ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ดูหมิ่นเหยียดหยาม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ดูหมิ่นเหยียดหยาม, -ดูหมิ่นเหยียดหยาม-

*ดูหมิ่นเหยียดหยาม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูหมิ่นเหยียดหยาม (v.) despise See also: view with contempt, look down on Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, เหยียดหยาม, สบประมาท, ปรามาส
ดูหมิ่นเหยียดหยาม (v.) insult See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon Syn. เหยียดหยาม, เหยียด, ดูถูก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blasphemous (adj.) เกี่ยวกับการดูหมิ่นเหยียดหยาม See also: อันหยาบคาย Syn. profane, irreligious Ops. religious, pious
blasphemously (adv.) ที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม See also: ที่หยาบคาย Syn. profanely
profanely (adv.) ที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม See also: ที่หยาบคาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It could be humiliation.อาจเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม
Even more humiliation and disrespect.อาจจะเพื่อดูหมิ่นเหยียดหยามเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ดูหมิ่นเหยียดหยาม*
Back to top