ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ทุกข์ทรมาน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทุกข์ทรมาน, -ทุกข์ทรมาน-

*ทุกข์ทรมาน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทุกข์ทรมาน (n.) suffering See also: pain, distress Syn. ความทุกข์ระทม, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ Ops. ความสุข
ทนทุกข์ทรมาน (v.) suffer See also: endure suffering Syn. ทนทุกข์
ทุกข์ทรมาน (v.) suffer See also: be distressed, agonize, torture, torment, ache Syn. เจ็บปวด, ทรมาน, ทุกข์ระทม
English-Thai: HOPE Dictionary
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน
anguish(แอง' กวิช) n. อาการปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมานมาก, อาการกลัดกลุ้มมาก
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering)
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
death agonyn. ความทนทุกข์ทรมานหรือปวดร้าวทรมานก่อนตาย
grievous(กรี'เวิส) adj. ซึ่งทำให้เสียใจ,เศร้าโศก,ซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก, See also: grievousness n.
hagriddenadj. เศร้าสลด,ทนทุกข์ทรมาน
hardship(ฮาร์ด'ชิพ) n. ความลำบาก,การทนทุกข์ทรมาน,การกดขี่,สิ่งที่สุดแสนจะทนได้
hellfiren. ไฟนรก,สิ่งที่ทำให้ทุกข์ทรมานที่สุด
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
martyrdom(มาร์'เทอะดัม) n. ความทุกข์ทรมานความตาย หรือสภาวะของmartyr (ดู) ,ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
pain(เพน) n. ความเจ็บปวด,ความทุกข์ทรมาน, See also: pained adj. painful adj.
painful(เพน'ฟูล) adj. เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน,ยาก
passion playn. ละครเกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมานของพระเยซู
thole(โธล) n. หลักหรือหมุดยึดกรรเชียงที่กราบเรือ. vt. ทนทุกข์ทรมาน,อดทน,ทนรับ,ยอมรับ, Syn. tholepin
throe(โธร) n. อาการปวดเกร็ง,อาการปวดอย่างแรง,อารมณ์รุนแรง,throes การชักอย่างรุนแรง,การต่อสู้อย่างรุนแรง อาการทนทุกข์ทรมานของความตาย อาการปวดในเวลาคลอดบุตร
torment(ทอร์'เมินทฺ) n. ความระทมทุกข์,ความเจ็บปวด,สิ่งที่ทำให้ความทุกข์ทรมาน,เครื่องทรมาน,การทรมาน., See also: tormentedly adv. tormentingly adv., Syn. trouble,afflict,pain,affliction
travail(ทระเวล') n.,vi. (ทำ,ได้รับ) งานยากลำบาก,งานตรากตรำ,ความทุกข์ทรมานจากความยากลำบาก,การคลอดลูก,ความเจ็บปวดแห่งการคลอดลูก., Syn. agony,pain,toil,labour,toil
English-Thai: Nontri Dictionary
agonize(vi,vt) รู้สึกเจ็บปวด,ทนทุกข์ทรมาน,ทรมาน
agony(n) ความเจ็บปวด,ความทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
ail(vi,vt) เจ็บป่วย,ปวด,ทุกข์ทรมาน,ลำบาก
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
hardship(n) ความยากลำบาก,ความทุกข์ทรมาน
LONG-long-suffering(adj) ทนทุกข์ทรมาน
martyr(n) ผู้ยอมพลีชีพเพื่อศาสนา,ผู้ได้รับทุกข์ทรมาน
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน
miserably(adv) อย่างทนทุกข์ทรมาน,อย่างขัดสน,อย่างยากไร้,อย่างน่าสังเวช
misery(n) ความทุกข์ทรมาน,ความยากไร้,ความขัดสน,ความน่าสังเวช
painful(adj) เจ็บปวด,ปวด,เจ็บแสบ,ทุกข์ทรมาน
torment(n) ความทรมาน,เครื่องทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
tribulation(n) ความทุกข์ทรมาน,ความลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aching (adj.) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด Syn. in difficulties, pained
afflict with (phrv.) ทุกข์ทรมานด้วย See also: ทนทุกข์อยู่กับ
be striken with (phrv.) เริ่มทุกข์ทรมานจาก
break down (phrv.) ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย
euthanasia (n.) การฆ่าหรือช่วยให้บุคคลที่ทุกข์ทรมานจากโรคหรืออาการบาดเจ็บที่รักษา ไม่หาย ตายอย่างไม่เจ็บปวด (ซึ่งผิดกฎหมายในเกือบทุกประเทศ) Syn. mercy killing
go through (phrv.) ทุกข์ทรมานกับ Syn. pass through
have been throug the mill (idm.) ทุกข์ทรมาน See also: ตกระกำลำบาก, ทุกข์ยาก
in difficulties (adj.) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด Syn. aching, pained
languish of (phrv.) ทุกข์ทรมานกับ (คำเก่า) See also: ป่วยด้วย (โรค, อาการบาดเจ็บฯลฯ)
lay a burden on (idm.) ทำให้ทนทุกข์ทรมานจาก (เช่น สิ่งที่รับผิดชอบ)
lie down under (phrv.) ยอมทนทุกข์ทรมาน Syn. lie down, sit down under
living death (n.) ช่วงชีวิตที่ทุกข์ทรมานอย่างมาก
long-suffering (adj.) ซึ่งทนทุกข์ทรมานเป็นเวลายาวนาน
martyr (n.) ผู้ทุกข์ทรมาน See also: ผู้ทนทุกข์ Syn. sufferer
martyr (n.) ผู้แสร้งทำเป็นทุกข์ทรมานเพื่อให้คนอื่นเห็นใจ See also: ผู้เรียกร้องความสนใจ
martyrdom (n.) ความทุกข์ทรมาน Syn. torment, pain
martyrize (vt.) ยอมทุกข์ทรมาน
martyrize (vt.) ทำให้ทุกข์ทรมาน
painful (adj.) ทุกข์ทรมาน See also: ปวดร้าว Syn. unpleasant, worrying
phoenix (n.) คนหรือสิ่งที่ฟื้นจากการทนทุกข์ทรมานจากภัยพิบัติหรือความเลวร้ายต่างๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not this modern stuff, I hope, you know, portrait of a lampshade upside down to represent a soul in torment.คงไม่ใช่เเบบสมัยใหม่นะ ไอ้ที่วาดโคมไฟกลับหัวเเล้วบอกว่า... สื่อถึงจิตใจที่ทุกข์ทรมานนะ แล้วแล่นเรือเป็นมั้ย
And if he loves, he suffers, knowing it's a dead-end street.และถ้าเขารัก, เขาจะทุกข์ทรมาน, ที่ได้รู้ว่ามันไม่มีทางไปต่อได้.
This shit is between me, you... and Mr. "Soon-To-Be-Livin' The-Rest- Of-His-Short-Assอึนี้ระหว่างฉันกับคุณ ... และนาย "เร็ว ๆ นี้-To-Be-สัก Rest--Of-ของเขาสั้น ass - ชีวิต ln-ทนทุกข์ทรมานเจ็บปวด" ...
Someone who honestly thinks the other 95% of us suffer from some form of mass delusion.คนที่ ตรงไปตรงมา คิดว่าอีก 95% ของเรา ต้องทนทุกข์ทรมานจากรูปแบบ ของความเข้าใจผิดบางมวล
So, if you sleep until you're 18... ah, think of the suffering you're gonna miss.ดังนั้น ถ้าเธอหลับไปจนถึงอายุ 18 ลองนึกถึงความทุกข์ทรมาน ที่เธอจะพลาดมันไปสิ
Men talked amongst themselves about their fear of death, and pain, but never about the promise of eternal life.ผู้คนเล่าขานไปทั่ว ถึงความตายอันน่าสะพรึง, และทุกข์ทรมาน, แต่ไม่เคยพูดถึง สัญญาแห่งชีวิตอันเป็นนิรันดร์.
The Underworld is a grim and dangerous place of condemned souls suffering unspeakable...ยมโลกคือสถานที่เงียบสงัด และอันตราย ที่ใช้ลงโทษวิญญาณ ความทุกข์ทรมาน จนไม่อาจจะบรรยายได้...
I am imagining the dust, the darkness, the agony and the unimaginable Ioneliness of the wilderness I am about to be dispatched to by my Washington political colleagues.ผมกำลังจินตนาการถึง ผงฝุ่นละออง รัตติกาล ความทุกข์ทรมาน และ ความเหงาเปล่าเปลี่ยวยากเกินบรรยาย ในห้วงความรกร้างว่างเปล่า เกินเอื้อมมือถึง
But you suffer through that, and it gets better.ใครๆ ก็ต้องทุกข์ทรมานกับมัน แต่แล้วมันก็ผ่านไป
Fortunately, misery loves company-- well, for now at least.ถ้าโชคดี ความทุกข์ทรมานกับเรื่องของความรัก ก็จะไ่ม่มากนัก ในท้ายที่สุด
Matt Jarvis suffers from a rare immune deficiency disorder.แมต จาร์นิส ทุกข์ทรมานจาก การทำงานผิดปกติของ ภูมิคุ้มกันร่างกาย
What's a little martyrdom between friends?- เป็นความทุกข์ทรมานนิดหน่อย ระหว่างเพื่อนฝูงนั่นเหรอ?
It could be called "The Painfully Obvious with Olive Penderghast the Fake School Slut."ชื่อคอร์สว่า "ความทุกข์ทรมาน แสนสาหัสกับ โอลีฟ เพนเดอร์แกสท์... ไฮสคูลมั่วโลกีย์
My service to Queen Sophie Anne has brought only suffering to me and the humans that I have lived amongst.การที่ผมรับใช้ ควีน โซฟี แอน มีแต่ความทุกข์ทรมาน และพวกมนุษย์ที่ฉันอยู่ท่ามกลางนั้น
Oh, they will suffer for their sins, my beloved.โอ้ พวกมันจะต้องทุกข์ทรมานกับบาปของมัน ที่รัก
Dr. Brennan, don't you think your trauma as a kidnapping victim prevents you from being objective?ดร.เบรนเนน อย่าคิดว่าการทุกข์ทรมาน จากการถูกลักพาตัว จะป้องกันไม่ให้คุณ ถูกคัดค้านได้เลย?
"Often, the good suffer, and the wicked prosper,ส่วนมาก ทนทุกข์ทรมานได้เก่ง และประสบความสำเร็จด้านความชั่วช้าเลวทราม และสิ่งหนึ่งที่แทบจะไม่รู้เลย นั่นก็คือเป็นคนขี้น่ารำคาญมาก
Uh, what I think is that you suffer from an untreated dissociative disorder, wherein the only way that you can communicate is through Shakespeare.เออ ผมคิดว่าคุณ คงทุกข์ทรมาน จากโรคผิดปกติที่ไม่สามารถ อยู่ร่วมกับคนทั่วไปได้มากนัก และมีเพียงทางเดียวที่คุณจะ สื่อสารกับคนพวกนั้นได้
Within three hours, they're gonna start suffering from brain damage.ภายใน 3 ชั่วโมง พวกเขาจะเริ่มทุกข์ทรมาน จากภาวะสมองตาย
I want to say thank you for doing this to me for a while I thought I'd have to suffer through a puppy parade, but I much prefer being entombed alive in a mausoleum of feelingsผมอยากจะขอบคุณที่ทำแบบนี้กับผม ทีแรกผมคิดว่าจะต้องทุกข์ทรมาน จากการไปงานพาเหรดลูกสุนัขซะแล้ว
It's about the suffering of those you love because that's all you seeมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ทุกข์ทรมานของผู้ที่คุณรักเพราะ นั่นคือทั้งหมดที่คุณเห็น
You let her march around and act like some 17th-century torture squad, and considering what that bitch did to me, I should have done way worse to her!คุณปล่อยให้เธอบังคับให้เดิน ล้อมรอบและปฏิบัติตาม ยังกับพวกกลุ่มคนที่ทุกข์ทรมานในศตวรรษที่ 17 และนึกถึงสิ่งที่ยัยตัวแสบนั่นทำกับผม ผมควรทำกับเธอให้เจ็บปวดมากว่านี้!
But soon all you have suffered and feared will be meaningless.แต่ในไม่ช้า ความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวด ก็จะไร้ความหมาย
They survive like animals with very basic needs, suffering the oppression from the ruling class and foreign powers.พวกเขามีชีวิตรอดอย่างสัตว์ มีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตน้อยมาก พวกเขาต้องทุกข์ทรมาน จากการกดขี่ของชนชั้นปกครอง
Officer Cha, it looks like you've suffered from a typical depression.เจ้าหน้าที่ชา ดูเหมือนว่าคุณทุกข์ทรมาน จากอาการหดหู่ทั่วๆไปนะ
Only when the most innocent part of you suffers, can there be change.ต่อเมื่อส่วนที่บริสุทธิ์ที่สุดของคุณ ทุกข์ทรมาน มันถึงจะมีการเปลี่ยนแปลง
Juliet's biggest problem in life is suffering through with your pathetic DNA.ปัญหาใหญ่ในชีวิตของจูเลียต คือทนทุกข์ทรมานจาก DNA ที่น่าสมเพชของเธอ
"You may be deceived if you trust too much, but you will live in torment if you don't trust enough.""คุณอาจถูกหลอกหากคุณไว้ใจมากเกินไป" แต่คุณจะอยู่กับความทุกข์ทรมาน หากคุณไม่ไว้ใจมากพอ
The slaver told not of her death, but of her suffering in the mines!น้ำลายบอกไม่ ของการเสียชีวิตของเธอ แต่ความทุกข์ทรมานของเธอ ในเหมือง!
Well, some hurts only show on the inside.อ้อ ความทุกข์ทรมาน มันแสดงอยู่ภายในจิตใจเท่านั้น
Oh, well, there's a great deal of suffering in the world, but if I can help to ease even one person's pain, well, then I've served a greater purpose.โอ,มีคนมากมายในโลกนี้ ต้องทนทุกข์ทรมาน แต่ถ้าผมสามารถช่วยบรรเทา ความเจ็บปวดได้แม้เพียงคนเดียว
The more grievous the sin, the greater the self-inflicted suffering.เมื่อทุกข์มากยิ่งบาปมหันต์ บาดแผลจากความทุกข์ทรมาน ยิ่งเพิ่มขึ้น
But we can understand God son, and his suffering, as we would of brothers.แต่เราสามารถเข้าใจพระบุตรของพระองค์ และควาทุกข์ทรมานของพระองค์ ว่าเป็นเหมือนดั่งพี่น้อง
You turned away from the suffering of my people... and the inferno that destroyed us.คุณหันไปจาก ความทุกข์ทรมานของผู้คนของฉัน ... และ ... นรกที่ทำลายเรา
Should a samurai ever lose or fail his master, he suffers the greatest shame in all Japanese society.ควรซามูไรที่เคย สูญเสียหรือล้มเหลวที่เจ้านายของเขา เขาทนทุกข์ทรมานความอัปยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในสังคมญี่ปุ่น
Yet name of honored son inflicted grievous injury. And would have continued to do so.แต่ลูกชายเกียรติ ผมต้องการให้เขาต้องทนทุกข์ทรมาน ...
If I don't, the whole town will suffer. I can't allow that.ถ้าผมไม่ทำ เมืองทั้งเมืองก็จะตกอยู่ในความทุกข์ทรมาน ผมปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้
What I create is not from this world because the people who need my help suffer from affliction that science cannot treat.สิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมามันไม่ได้มาจากโลกนี้ เพราะว่าผู้คนต้องการความช่วยเหลือของฉัน ช่วยให้พ้นทุกข์ทรมาน ช่วยในสิ่งที่วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้
Ladies and gentlemen of the jury, six months ago, my client Donald Nidaria suffered an unimaginable tragedy.ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษในคณะลูกขุน 6 เดือนที่แล้ว ลูกความของผม โดนัลด์ นิดาเรีย ได้รับความทุกข์ทรมาน อย่างไม่อาจจินตนาการได้
Stefan's been-- he's been suffering for months while I've been rolling around with you, a self-proclaimed serial killer.สเตฟานได้รับ เค้าได้รับความทุกข์ทรมานเป็นเดือนๆ ในขณะที่ฉัน ร่อนอยู่กับคุณ คนที่คุณเรียกว่าฆาตรกรต่อเนื่อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ทุกข์ทรมาน*
Back to top