ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*การรุกราน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การรุกราน, -การรุกราน-

*การรุกราน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การรุกราน (n.) trespass See also: intrusion, encroachment, invasion Syn. การล่วงล้ำ, การบุกรุก
English-Thai: HOPE Dictionary
aggression(อะเกรส' เชิน) n. การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด, Syn. attack,
defence(ดิเฟนซฺ') n. การป้องกัน,การต้านการรุกราน,การพิทักษ์,การแก้ตัวให้,การเป็นทนายให้,การแก้ต่าง, See also: defenceable adj. ดูdefence, Syn. protection
defensible(ดิเฟน'ซิเบิล) adj. ซึ่งต่อต้านการรุกรานได้,ซึ่งป้องกันได้,ซึ่งสามารถแก้ต่างหรือแก้คดีได้., See also: defensibility n. ดูdefensible
invasion(อินเ'เชิน) n. การรุกราน,การล้ำรุก,การบุกรุก,การถลันเข้าไป,การแพร่ (ของโรค)
English-Thai: Nontri Dictionary
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
inroad(n) การโจมตี,การบุกรุก,การรุกราน
molestation(n) การแกล้ง,การรบกวน,การทำร้าย,การข่มเหง,การรุกราน
offence(n) การรุกราน,การละเมิด,การกระทำผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aggressionการรุกราน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
invasionการรุกราน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Invasionแทรกซึม, การแทรกลง, การรุกราน, ลุกลาม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assult (n.) การรุกราน See also: การโจมตี Syn. attack, inroad Ops. defense, protection
invasion (n.) การรุกราน See also: การโจมตี Syn. attack, assult, inroad Ops. defense, protection
invasive (adj.) ที่เป็นการรุกราน Syn. offensive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They say it's an act of American aggression... against peace-loving people.{\cHFFFFFF}พวกเขาบอกว่ามันเป็นการกระทำที่ การรุกรานของชาวอเมริกัน ... {\cHFFFFFF}กับคนรักสันติภาพ
Uh... in this book of yours... did they happen to detail what would happen if they were hostile?ในหนังสือของลูกน่ะ พวกมันทำอะไรที่คล้ายกับ... การรุกรานบ้างมั้ย มีรายละเอียดอะไร
The four of them rode out against impossible odds to defend this island with their lives.พวกเขาทั้งสี่ออกเรือไปเผชิญกับ การรุกรานที่ชั่วร้าย ที่จะป้องกันเกาะนี้ด้วยชีวิต
A method which rejects revenge,aggression,and retaliation."วิธีการที่ปฏิเสธการแก้แค้น การรุกราน และการตอบโต้
So your score of 0 out of 20 on the quiz makes it pretty clear that you read nothing about the Bay Of Pigs invasion.เธอได้คะแนน 0 จากเต็ม 20 ในการทดสอบ แสดงให้เห็นชัดว่าเธอไม่อ่าน เรื่อง การรุกราน เบย์ ออฟ พิคส์ มา
A dispatch from Turkey says the Germans have begun another general offensive against the Yugoslav partisans, and, in the Pacific, American troops on Los Negros fought a...ข่าวด่วนจากตุรกี ระบุว่าชาวเยอรมัน ได้เริ่มทำบางอย่าง เพื่อการรุกราน สู้กับพวกยูโกสลาเวีย
And then there are those who've been blessed with the gift of aggression and the overpowering need to protect the flock.แล้วมีผู้ที่ได้รับ มีความสุขกับของขวัญของการรุกราน และจำเป็นที่จะต้องเอาชนะ เพื่อปกป้องฝูงแกะ
Survivor of countless incursions behind enemy lines.รอดชีวิตจากการรุกรานที่นับไม่ถ้วนของศัตรู
By the blood of our people are your lands kept safe....สกัดการรุกรานของพวกมอร์ดอร์ พี่น้องเราหลั่งเลือด... ...เพื่อปกป้องดินเเดนของพวกท่าน
Some kind of dormant defense mechanism.มีบางอย่างนิดหน่อย กลไกป้องกันการรุกราน
Those of you that do know we are nearing the end of our struggle.ต่างก็คงรู้ดีว่าอีกไม่นานการรุกรานก็จะสิ้นสุดลง
This is the single greatest threat we have ever faced and if we do not act accordingly, we will not survive.นี่คือการรุกรานที่ใหญ่มากเท่าที่เคยเจอมา และถ้าเราทำไม่ได้ เราก็ไม่รอด
I will try to make strong swords and protect BuYeo from any threats.ข้าจะพยายามผลิตดายที่แข็งแกร่ง และปกป้องพูยอจากการรุกรานทั้งปวง
These clones, manning of a whole network of tracking stations, are all that stands between the Republic and invasion.โคลนเหล่านี้ ต้องดูแลเครือข่ายทั้งหมดของสถานีตรวจการณ์ ซึ่งเป็นแนวป้องกันด่านแรก ของสาธารณรัฐ จากการรุกราน
"Invasion by sea monsters. ""การรุกรานจากปีศาจทองทะเล"
"Invasion by 50 foot women! ? ""การรุกรานจากผูหญิงสูงหาสิบฟุต"
"So you've been invaded by aliens. ""คุณวาเปนการรุกรานของเอเลียน."
The trace of the human genius it makes shores and depths dirty.ร่องรอยการรุกรานของมนุษย์ สร้างความแปดเปื้อน แก่ชายฝั่งและผืนน้ำ
So it's a contamination-type Angel... That's bad.การรุกรานแบบนี้เป็นปัญหาแน่
The invasion began December 26, 1943.การรุกรานครั้งนี้.. เริ่มขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 1943
Day two of the invasion on Peleliu.วันที่สองที่เข้าทำการรุกราน.. เกาะปาเลลู
Have they committed any acts of aggression?พวกเขาเคยทำผิดว่ามี ท่าทีของการรุกราน?
The invasion of Alamut was a lie.เรื่องการรุกรานของอโลเมทเป็นเรื่องโกหก
This is a textbook military invasion.นี้เป็นตัวอย่างคลาสสิก ที่เรียกว่า การรุกราน
Hitler's aggression only increased.การรุกรานของฮิตเลอร์ก็เพิ่มขึ้น
She survived the invasion, got the drop on three fighters.เธออยู่รอดภายใต้การรุกราน แล้วก็ยิงสู้กับทหาร 3 คนได้
Appeasement is never the answer in the face of naked aggression.การปลอบใจไม่เคยเป็นคำตอบ ในการเผชิญกับการรุกรานทั่วไป
Shao Kahn tended his attention toward conquering a new realm unaware that his own hand has bonded incertainty on his most trusted guardian.ภัยคุกคามเรื่องการกลับมาของ กษัตริย์จารอด ถูกขจัดไปแล้ว เชาคานน์ ให้ความสนใจของเขาไป ที่การรุกรานขยายอาณาจักรใหม่
This will not stand, this aggression against, uh, Kuwait.ปธน.จอร์จ เอช ดับเบิ้ลยู บุช: จะไม่ทนต่อการรุกรานที่มีต่อคูเวต
The point is blatant aggression against a sovereign nation cannot go unanswered.ประเด็นก็คือการรุกราน ชาติอื่นอย่างโจ่งแจ้ง ต้องได้รับการตอบแทนอย่างสาสม
This will not stand, this aggression against, uh, Kuwait.จะไม่ทนต่อการรุกรานที่มีต่อคูเวต
In a world of aggression and violence, the deal is pure.ในโลกแห่งการรุกรานและความรุนแรง การต่อรองกันเป็นเรื่องที่บริสุทธิ์
This will not stand, this aggression against, Kuwait.ปธน.จอร์จ เอช ดับเบิ้ลยู บุช: จะไม่ทนต่อการรุกรานที่มีต่อคูเวต
Herfamilyescaped the initials waves of colonization.ครอบครัวของเธอหลบหนีจากการรุกรานเข้ายึดครองร่าง
That's the padded one with the helmet and the weapon.เราโยนทุกสิ่งที่เรามีทิ้งไปในการรุกรานครั้งนั้น และในช่วงกลางของสงคราม
Built our base here to be closer to their home planet to allow instantaneous communication by ansible with our attack fleet.ที่ซึ่งฉันจะเริ่มการฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย ถ้าสำเร็จฉันจะบัญชาการ กองทัพต้านการรุกราน
That's what they always say to justify invading privacy, Skye.เพื่อพิสูจน์เรื่องการรุกราน ความเป็นส่วนตัว.. สกาย
The invasion of Normandy.การรุกรานของนอร์มังดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *การรุกราน*
Back to top