ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ผู้เขียนบท*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ผู้เขียนบท, -ผู้เขียนบท-

*ผู้เขียนบท* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้เขียนบท (n.) playwright
English-Thai: HOPE Dictionary
screenwriter(สครีน'ไรเทอะ) n. ผู้เขียนบทภาพยนตร์
English-Thai: Nontri Dictionary
dramatist(n) ผู้เขียนบทละคร,นักแต่งบทละคร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
playwright (n.) ผู้เขียนบท See also: คนเขียนบทละคร, นักเขียนบทละคร Syn. dramatist, scriptwriter
screenwriter (n.) ผู้เขียนบทภาพยนตร์ See also: คนเขียนบท, ผู้เขียนบท Syn. author, dramatist, playwright, writer
scriptwriter (n.) ผู้เขียนบท See also: คนเขียนบทละคร, นักเขียนบทละคร Syn. dramatist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And a letter from the Writers Guild of America, West.และจดหมายจากสมาคมผู้เขียนบทเวสต์อเมริกา
I will let the scenarist fix up some things.ผมจะให้ผู้เขียนบท แก้มันให้เหมาะสม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ผู้เขียนบท*
Back to top