ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*สงฆ์*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น สงฆ์, -สงฆ์-

*สงฆ์* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของสงฆ์ (n.) ecclesiastical material Syn. ของวัด
คณะสงฆ์ (n.) clergy See also: hierarchy
คำเผดียงสงฆ์ (n.) announcement See also: declaration
ตาย (ใช้กับพระสงฆ์) (v.) pass away See also: die Ops. เกิด, ชาตะ
ที่ธรณีสงฆ์ (n.) temple ground See also: sacred ground, land of temple, monastery land
ธรณีสงฆ์ (n.) churchyard See also: monastery land, monastery property, sacred ground Syn. ที่ดินวัด
พระภิกษุสงฆ์ (n.) monk Syn. พระสงฆ์
พระสงฆ์ (n.) monk See also: Buddhist priest Syn. ภิกษุ, พระภิกษุ, พระ, บรรพชิต, สงฆ์
พระอริยสงฆ์ (n.) Buddhist saint See also: noble monk, holy monk
ภิกษุสงฆ์ (n.) Buddhist monk See also: monk Syn. ภิกขุ, พระสงฆ์, ภิกษุ, พระภิกษุ Ops. ภิกขุนี
วินัยสงฆ์ (n.) code of monastic disciplines See also: rule of discipline of the
สงฆ์ (n.) monk Syn. พระสงฆ์, ผู้ทรงศีล, บรรพฃิต Ops. ฆราวาส
สงฆ์ (n.) Buddhist monk Syn. ภิกษุ, พระภิกษุ, พระภิกษุสงฆ์, พระสงฆ์
สงฆ์ (n.) of the Buddhist temple See also: monastic, of Buddhism
สงฆ์ (adj.) of the Buddhist temple See also: monastic, of Buddhism
สถาบันสงฆ์ (n.) monastery institution
สำนักสงฆ์ (n.) house of priest
สำนักสงฆ์ (n.) temple without royal bound Buddhist stone (leave)
หัวหน้าคณะสงฆ์ (n.) monk dean See also: Lord Abbot of a Buddhist monastery
อริยสงฆ์ (n.) Buddhist saint See also: noble monk, holy monk Syn. พระอริยสงฆ์
อาสน์สงฆ์ (n.) platform seat for monk
English-Thai: HOPE Dictionary
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
chapter(แชพ'เทอะ) n. บทในหนังสือ,ตอน,ขั้นตอน,ส่วนแบ่งที่สำคัญ,คณะพระ,คณะสงฆ์,สาขา (ของสโมสรสมาคมและอื่น ๆ) . -vt.แบ่งออกเป็นบท,จัดเป็นตอน ๆ, See also: chapteral adj., Syn. part
conclave(คอน'เคลฟว) n. การประชุมลับ,การประชุมส่วนตัว,สถานที่ราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิกประชุมกันเพื่อเลือกสันตะปาปา,วิทยาลัยของราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิก
concordat(คอนคอร์'แดท) n. ข้อตกลงเป็นทางการ,สัญญา,สนธิสัญญาระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาลที่เกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์, See also: concordatory adj., Syn. concord
conference(คอน'เฟอเรินซฺ) n. การประชุม,สมาคมทีมกีฬา,การชุมนุมกันของกลุ่มนักกีฬา หรือคณะสงฆ์หรืออื่น ๆ, Syn. parley,colloquy
congregation(คองกริเก'เชิน) n. การชุมนุม,กลุ่มคน,คริสต์ศาสนิกชนที่ชุมนุมกันในโบสถ์, See also: congregational adj. ดูcongregation, Syn. assembly,union congregationalism (คองกริเก'ชัน นัลลิสซึม) n. รูปการปกครองของสงฆ์ที่อิสระ. คำ
consistory(คันซิส'ทะรี) n. ศาลศาสนา,คณะสงฆ์,การชุมนุม., See also: consistorial,consistorian adj.
ecclesiastic(อิคลีซิแอส'ทิค) n.,adj. (เกี่ยวกับ) พระสอนศาสนา,สงฆ์., Syn. clergyman,ecclesiastical
ecclesiasticismn. หลักปฎิบัติของสงฆ์,การปฎิบัติตามวินัยสงฆ์
fraternal(ฟระเทอ'เนิล) adj. ฉันพี่น้อง,เกี่ยวกับภราดรภาพ,เกี่ยวกับคณะสงฆ์, See also: fraternalism n. fraternally adv, Syn. brotherly
hierarch(ไฮ'อะราค) n. คณะสงฆ์,พระราชาคณะ,หัวหน้ากลุ่มปกครองโดยลำดับชั้น., See also: hierarchal adj.
hieraticadj. เกี่ยกับพระสงฆ์,เกี่ยวกับแบบตัวเขียนของอิยิปต์โบราณ.
hierocracyn. การปกครองของคณะสงฆ์., See also: hierocratic,hierocratical adj.
lama(ลา'มะ) n. พระสงฆ์ในธิเบต, Syn. priest
layman(เล'เมิน) n. ฆราวาส (ไม่ใช่สงฆ์) ,บุคคลธรรมดา (ไม่ใช่ผู้ชำนาญการของอาชีพ) pl. laymen, Syn. nonprofessional
ministry(มิน'นิสทรี) n. กระทรวง,คณะรัฐมนตรี,คณะสงฆ์,การบริการ,การช่วยเหลือ
monastic(มะแนส'ทิค) adj. เกี่ยวกับพระหรือวัดอาราม,เกี่ยวกับการอยู่ที่สันโดษหรือมีวินัยวัด n. พระ,สงฆ์., See also: monastically adv. monasticism n., Syn. ascetic,secluded
monk(มังคฺ) n. พระ,สงฆ์,ผู้ออกบวช
order(ออร์'เดอะ) n. คำสั่ง,ใบสั่ง,ตั๋วแลกเงิน,ธนาณัติ,หนังสือมอบอำนาจ,ระดับ,ลำดับ,ขั้น,นิกาย,คณะสงฆ์,อนุกรม,ชนิด,แบบแผน,ระเบียบ,สมณศักดิ์,เครื่องอิสริยาภรณ์,การลงมติในที่ประชุมนิติบัญญัติ. -Phr. (in order เหมาะสม,เป็นระเบียบ) -Phr. (in order that เพื่อว่า) vt.ออกคำสั่ง,สั่งซื้อ,ทำให้เป็นระเบียบ,บรรพชา,แต่งตั้งให้เป็นพระ
priest(พรีสทฺ) n. พระ,พระสงฆ์,บาทหลวง,พระสอนศาสนา, Syn. clergyman
saffron(แซฟ'เริน) n. หญ้าฝรั่ง, สีเหลืองอมส้ม, สีผ้าเหลืองของพระสงฆ์
synod(ซิน'นอด) n. การประชุมทางศาสนา,การชุมนุมของผู้แทนโบสถ์หรือพระ,สภาสงฆ์,สภา,เถรสมาคม., See also: synodal adj., Syn. conclave
English-Thai: Nontri Dictionary
brotherhood(n) ความเป็นพี่น้องกัน,ภราดรภาพ,คณะสงฆ์
chapter(n) บท,ตอน,สาขา,คณะสงฆ์
conclave(n) ที่ประชุมสงฆ์,หัองประชุม,การประชุมลับ
clergy(n) คณะพระคริสต์,คณะสงฆ์
consistory(n) สภาศาสนา,ศาลศาสนา,คณะสงฆ์
ecclesiastic(adj) เกี่ยวกับศาสนา,เกี่ยวกับพระ,เกี่ยวกับสงฆ์
ecclesiastical(adj) เกี่ยวกับศาสนา,เกี่ยวกับโบสถ์,เกี่ยวกับพระ,เกี่ยวกับสงฆ์,ของสงฆ์
ministry(n) กระทรวง,คณะสงฆ์,คณะรัฐมนตรี
parish(n) เขตสงฆ์,เขตทางศาสนา,เขตวัด,ตำบล
parochial(adj) ซึ่งอยู่ในเขตสงฆ์,ซึ่งอยู่ละแวกวัด,เฉพาะตำบล
synod(n) สภาสงฆ์,สังฆสภา,เถรสมาคม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
church council (n.) สภาสงฆ์ See also: เถรสมาคม
episcopacy (n.) การปกครองคณะสงฆ์โดยสังฆนายก เช่น ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก Syn. bishopric
monk (n.) พระสงฆ์ See also: ภิกษุ, สงฆ์, ผู้ออกบวช, พระผู้ถือศีล Syn. friar, brother, hermit
synod (n.) สภาสงฆ์ See also: เถรสมาคม Syn. church council
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
General, the monks have been making this mandala of sand for many days.ท่านนายพล พระสงฆ์ใช้เวลาหลายวัน สร้างธรรมจักรนี้ขึ้นจากทราย
Dominica has agreed to participate in what she has been told is a simple relaxation experiment.โดมินิกาไม่ได้มีวิสัยทัศน์ หรือพระสงฆ์หรือแม่ชี หรือแม้กระทั่งทาง ศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
This pictograph represents Sankara, a priest.สัญลักษณ์นี้แสดงถึงสันการา พระสงฆ์
And what's he handing the priest?และสิ่งที่เขาส่งพระสงฆ์หรือไม่
With respect, Rinpoche... if your intention is to stop the Chinese from recruiting political allies... then demanding that they stop trying to bribe monks... is not the most effective tactic.ด้วยความเคารพ ท่านรินโปเช หากความตั้งใจของท่านคือการ หยุดยั้งไม่ให้จีนรวบรวมพันธมิตรการเมือง การรับสั่งให้พวกนั้นหยุด ให้สินบนพระสงฆ์
I am a simple Buddhist monk.เราเป็นเพียง พระสงฆ์ธรรมดารูปหนึ่ง
Not as many as Emperor of China, but he did not spend half of life in monastery.ถึงอย่างไรก็ไม่ถึงกับจักพรรดิจีนหรอก, แต่ พระองค์ไม่ใช้ครึ่งหนึ่งของชีวิตในสำนักสงฆ์.
You will baptize when you become a priest.นายจะต้องทำพิธีล้างบาป เมื่อเวลาเป็นพระสงฆ์เต็มตัวแล้ว
He's one of that new breed of liberal priests.เขาเป็นหนึ่งในที่สายพันธุ์ใหม่ ของพระสงฆ์ที่มีแนวคิดเสรีนิยม
At the end of the mourning period, the College of Cardinals will lock itself behind the doors of the Sistine Chapel for Conclave.สิ้นทุกข์, พระราชาคณะวิทยาลัย ไปล็อคประตูด้านหลัง Sixtine เสริมสวยสำหรับที่ประชุมสงฆ์,
As long as the cardinals are in conclave, your security concerns are at a minimum.ขณะที่ cardinalii อยู่ในที่ประชุมสงฆ์,
My belief is we should proceed with the sealing of conclave.ของฉันมีความคิดเห็นที่เราควรจะ ประตูให้ที่ประชุมสงฆ์ประทับตรา.
Conclave will go on without us.ที่ประชุมสงฆ์จะดำเนินการต่อโดยไม่เรา.
And if I'm correct, the segno is hidden on page number... Five.ไปล็อคประตูด้านหลัง Sixtine เสริมสวยสำหรับที่ประชุมสงฆ์,
Santa Maria della Vittoria. Do you know it?ของฉันมีความคิดเห็นที่เราควรจะ ประตูให้ที่ประชุมสงฆ์ประทับตรา.
"Slow down." "Think. Wait."ที่ประชุมสงฆ์จะดำเนินการต่อโดยไม่เรา.
There's a fifth brand.... เพื่อที่จะรับ Camerlengo เมื่อที่ประชุมสงฆ์เริ่ม.
The first pope was crucified upside down.วิทยาลัยจะไม่ผิดที่ประชุมสงฆ์. ฉันขอแนะนำให้ ฉันช่องพลังงาน
I do indeed believe in God, yes, indeed.ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์
Looking for a lady with several monksข้าตามหาฮูหยินและคณะสงฆ์
With or without the Clergy, we're still priests.แม้จะมีหรือไม่มีพระสงฆ์ พวกเราก็ยังเป็นนักบุญ
You know, if this thing goes all right, this is my last night a priest.คุณจะรู้ว่าถ้าสิ่งนี้ไปทางด้านขวาทั้งหมดนี้เป็นคืนสุดท้ายของพระสงฆ์
Monks get up at 4:00 a.m. to pray.พระสงฆ์จะตื่นตอนตี4 เพื่อสวดภาวนา
They want my body like a Temple and my mind like a monk.พวกเขาต้องการให้ร่างกายของฉันเหมือนวัดและจิตใจของฉันเหมือนพระภิกษุสงฆ์
Buddha, Dharma, Sangha.พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
All the monks had him do was slap water in a barrel for a year.พระสงฆ์ทุกคนให้เขาไป ตีน้ำในถังทั้งปี
"the priest uttered one word before he ran for his life..."พระสงฆ์เปล่งเสียงคำหนึ่ง ก่อนที่เขาจะทิ้งชีวิตของเขา...
Artemisia gathered the priests, wizards and mystics from every corner of the empire.Artemisiaรวบรวมพระสงฆ์พ่อมด... ...และญาณ จากทั่วทุกมุมของจักรวรรดิ.
No priest to banish.ไม่มีพระสงฆ์เพื่อขับไล่
And then a Polish astronomer and priest named Copernicus made a radical proposal:โคจรรอบ us แล้ว นักดาราศาสตร์โปแลนด์ และพระสงฆ์ชื่อโคเปอร์นิคั
Even as a young Dominican monk in Naples he was a misfit.แม้ในขณะที่พระภิกษุสงฆ์ โดมินิกันหนุ่มสาวในเนเปิลส์
Let me just explain to you why I became a priest.ผมขอเพียงแค่อธิบายให้คุณว่าทำไมฉันกลายเป็นพระสงฆ์
I did that, you know, for the other priests and we laugh, that's all.สำหรับพระสงฆ์อื่น ๆ และเราหัวเราะนั่นคือทั้งหมดที่
The earliest precise observations of a comet that Halley could find were made in Constantinople by Nikephoros Gregoras, a Byzantine astronomer and monk in June 1337.ข้อสังเกตที่เก่าแก่ที่สุดที่แม่นยำของดาวหาง ที่ แหลี สามารถหาได้ ทำในอิสตันบูล โดยโฟรัส เกรกโออัส, นักดาราศาสตร์ ไบเซนไทน์และพระภิกษุสงฆ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *สงฆ์*
Back to top