ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*คำให้การ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น คำให้การ, -คำให้การ-

*คำให้การ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำให้การ (n.) testimony See also: statement, answer, plea Syn. ข้อเท็จจริง, ปากคำ
English-Thai: HOPE Dictionary
affidavit(แอฟฟิเด'วีท) n. คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร (written statement made on oath)
witness(วิท'นิส) n. พยาน,ผู้เห็น,ผู้เซ็นชื่อรวมเป็นพยาน,หลักฐาน,คำให้การเป็นพยาน vt.,vi. ดู,เห็น,เห็นด้วยตา,เป็นผู้ลงนามร่วม,เป็นพยาน,ลงนามเป็นพยาน,เป็นหลักฐาน, See also: witnessable adj. witnesser n., Syn. testifier,evidence
English-Thai: Nontri Dictionary
affidavit(n) คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affidavitคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defence๑. การป้องกัน (ก. อาญา และ ก. ปกครอง)๒. การกระทำเพื่อป้องกัน (ก. อาญา)๓. ข้อต่อสู้ (ก. แพ่ง)๔. คำให้การต่อสู้คดี (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposition๑. การให้พ้นจากตำแหน่ง๒. การให้การของพยาน, คำให้การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dying declaration; death-bed declarationคำให้การขณะใกล้ตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expert evidence; expert testimonyคำให้การของพยานผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleading in the alternativeคำให้การภาคเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleaคำให้การแก้ฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recantกลับคำให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rejoinderคำให้การต่อสู้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
replyคำให้การแก้ฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
responsive pleadingคำให้การแก้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testimonyคำให้การ (ของพยาน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
transcript๑. บทสำเนา, ใบสำเนา, ใบแสดงผลการศึกษา๒. คำให้การของพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dying declarationsคำให้การขณะใกล้ตาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
affidavit (n.) คำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษร
attestation (n.) คำให้การภายใต้การสาบาน Syn. declaration
defense (n.) คำให้การ See also: คำแก้ตัว, คำอ้างเหตุผล, คำแก้ต่าง, การแสดงหลักฐาน, หลักฐาน, การเป็นพยาน Syn. argument, excuse, justification
deposition (n.) คำให้การของพยาน Syn. legal evidence
legal evidence (n.) คำให้การของพยาน
testimony (n.) คำให้การภายใต้การสาบาน Syn. attestation, declaration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With testimony given under hypnosis from a boy who claims he was given orders from an alien force through an implant in his nose.ใช่.. แต่คุณทำสืบสวน คดีลักษณะนี้อย่างไร ? คำให้การ อยู่ใต้การสะกดจิต...
The problem, Miss Cooper, is that your testimony lacks credibility.คุณคูปเปอร์ครับ ปัญหาก็คือคำให้การของคุณ ขาดความน่าเชื่อถือ
And no one can deny the reality of the testimony of Jesus Christ in these men's lives.และไม่มีใครสามารถปฏิเสธความจริง ของคำให้การของพระเยซูคริสต์ ในชีวิตของผู้ชายเหล่านี้
For the record, this is an international hearing, requested by the united states government, for uhe purpose of hearing testimony from one mr.Alexander mahone.สำหรับเก็บไว้ นี่เป็นการให้ปากคำ ร้องขอมาจากรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อจะฟังคำให้การของ อเล็กซานเดอร์ มาโฮน
If he's an informer, you'll have his depositions, poems.ถ้าเค้าเป็นสายข่าว คุณก็ต้องมีคำให้การ มีบันทึก
Galt's Aryan affiliates either got witnesses to recant or made them disappear.พรรคพวกอารยันของกอล์ท ถ้าไม่ทำให้พยานกลับคำให้การ ก็ทำให้พวกเขาหายไป
Who would follow your every command,including confessing to murder.ไม่ว่าคุณจะชอบหรือเปล่า แต่คำให้การของเจสัน เวลเลอร์ จะทำให้ผมพ้นข้อกล่าวหา
Kate,you confessed toour mother that you killed your father,เคท คำให้การของแม่คุณ คือคุณฆ่าพ่อคุณนะ
But right now, I'd like you to go with Agent Moran, so he can take your statement, please.แต่ตอนนี้, คุณต้องไปกับ เจ้าหน้าที่มอร์แกน, เพื่อเขาจะได้ บันทึกคำให้การของคุณ, ได้โปรด
Mr. Morgan, I have the depositions on the Anderson case for you.คุณมอร์แกน ผมมีคำให้การ ในคดีของครอบครัวแอนเดอสันสำหรับคุณครับ
I need you to sign an affidavit so I can exhume her remains.ผมต้องการให้คุณ เซ็นต์ในคำให้การ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผมไปขุดศพ เธอขึ้นมาได้
But since both parties hold each other accountable for the murder, it is essential to look into the authenticity and reliability of their testimonies...ต่างกล่าวโทษซึ่งกันและกัน มันเป็นเรื่องละเอียดในการมองหาความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือในคำให้การของทั้ง 2 คน
Once he's in prison, once the family's deposed and your name is cleared, then the world is ready to hear the truth.ทันทีที่เขาเข้าคุก ทันทีคำให้การคนในครอบครัว และชื่อคุณใสสะอาดแล้ว หลังจากนั้นโลกก็พร้อมที่ได้ยินความจริง
You are going to depose Joe. Ask him.เดี๋ยวคุณก็ต้องไปถาม คำให้การโจ ถามเขาดูสิ
I'm sorry to have to tell you this, but I did not kidnap your wife.และผมแน่ใจว่าทางคณะแม่ม้าย จะยืนยันคำให้การของผมได้ ผมเสียใจที่ต้องบอก เรื่องนี้กับคุณ แต่ผมไม่ได้ลักพาตัว ภรรยาของคุณไป
Now, that's public record. You can look that up.ตอนนี้ คำให้การของของประชาชน นายดูข่าวนั่นได้เลย
Kill the deal, or I turn myself in to the U.S. Attorney and tell him my statement was a pack of lies you fed me.ยกเลิกข้อตกลงซะ หรือจะให้ฉันกลับคำให้การต่ออัยการสหรัฐอเมริกา แล้วฉันให้การกับเขาว่า เธอใส่ร้ายฉัน
Told me to kill the deal with you or she would turn herself in and tell the U.S. attorney that I made her lie under oath.บอกฉันว่าให้ยกเลิกข้อตกลงกับนายซะ ไม่เช่นนั้นเธอจะกลับคำให้การของเธอ และบอกอัยการสหรัฐอเมริกา และฉันเป็นคนสั่งให้เธอโกหกต่อคำสัตย์ปฏิญาณ
I've been going over the transcripts of your interrogation, and I think you know more than you've told the FBI, and I think that what you do know is somehow related to Demetri's death.ฉันได้อ่านคำเอกสาร คำให้การของคุณ และฉันคิดว่าคุณรู้เรื่อง มากกว่าที่เคย บอก FBI เอาไว้
Your Honor, we will be filing a Huntley motion, that any statement my client made or any physical evidence obtained was done so through the use of excessive force.ด้วยความเคารพ เราจะรวบรวมเอกสาร ทุกคำให้การของลูกความผม วัตถุพยาน ที่ได้รับมา
I hate to ask this, but I need to make sure that Ben hasn't told anyone about the affidavit, that he hasn't had a change of heart.แม่ไม่อยากจะถาม แต่แม่อยากให้แน่ใจ ว่าเบนไม่ได้บอกใคร เรื่องใบคำให้การ ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนใจ
If you think getting rid of contractions in all your sentences makes your argument any more legitimate, you are wrong.ถ้าพ่อคิดว่าการใช้คำพูดถูกไวยากรณ์ โดยพ่อให้คำให้การถูกต้องตามกฏหมายมากกว่านี้ล่ะก็ พ่อคิดผิดแล้วล่ะ
It was six years ago, and in my defense, it was before I'd gotten sober.มัน 6 ปีมาแล้ว กับคำให้การของผม มันก่อนที่ผมจะเป็นคนเคร่งขรึม
Yale, Soderquist, I want statements and alibis from everyone on the garage payroll.เจ้าหน้าที่เยล และโซเดอร์ควิส ฉันขอเอกสารคำให้การ... ของทุกๆคนที่ทำงานที่อู่นั่นด้วย
He had on the same sweatshirt when he was shot he had the disc in his possession and Yale has two witnesses who say Leo was bragging he was gonna "smoke that Brother Sam".เขาใส่เสื้อตัวเดียวกัน ตอนที่เข้าถูกยิง ในเครื่องเล่นดีวีดี ก็มีแผ่นใส่ค้างอยู่ และเยลยังมีคำให้การจาก พยานสองคนว่าลีโอคุยโม้...
Lt, the unis took a statement from a woman at St. Joseph's who says she was chained up for a few days by someone called "The Professor."ผู้หมวด.. เราได้รับคำให้การ จากผู้หญิงคนนึง ที่รพ.เซนต์โจเซฟ ว่าเธอ ถูกล่ามโซ่ไว้สามสี่วัน
Lydia Davis, whose testimony supported the damning allegations made by Clarke's former boss,ผู้ที่ยืนขึ้นคือ เลขาของ คลาร์ก ลีเดีย เดวิส ซึ่งคำให้การของเธอ สนับสนุนข้อกล่าวหา
Juliet, your testimony has to be a carbon copy of what you told the police.จูเลียต คำให้การของคุณ ต้องตรงกับ สิ่งที่คุณเคยบอกกับตำรวจ
Fine, if you insist on pre-deposing their depositions, let's get it over with.ดี ถ้าคุณยืนยันที่จะpre-deposingคำให้การ เรามาเริ่มกัน คุณสามารถเริ่มกับฉันได้เลย
Listen, I need you to sign this affidavit that we never received that memo from Coastal Motors.ฟังนะ ฉันอยากให้คุณเซ็นต์ชื่อคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษร ว่าเราไม่เคยได้รับบันทึกจาก โคส์ทัลมอเตอร์
When you asked me to back your testimony in David's trial, there's a reason I went along.ตอนคุณขอให้ฉันสนับสนุน คำให้การของคุณ ในการไต่สวนคดีของเดวิด มีเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฉันยอมทำ
Lydia Davis has recanted her testimony and won't be joining us on our trip to Washington.ลิเดีย เดวิสถอนคำให้การของเธอ และจะไม่ไปวอชิงตันกับเรา
He called me in to ask me to call clients, file depositions, but the real reason was so I would see the picture on his desk.เขาเรียกฉันไปเพื่อให้\ ค้นเอกสารคำให้การ ของลูกค้า แต่เหตุผลจริงๆก็คือ ฉันจะได้เห็นรูปบนโต๊ะของเขา
In the deposition, Jones mentions that a friend from college visited him in Brazil--ก็อาจได้จากที่โจนกล่าวถึง ในคำให้การ เพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยคนนึง ที่ไปเยี่ยมเขาที่บราซิล
But I do need you to state what happened in your own words... what you did, what you saw.แต่ฉันอยากให้คุณบอกหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น คำให้การของคุณ ว่าคุณทำอะไร คุณเห็นอะไร
I went to Harvard.ต้องมีการถามคำถาม ในบันทึกคำให้การ ผมจบจาฮาร์วาด
Remind me to get the papers ready for, uh, the deposition tomorrow, the 19th.เตือนผมให้เตรียมกระดาษให้พร้อม สำหรับ เออ , บันทึกคำให้การวันพรุ่งนี้, ข้อที่ 19 .
These charges against Detective Szymanski have HR written all over them.การจับกุมครั้งนี้ขัดแย้งกับ คำให้การของนักสืบไซแมนสกี้ ที่เขียนให้กับ HR
Not only are you not being transferred, but Mona's confession created enough doubt that she's finally agreed to set bail for you.คุณจะไม่ได้ย้ายไปไหนเเล้ว คำให้การของโมน่าทำให้เกิดประเด็น ทำให้ผู้พิพากษาเห็นด้วย ที่จะให้ประกันตัวคุณ
And if they find even the smallest inconsistency in your testimony... they'll file charges.และถ้าเกิดว่าพวกเขาไปเจอ อะไรที่มันไม่ตรงกับคำให้การของคุณ พวกเขาก็จะดำเนินคดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *คำให้การ*
Back to top