก random access memory) หน่วยความจำแรมนี้ใช้เก็บโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่กำลังจะใช้งาน เมื่อปิดไฟที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่อยู่ในแรมจะหายไปหมด และหากเริ่มต้นเปิดเครื่องใหม่ ต้องการจะใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลใด ก็จะต้องบรรจุ (load) โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลนั้นมาเก็บไว้ในแรมก่อน จึงจะทำงานต่อไปได้ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว ยิ่งแรมมีขนาดใหญ่เท่าใด ก็ยิ่งแสดงว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีประสิทธิภาพเท่านั้นอย่างไรก็ตาม หน่วยความจำที่กล่าวถึงนั้นเป็นหน่วยความจำที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เรายังมีหน่วยเก็บข้อมูลที่อยู่นอกเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย หน่วยความจำนอกเครื่องนี้ เราเรียกว่า หน่วยความจำช่วย (auxiliary memory) ซึ่งหมายถึงสื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ นั่นเอง เป็นต้นว่า จานบันทึก แถบบันทึก หน่วยความจำเหล่านี้ ไฟดับข้อมูลก็ยังอยู่
natural language processiการประมวลผลภาษาธรรมชาติหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้โดยใช้โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาธรรมชาติ พูดง่าย ๆ ก็คือ สามารถใช้ภาษาธรรมดา ๆ สั่งการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามได้ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์จะใช้ภาษาเฉพาะที่มีกฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ และศัพท์ของตนเอง ที่เรียกว่า ภาษาเชิงมนุษย์ (human oriented language) เช่น ภาษา C ภาษา BASIC ภาษา COBOL ฯ ส่วนภาษาธรรมชาตินั้น หมายถึง ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการ พัฒนาด้านนี้กันไปไกลมาแล้ว แต่ก็สรุปได้ว่า ยังใช้การไม่ได้ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาษานั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ยากที่จะแปลหรือตีความให้ตาย ตัวได้
while(ไวล์) n. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,พักหนึ่ง,ช่วงเวลาเฉพาะ conj. ระหว่างเวลา,ตลอดเวลา,ในขณะที่,แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,ในเวลาเดียวกัน,prep. จนกว่า vt. ทำให้เวลาผ่านไป (โดยเฉพาะอย่างสบาย) worth one's while คุ้มค่าเวลา,
output bufferบัฟเฟอร์ส่งออกในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด อันที่จริง บัฟเฟอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
read only memoryหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวใช้ตัวย่อว่า ROM (อ่านว่า รอม) แปลว่าหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว หมายถึงหน่วยความจำลักษณะหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลออกมาได้อย่างเดียวเท่านั้น จะบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้เลย หน่วยความจำส่วนนี้จะเก็บคำสั่งเบื้องต้นต่าง ๆ ไว้ และจะเก็บอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในรอม ก็จะไม่สูญหายไปไหนดู RAM เปรียบเทียบ
romรอมย่อมาจาก read only memory (แปลว่าหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว) หมายถึงหน่วยความจำลักษณะหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลออกมาได้อย่างเดียวเท่านั้น จะบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้เลย หน่วยความจำส่วนนี้จะเก็บคำสั่งเบื้องต้นต่าง ๆ ไว้ และจะเก็บอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในรอมก็จะไม่ศูนย์หายไปไหนดู RAM เปรียบเทียบ
rom biosรอมไบออส ย่อมาจาก read only memory basic input/ output system หมายถึงไบออสที่อยู่ในรอม ซึ่งจะทำหน้าที่ทันทีที่เปิดไฟที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการทดสอบฮาร์ดแวร์ส่วนกลาง ตรวจสอบหน่วยความจำ หน่วยบันทึก ตรวจหาโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ต้องใช้ในการเริ่มเครื่องใหม่จนพบโปรแกรม autoexec.bat จึงจะถือว่าหมดหน้าที่ ถ้าไม่พบ ก็จะแสดงคำสั่ง date และ time เมื่อตอบคำถามเรียบร้อย ก็จะปรากฏเครื่องหมาย > (prompt) อยู่หลังชื่อหน่วยบันทึก จึงถือว่าหมดหน้าที่ หน่วยความจำส่วนนี้ จะเก็บคำสั่งทั้งหมดไว้ได้แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่คอมพิวเตอร์ดู BIOS ประกอบ
set upจัดเตรียมหมายถึง การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปรับโปรแกรมหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ในแบบที่ต้องการ การติดตั้งโปรแกรมแต่ละครั้ง ถือว่าเป็นการกำหนดการจัดเตรียมดังกล่าวนี้ด้วย แม้ว่าหลังจากนั้น เราอาจจะแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น คำนี้ บางทีหากเป็นชื่อโปรแกรม มักเขียนติดกันเป็น SetUp.exeดู install ประกอบ
system diskจานบันทึกระบบหมายถึง จานบันทึกที่บรรจุระบบปฏิบัติการ (ถ้าเป็นพีซี ก็หมายถึง MS DOS) สามารถนำมาใช้เริ่มเครื่องใหม่ได้ (boot) โดยใส่ในหน่วยบันทึก A : จานบันทึกระบบต้องมีโปรแกรม 3 โปรแกรม เป็นอย่างน้อย คือ lo.sys, Msdos.sys และ Command.com สองแฟ้มแรกจะถูกซ่อนอยู่ (hidden files) แม้ว่าจะใช้คำสั่ง Dir ก็จะไม่แสดงบนจอภาพโปรแกรม lo.Sys จะดูแลในเรื่องการนำข้อมูลเข้า และการแสดงผล ส่วน MSDOS.sys จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องการอ่านและการบันทึกข้อมูลลงในแผ่นจานบันทุกนั้น ส่วน Command.com ก็จะมีคำสั่งพื้นฐานต่าง ๆ เช่น dir, copy, delete จานบันทึกระบบนี้มีความสำคัญมาก (โดยเฉพาะเครื่องที่ไม่มีฮาร์ดดิสก์) ถ้าไม่มีจานบันทึกนี้จะเริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้เลย ถ้ามีฮาร์ดดิสก์ อาจใช้ฮาร์ดดิสก์เป็นจานบันทึกระบบเลยก็ได้
English-Thai: Nontri Dictionary
albeit(con) ถึงแม้ว่า,แม้ว่า,ทว่า,มาตรว่า
although(con) แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ตาม
however(adv) อย่างไรก็ดี,อย่างไรก็ตาม,กระนั้นก็ดี,แม้ว่า
if(con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก
nevertheless(con) แม้กระนั้น,ถึงแม้ว่า,แต่กระนั้น
provided(con) ถ้าหาก,หากว่า,ถ้า,โดยมีเงื่อนไขว่า,โดยมีข้อแม้ว่า
though(adv) ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ดี,มาตรว่า,หากว่า
while(con) ขณะที่,ระหว่าง,ตราบ,ประเดี๋ยว,ถึงแม้ว่า,แต่
whilst(con) ขณะที่,ระหว่าง,ตราบ,ประเดี๋ยว,ถึงแม้ว่า,แต่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ascension Phenomenonเกิดการเคลื่อนไหวของน้ำวุ้นตาต่อแม้ว่าตาจะหยุด [การแพทย์]
flash memoryหน่วยความจำแบบแฟลช, หน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลได้ แม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง สามารถลบและเขียนข้อมูลใหม่ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Algorithmic languageภาษาอัลกอลภาษาคอมพิวเตอร์สำคัญภาษาหนึ่งที่ได้รับการคิดค้นขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2500 ระหว่างการประชุมวิชาการที่มีนักคอมพิวเตอร์จากประเทศเดนมาร์ก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮอลแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกามาประชุมกัน แม้ว่าภาษานี้จะไม่ประสบความสำเร็จในทางการค้าคือมีใช้เฉพาะในมหาวิทยาลัย และงานวิจัยทางยุโรปเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ต้องกล่าวว่เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เกิดภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาปาสกาล ภาษาซี และภาษาเอดา [คอมพิวเตอร์]
Lots of Copies Keep Stuff Safeล็อคคิสLOCKSS (ล็อคคิส) ย่อมาจาก Lots of Copies Keep Stuff Safe ได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Standford University) เป็นระบบที่ช่วยให้ห้องสมุดสามารถให้บริการเนื้อหาของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่วันที่ห้องสมุดเป็นสมาชิก โดยห้องสมุดจะจัดเก็บถาวรไว้ ซึ่งทำให้ยังคงให้บริการเนื้อหาต่อไปได้ แม้ว่าหมดอายุสมาชิกแล้วก็ตาม สำนักพิมพ์เองก็ยังคงเก็บสิ่งพิมพ์ผลิตได้ เช่นเดียวกับผู้อ่านที่ยังเข้าถึงวารสารได้อย่างต่อเนื่อง LOCKSS จะจัดเก็บเนื้อหาของวารสาร โดยการเข้าไปเก็บจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปและสม่ำเสมอ
Non-fiction bookหนังสือสารคดี หนังสือสารคดี (Non-fiction book) คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ไม่ได้เจาะจงให้ความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือบางเล่มจะให้ทั้งสาระความรู้ ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจในการอ่านด้วยก็ตาม ซึ่งครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น
Parchmentแผ่นหนังสัตว์แผ่นหนังสัตว์ (Parchment) อาจเป็นหนังแกะแพะหรือลูกวัว สำหรับใช้ในการเย็บเล่มและการเขียนหรือการวาดภาพ แผ่นหนังสัตว์นี้ถูกนำมาใช้ในยุโรปประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 2 นอกเหนือจากการใช้กระดาษปาปิรุสซึ่งนำเข้าจากอียิปต์ ที่มีราคาสูงขึ้นและเกิดการขาดแคลนอันมีสาเหตุมาจากต้นกกที่ใช้ทำกระดาษมีจำกัด แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตจะสูงกว่า แต่แผ่นหนังสัตว์มีความทนทานมากกว่ากระดาษปาปิรัส จนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 การใช้แผ่นหนังสัตว์ในการเขียนจึงเริ่มมีน้อยลง เนื่องจากเริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์และทำให้กระดาษได้รับความนิยมในเวลาต่อมา เรื่องที่บันทึกไว้บนแผ่นหนังสัตว์ มีการเก็บเป็นม้วนเช่นเดียวกับกระดาษปาปิรุส เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Read Only Memory( ROM)รอม, หน่วยความจำแบบอ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถลบและเขียนข้อมูลใหม่ได้ สามารถเก็บข้อมูลได้ แม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
secondary storageหน่วยเก็บรองหน่วยความจำที่มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลและคำสั่งได้อย่างคงถาวรกว่าหน่วยความจำหลัก แม้ว่าไฟฟ้าจะดับเนื้อหาที่บันทึกไว้็จะไม่สูญหายไป หน่วยเก็บสำรอง หรือหน่วยความจำรองที่ใช้กันมากในเวลานี้ก็คือจานแม่เหล็ก แผ่นบันทึก เทปแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์]
ROM Read Only Menoryหน่วยความจำรอมควบคุมการส่งข้อมูลหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว หน่วยความจำสำหรับเก็บคำสั่งไว้อย่างถาวร คำสั่งที่เก็บไว้จะไม่ลบเลือนหายไป แม้ว่าไฟฟ้าจะดับ หน่วยความจำนี้ปกติเป็นชิปที่ผู้ผลิตได้บรรจุคำสั่งเอาไว้อย่างถาวร คำสั่งทั่วไปที่เก็บอยู่ในรอมได้แก่ BIOS (Basic Input/Output System) หรือโปรแกรมที่ช่วยการส่งข้อมูลระหว่างตัวประมวลผลกับอุปกรณ์รับเข้า/ส่งออก ข้อมูลตัวแปลภาษาเบสิก และคำสั่งอื่นๆ ตามแต่ผู้ิผลิตจะเห็นว่าสมควร [คอมพิวเตอร์]
Stagnation ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หนึ่งๆ ที่อยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่แท้จริงต่อหัว หรือรายได้ประชาชาติ สภาพของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แสดงให้เห็น ได้โดยผลผลิตหรือรายได้มีจำนวนคงที่ ลดลง หรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก สาเหตุเกิดมาจาก 1) การที่อัตราการเพิ่มของผลผลิตน้อยกว่าอัตราการเพิ่มประชากร 2) อุปสงค์รวมในประเทศมีไม่เพียงพอที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้อย่าง เพียงพอ แม้ว่าระบบเศรษฐกิจนั้นจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
Sunrise Industry อุตสาหกรรมตะวันรุ่ง อุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตสูงจนเชื่อกัน ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของระบบเศรษฐกิจในอนาคต แทนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เติบโตมานานและค่อย ๆ ลดอัตราการเจริญเติบโตลง (sunset industry) แม้ว่าอุตสาหกรรมเดิมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนังต่าง ๆ จะยังคงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอยู่ แต่เชื่อกันว่าบทบาทนำในการเป็นแหล่งจ้างงานจะถูกแทนที่โดยอุตสาหกรรมดาว รุ่ง ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมบริการ [สิ่งแวดล้อม]
Sunset Industry อุตสาหกรรมตะวันตกดิน ดู Sunrise Industry (Sunrise Industry หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตสูงจนเชื่อกัน ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของระบบเศรษฐกิจในอนาคต แทนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เติบโตมานานและค่อย ๆ ลดอัตราการเจริญเติบโตลง (sunset industry) แม้ว่าอุตสาหกรรมเดิมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนังต่าง ๆ จะยังคงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอยู่ แต่เชื่อกันว่าบทบาทนำในการเป็นแหล่งจ้างงานจะถูกแทนที่โดยอุตสาหกรรมดาว รุ่ง ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมบริการ ) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enharmonic (adj.) (ตัวโน้ต) ซึ่งมีระดับเสียงเท่ากันแม้ว่าจะเป็นโน้ตคนละตัว (ทางดนตรี) Syn. diatonic
albeit (conj.) ถึงแม้ว่า See also: แม้ว่า Syn. although, even though
although (conj.) ถึงแม้ว่า See also: แม้นว่า, ถึงแม้, ทั้งที่, ทั้งๆ, ทั้งๆ ที่
equanimity (n.) จิตใจที่สงบแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความตึงเครียด (คำทางการ) Syn. unexcitability
even if (adv.) แม้ว่า See also: ถ้าหากว่า, ถ้า Syn. although, though
even though (adv.) ถึงแม้ว่า See also: ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, ถึงแม้, แม้ว่า Syn. although, though
for the life of one (idm.) แม้ว่าจะถูกขู่ให้กลัว
freewheel (n.) ล้ออิสระของจักรยานที่หมุนได้แม้ว่าคนขี่จะหยุดถีบรถ
hope against hope (idm.) ยังมีความหวังแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยมาก
hope against hope (idm.) มีความหวังแม้ว่าจะไม่มีทางเป็นไปได้
live apart (phrv.) แยกกันอยู่ (แม้ว่าแต่งงานแล้ว)
though (conj.) ถึงแม้ว่า See also: แม้ว่า Syn. although, even though
unexcitability (n.) จิตใจที่สงบแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความตึงเครียด (คำทางการ)
when (conj.) แม้ว่า Syn. although, in spite of, though
whenas (conj.) แม้ว่า Syn. although, in spite of, though
while (conj.) ถึงแม้ว่า See also: แม้ว่า, ทั้งๆที่ Syn. although, even though, though
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You continue doing it, even if it is difficultคุณยังคงทำมันต่อไป แม้ว่ามันจะยากลำบาก
Even if I told you, it can't be help, right?แม้ว่าฉันได้บอกคุณไปแล้ว มันก็ช่วยไม่ได้ จริงไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But, uh, even though the right things may seem wrong sometimes, uh, sometimes the, the wrong things may be right at the wrong time.ในเวลา แต่เอ่อแม้ว่า สิ่งที่ถูกต้องอาจจะดูเหมือนไม่ ถูกต้องบางครั้งเอ่อ บางครั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
You know, I recognized you as soon as you came in, though I haven't seen you since that night at the casino at Palm Beach.รู้มั้ย พอคุณเดินเข้ามา ฉันก็จําคุณได้ทันทีเลย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นคุณตั้งแต่คืนนั้น ที่คาสิโนในปาล์ม บีช
Ours was an infantry role though many of us could swim only loosely, if at all.เราก็จะเปิดออกในบทบาท ทหารราบ แม้ว่าพวกเราหลายคนสามารถ ว่ายน้ำเพียงอย่างหลวม ๆ ถ้าที่ทั้งหมด
I said, more to show that though I was an officer,ฉันกล่าวว่ามากขึ้นเพื่อแสดงให้ เห็นว่าแม้ว่า ฉันเป็นนายฉันจะเข้าใจ
Or a bird, leave alone a man, though we didn't get much of that down our way.หรือนกปล่อยให้อยู่คนเดียวคน ที่แม้ว่าเรา ไม่ได้รับมากจากการที่ลงทาง ของเรา
"I get no kick from champagne.♪ ฉันไม่ซู่ซ่าแม้ว่าดื่มแชมเปญ ♪
...or rather the lack of it that as much as we all may think that what we saw here today was real God did not, in fact, appear here before us.หรืออาจจะเป็น... ช่องโหว่ของมัน แม้ว่าเราทุกคนจะคิดว่า สิ่งที่เราเห็นในวันนี้เป็นความจริง
I can only identify you although I compute a 65% probability that the man behind you is Dr. floyd.ฉันเท่านั้นที่สามารถระบุตัวคุณ แม้ว่าฉันจะคำนวณความน่าจะ เป็นร้อยละ 65 ว่าคนที่อยู่ข้างหลังคุณคือดร.
My voice recognition circuits are not completely restored although, as you can see, they are improving.วงจรการรับรู้เสียงของฉันไม่ได้ การบูรณะอย่างสมบูรณ์แม้ว่า ที่คุณสามารถดูพวกเขามีการ ปรับปรุง
We enjoy working with you, Hal, and we will continue to do so even if we are separated by great distance.เราสนุกกับการทำงานร่วมกับ คุณฮาล, และเราจะยังคงทำเช่นนั้น แม้ว่าเราจะแยกจากกันโดย ระยะทางที่ดี
In any case, although the circumstances indicate that he is your grandson... we can't prove it.ในกรณีใด ๆ แม้ว่าสถานการณ์บ่ง ชี้ว่าเขาเป็นหลานชายของคุณ ... เราไม่สามารถพิสูจน์ได้
Well, I'm sorry about your head, though, but I thought you were one of them.คือ, พ่อเสียใจกับหัวของลูกด้วย, ถึงแม้ว่า, พ่อคิดว่า ลูกเป็นคนของพวกนั้น
I can't tell you anything. Even if I knew something, which I don't.ผมบอกอะไรคุณไม่ได้ แม้ว่า ผมรู้อะไรบางอย่าง ซึ่งผมไม่รู้
Then I jerked him off even though he was dead to make it look like there was come everywhere to make it look like it was her.ผมถอดเสื้อผ้าเขาและทำให้เหมือนสำเร็จความใคร่ แม้ว่าเขาจะตายไปแล้ว ...เพื่อทำให้ดูเหมือนว่า มีการหลั่งอยู่ทุกที่... ...เพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นเธอ
Over the years, Mom got better, although it seemed like all her fears turned into worries about me.เวลาผ่านไปหลายปี แม่ก็ดีขึ้น ถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนกับความกลัวของเธอ เปลี่ยนไปเป็นความกังวลเกี่ยวกับฉัน
When the poison broke into her body, she whispered to me that she would rather kill her own weak spirit so she could give me a stronger one.ตอนที่พิษเข้าสู่ร่างกายของเธอ เธอกระซิบกับแม่ว่า เธอขอฆ่าวิญญาณอันอ่อนแอของเธอเสียดีกว่า... เธอจะได้มอบวิญญาณที่แข็งแกร่งไว้ให้แม่
In Algiers, though, the French ambassador has just arrived, and the situation seems to be more stable.ในกรุงแอลเจียร์ แม้ว่า เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส มีความต้องการมาถึง และสถานการณ์ดูเหมือน จะมีเสถียรภาพมากขึ้น
Have you ever loved a woman... until milk leaked from her as though she had just given birth to love itself... and now must feed it or burst?คุณเคยรักผู้หญิง จนน้ำนมไหลออกจากเธอ ถึงแม้ว่าเธอจะเพิ่งให้กำเนิด ผลพวงแห่งความรัก
And therefore, even though it is a Sunday but especially because it is a Sunday you will see me immediately after this service climbing Ffynnon Garw with God's soil in my hand.และดังนั้น แม้ว่ามันจะเป็นวันอาทิตย์ แต่เพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์นี่เอง
Honey, I'm sure he's around You'll find him.ที่รัก แม่ว่า บัซ ต้องอยู่แถวๆนั้นแหละ เดี๋ยวลูกก็เจอจ่ะ
I just want you to know that even though you tried to terminate me, revenge is not an idea we promote on my planet.ฉันอยากให้นายรู้ไว้นะว่า แม้ว่านายจะพยายามทิ้งฉัน แต่การแก้แค้นไม่ใช่ความคิดที่ดี พวกเราคิดอย่างนี้บนดาวของฉัน
Oh, I'm sure he's there. You're just not looking hard enough.โอ้ แม่ว่ามันต้องอยู่ในนั่นแหละจ่ะ ลูกลองมองหาดูดีๆสิ
I don't know, dear. Some acquaintance, I suppose!แม่ไม่รู้หรอกลูกรัก แม่ว่าดูคุ้นๆ อยู่นะ
You'll learn you can't change the rules of the Way, even if you are white, and that's that.หลานจะเรียนรู้ว่า หลานไม่สามารถ เปลี่ยนกฎของวิถีทางนี้ได้ แม้ว่าเจ้าจะเป็นคนขาว กฎก็คือกฎ
This guy, though--l don't know.ชายคนนี้ ถึงแม้ว่า --- ไม่รู้สิ
So maybe, even though we're not aware of it, there is a pattern, an order underlying every Go game.ดังนั้น ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีความรู้มากพอที่จะพบ มันมี "รูปแบบ" ที่แน่นอน อยู่ภายในทุกเกมหมากล้อม
... eveniftheydon 'tenjoyit. They have to go to work.... ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ชอบมันก็ตาม พวกเขาต้องไปทำงาน
Katie, you are at 80 who you are at 8.เคที่ แม้ว่าเธอจะอายุ 80 ก็คือเธอตอนอายุ 8 ขวบ
The T-virus was a major medical breakthrough... although it clearly also possessed highly profitable military applications."ที-ไวรัสเป็น วิชาหลักทางการแพทย์... แม้ว่ามันจะแน่ชัดแล้ว อย่างสำคัญใช้ประโยชน์ทางการทหาร
Quiet, please, quiet.- แม่ว่าเก็บไว้ในนั้นก็ดี ไม่มีใครมาค้นหรอก
No, even if I die, my love is only for youไม่ แม้ว่าฉันจะตาย ฉันก็จะยังรักเธออยู่
I shot someone, Summ, and even if he lives, which is a big "if,"ฉันยิงคนนะซัม แล้วถึงแม้ว่าถ้าเขาไม่ตาย ซึ่งก็ยังไม่รู้เลย
We've told the superiors that she had died of illness but if she appears all of a sudden to tell the truth it's hard to know how Head Lady will react even though she's on our sideนี้แหละที่เป็นปัญหา ตอนนั้นเราทูลเบื้องบนว่านางป่วยตาย แล้วจู่ๆโผ่มา แล้วถ้าเกิดนางเอาเรื่องในอดีตมาแฉ แม้ว่าซังกุงปกครองจะเป็นคนของเรา แต่ก็ไม่รู้ว่านางจะเข้าข้างใครกันแน่
Allie, you are going whether you like it or not.อัลลีย์ ลูกจะต้องไป ถึงแม้ว่า จะอยากไปหรือไม่ก็ตาม
Adam Kensington about a job, and even though your name is still on the company letterhead, he brushed you off.อาดัม เคนซิงตั้น เกี่ยวกับเรื่องงาน แม้ว่าชื่อคุณ ยังอยู่ที่หัวกระดาษของบริษัืืท เขาปฎิเสธคุณ
Look, for whatever it's worth, I didn't steal those drugs.ฟังนะ ถึงแม้ว่ายามันจะมีมูลค่ามากแค่ไหนก็ตาม แต่ฉันไม่ได้ขโมยยาเสพติดพวกนั้น
You know, even though you had a discouraging day, remember there's another one coming tomorrow.นี่ ร็อดนี่ย์ ถึงแม้ว่าวันนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่อย่าืลืมว่า เรายังมีพรุ่งนี้เสมอนะ
But I also know if the world turned upside down... baby, I know you'd always be around my mind.และผมก็ยังรู้อีกว่า ถึงแม้ว่าโลกจะตีลังกา ผมก็จะมีคุณอยู่ในใจตลอดไป
Well, even though we ain't quite sorority sisters, we might have to dance with ourselves, Lureen!อืมม.. แม้ว่าเราจะอยู่คนละสมาคม แต่เราก็น่าจะเต้นรำด้วยกันนะลูรีน!
Dancing. Even if one's partner is barely tolerable.เต้นรำซิคะ แม้ว่าคู่เต้นของคุณ จะมีหน้าตาพอดูได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *แม้ว่า*
Back to top