ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diatonic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diatonic*, -diatonic-

diatonic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diatonic (adj.) เกี่ยวกับระบบเสียงคู่แปดหรือระดับเสียงเต็มรูป(ทางดนตรี)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's called the Flint Lockwood Diatonic Super-Mutating Dynamic Food Replicator.มันคือ ฟลิ้นท์ ล็อควู้ด... สุดยอดเครื่องกลายพันธุ์อาหาร.. และผลิตผลไร้เทียมทาน..

diatonic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, i] (n) 1st in a sequence denoted by the iroha system; 1st note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
シ;チ[, shi ; chi] (n) ti; si; 7th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
[, so] (n) soh; so; 5th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
ダイアトニック[, daiatonikku] (n) diatonic
[, to] (n) 7th in a sequence denoted by the iroha system; 7th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
[, do] (n) doh; do; 1st note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
[, ni] (n) 4th in a sequence denoted by the iroha system; 4th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
[, ha] (n) 3rd in a sequence denoted by the iroha system; 3rd note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
ファ[, fa] (n) fa; fah; 4th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
[, he] (n) 6th in a sequence denoted by the iroha system; 6th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
[, ho] (n) 5th in a sequence denoted by the iroha system; 5th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diatonic
Back to top