ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ความไม่มั่นใจ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความไม่มั่นใจ, -ความไม่มั่นใจ-

*ความไม่มั่นใจ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความไม่มั่นใจ (n.) hesitation See also: indecision, qualm, scruple, misgiving Syn. ความลังเล Ops. ความเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคง, ความแน่วแน่
English-Thai: HOPE Dictionary
diffidence(ดิฟ'ฟิเดินซฺ) n. ความประหม่า,ความไม่มั่นใจตัวเอง, Syn. shyness
insecurity(อินซิเคียว'ริที) n. ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นคง,ความไม่มั่นใจ,สิ่งที่ไม่แน่นอน
old feetn. ความไม่มั่นใจ,ความกลัว,การไร้ความกล้า
English-Thai: Nontri Dictionary
indecision(n) ความไม่ตกลงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความไม่มั่นใจ
insecurity(n) ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นใจ,ความไม่แน่นอน,ความไม่มั่นคง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ambivalence (n.) ความไม่มั่นใจ (ต่อเหตุการณ์ ชะตาชีวิต ฯลฯ) See also: ความรู้สึกไม่แน่ใจ, ความรู้สึกไม่มั่นคง Syn. hesitation, irresolution, indecision Ops. certainty
indefinitely (adv.) ด้วยความไม่มั่นใจ See also: อย่างไม่มั่นใจ, อย่างลังเล, อย่างไม่แน่ใจ Syn. unsurly, unpredictably Ops. surely, predictably, definitely
uncertainly (adv.) ด้วยความไม่มั่นใจ See also: อย่างไม่มั่นใจ, อย่างลังเล, อย่างไม่แน่ใจ Syn. unsurly, unpredictably, indefinitely Ops. surely, predictably, definitely
uncertainty (n.) ความไม่มั่นใจ (ต่อเหตุการณ์ ชะตาชีวิต ฯลฯ) See also: ความรู้สึกไม่แน่ใจ, ความรู้สึกไม่มั่นคง Syn. hesitation, irresolution, indecision, ambivalence Ops. certainty
unpredictably (adv.) ด้วยความไม่มั่นใจ See also: อย่างไม่มั่นใจ, อย่างลังเล, อย่างไม่แน่ใจ Syn. unsurly, indefinitely Ops. surely, predictably, definitely
unsurly (adv.) ด้วยความไม่มั่นใจ See also: อย่างไม่มั่นใจ, อย่างลังเล, อย่างไม่แน่ใจ Syn. unpredictably, indefinitely Ops. surely, predictably, definitely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Women feel comfortable opening up to her about their personal lives, revealing details about their insecurities that she later uses to manipulate them.พวกผู้หญิงรู้สึกสบายใจที่จะเปิดเผยกับเธอ เกียวกับชีวิตส่วนตัว เผยรายละเอียดเกี่ยวกับ ความไม่มั่นใจของพวกเธอ ซึ่งเธอใช้มันเพื่อจัดการ กับพวกเหยื่อในภายหลัง
You know, no confidence.รู้มั้ย, ไม่มีความไม่มั่นใจ
My problem is, I don't project confidence.ปัญหาของฉันคือเรื่องความไม่มั่นใจ
What little self-doubt you have is the only thing keeping your ego penned in.ความไม่มั่นใจในตัวเองคือสิ่งเดียว ที่ช่วยจำกัดอีโก้ของคุณไว้
To do this right, you need to lose the ambivalence.เพื่อทำให้มันถูกต้อง เธอต้องขจัดความไม่มั่นใจออกไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ความไม่มั่นใจ*
Back to top