ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่เหมือนกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่เหมือนกัน*, -ไม่เหมือนกัน-

ไม่เหมือนกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เหมือนกัน (v.) be opposite See also: be contrary, be adverse, be counter Syn. ต่างกัน Ops. ตรงกัน, เหมือนกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
anisogamous(แอนนิซอก' กะมัส) adj. เกิดจากการรวมตัวกันของเซลล์เพศ (gametes) ที่ไม่เหมือนกันและมักมีขนาดต่างกัน -anisogamy n.
asymmetric(เอซิมเมท'ทริค,-เคิล) adj. ไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง,ไม่สมส่วนกัน,ไม่รับกัน
asymmetrical(เอซิมเมท'ทริค,-เคิล) adj. ไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง,ไม่สมส่วนกัน,ไม่รับกัน
asymmetry(เอซิม'มีทรี) n. ความไม่สมส่วนกัน,ความไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง
different(ดิฟ'เฟอเรินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน,หลากหลาย,ผิดปกติ', Syn. dissimilar
disparity(ดิสแพ'ริที) n. ความไม่เหมือนกัน,ความแตกต่างกัน, Syn. gap,difference
dissemblance(ดิเซม'เบลินซฺ) n. ความไม่เหมือนกัน,ความแตกต่างกัน,การอำพรางความกลบเกลื่อน, Syn. unlikeness
dissimilar(ดิซิม'มะลาร์) adj. ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน, Syn. different,unlike,distinct
dissimilate(ดิซิม'มะเลท) vt. ทำให้ไม่เหมือนกัน,ทำให้แตกต่างกัน., See also: dissimilative adj. ดูdissimilate dissimilatory adj. ดูdissimilate
format(ฟอร์'แมท) n. รูปแบบ,แผนการรวมทั้งหมด, Syn. plan,layout รูปแบบจัดรูปแบบ1. หมายถึงรูปแบบการเก็บข้อมูลของโปรแกรมสำเร็จแต่ละโปรแกรม โปรแกรม Word Perfect และโปรแกรม WordStar แม้จะเป็นโปรแกรมประมวลผลคำเหมือนกัน แต่รูปแบบการเก็บข้อมูลก็ไม่เหมือนกัน 2. FORMAT เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบดอส และระบบวินโดว์ ที่ใช้เพื่อเตรียมจัดรูปแบบจานบันทึกใหม่ ๆ ไว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม จานบันทึกของแมคอินทอชกับจาน บันทึกของพีซี จะกำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน ฉะนั้น หากนำจานบันทึกที่จัดรูปแบบด้วยคำสั่ง "FORMAT" ของระบบดอสไปใช้กับเครื่องแมคอินทอช หน่วยบันทึกก็จะไม่รับ เพราะอ่านไม่ได้ หรือบันทึกข้อมูลลงเก็บไม่ได้
gap(แกพ) n. ช่องว่าง,ปากโหว่,ช่องห่าง,ความแตกต่าง,ความไม่เหมือนกัน,หุบเขาลึก,ห้วยลึก. vt. ทำให้เกิดช่องว่าง
heterogeneous(เฮทเทอระจี'เนียส) adj. ต่างชนิดกัน,ไม่เหมือนกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน., Syn. varied
heterozygoten. ผู้ที่มีgenesไม่เหมือนกันในคู่หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งคู่
heterozygousadj. ซึ่งมีgenesไม่เหมือนกัน
nor(นอร์) conj. ใช้คู่กับ neither,=ไม่,ไม่เหมือนกัน,และไม่
other(อัธ'เธอะ) adj. อื่น,อีก,อื่นอีก,อะไรอีก,มากกว่า,จำนวนพิเศษ,ต่างไปกว่า,ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,อันก่อน,ก่อน. -every other..วันเว้นวัน -Phr. (the other day (night) สองสามวันก่อน,เมื่อวานซืนนี้) n. สิ่งอื่น,คนอื่น,อันอื่น,วันอื่น pron. สิ่งอื่น,คนอื่น adv. มิฉะนั้น,ตรงกันข้าม
screen fontsแบบอักษรที่เห็นบนจอเป็นแบบอักษรที่คอมพิวเตอร์เก็บในลักษณะของบิตแมป (bitmap) ทำให้ตัวอักษรที่มองเห็นบนจอภาพ กับที่พิมพ์ออกมาบนกระดาษมีลักษณะไม่เหมือนกัน (ปกติเครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง จะทำให้แบบอักษรดูสวยกว่าที่เห็นบนจอภาพ
severance(เซฟ'เวอเรินซฺ) n. การแยกออก,การตัดขาด,การตัดสัมพันธไมตรี,การถูกแยกออกจากกัน,การแตกแยก,การแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ความไม่เหมือนกัน, Syn. separation
unlike(อันไลคฺ') adj.,prep. ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,ไม่เท่ากัน., See also: unlikeness n., Syn. unrelated,different
variant(แว'ริเอินทฺ) adj. เปลี่ยนแปลง,ผันแปร,แปรปรวน,แตกต่างกัน,คลาดเคลื่อนกัน,ไม่เหมือนกัน. n. สิ่งที่ไม่เหมือนกัน,ตัวแปร,สิ่งที่แตกต่างกัน,สิ่งที่ไม่เหมือนกับมาตรฐานหรือรูปแบบที่ปกติ, Syn. varying
polymorphism(พอลลีมอร'ฟิสซึม) n. ภาวะที่มีหลายรูปแบบ, See also: polymorphistic adj. โพลิมอฟิซึม ในโปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented programming) หมายถึง การใช้ชื่อเหมือนกันให้หมายถึงกระบวนการคนละอันในเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน เป็นต้นว่า คำว่า "แสดงผล" (display) อาจใช้หมายถึงการแสดงเป็นตัวหนังสือ เป็นกราฟ เป็นภาพ เป็นตารางจัดการ เป็นภาพเคลื่อนไหว เป็นเสียง ฯ รวมทั้งการแสดงบนจอภาพ บนกระดาษ (วิธีการเช่นนี้ ใช้กันในเรื่องของโปรแกรมเชิงวัตถุ)
English-Thai: Nontri Dictionary
differ(vi) แตกต่างกัน,ไม่เหมือนกัน,ผิดกัน
difference(n) ความแตกต่าง,ความไม่เหมือนกัน
different(adj) ซึ่งแตกต่าง,หลากหลาย,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน
disparity(n) ความต่าง,ความไม่เสมอกัน,ความไม่เหมือนกัน
dissimilar(adj) ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,ผิดแผกกัน
heterogeneous(adj) ไม่เหมือนกัน,ต่างกัน,ระคน
individualize(vt) ทำให้เป็นเฉพาะบุคคล,ทำให้ต่างกัน,ทำให้ไม่เหมือนกัน
nor(con) ไม่ใช่,ไม่เหมือนกัน,และไม่
unlike(adj,pre) แตกต่าง,ไม่เหมือนกัน,ผิดกันกับ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asymmetricalเส้นประสาทโตข้างเดียว, ไม่เหมือนกัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
disparate (adj.) ไม่เหมือนกันอย่างมาก See also: แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง Syn. different, dissimilar
disparity (n.) ความไม่เหมือนกัน See also: ความแตกต่างกัน, ความไม่สอดคล้องกัน Syn. contradiction, deviation Ops. accord, correspondence
dissimilar (adj.) ซึ่งไม่เหมือนกัน See also: ซึ่งแตกต่างกัน Syn. different, diverse, unlike
dissimilate (vt.) ทำให้ไม่เหมือนกัน See also: ทำให้ต่างกัน
unlikeness (n.) ความไม่เหมือนกัน Syn. contrast, difference, diversity, inconsistency
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, Weasley, unlike some, my father can afford the best.เห็นมั้ย ไม่เหมือนกัน พ่อฉันจ่ายได้สบายอยู่แล้ว
We have to present the appearance Of positivity and optimism.แต่ชมรมร้องเพลง ไม่เหมือนกัน เราต้องแสดงถึง การมองในแง่ดี
You both hear you're telling me two different things, right?นายทั้งคู่ ได้ยิน พวกนาย กำลังบอกฉันว่าสองอันนี้ ไม่เหมือนกัน ใช่ไหม ?
Unlike you, I didn't do this on purpose, and I am protecting Harvey the best way that I know how.ไม่เหมือนกัน ฉันไม่ได้ทำโดยมีจุดประสงค์อะไร ฉันกำลังปกป้องฮาร์วี่ด้วยวีธีที่ฉันคิดว่าดีที่สุด
That's different, I wasn't trying.ไม่เหมือนกัน ฉันไม่ได้พยายามด้วยซ้ำ
I have to be there, so people won't look down on you.ไม่เหมือนกัน ถ้าแม่ไม่อยู่
All different sorts. Men, women,ไม่เหมือนกัน ผู้ชาย ผู้หญิง
A different case. He didn't do well.ไม่เหมือนกัน เขาทำไม่ดีนัก
Not the same thing at all... [ music ]ไม่เหมือนกัน ไม่สักนิด แล้ว
Unlike any other I've ever witnessed.ไม่เหมือนกันคนอื่นที่ข้าเคยเห็นมา
Not really what I imagined.ไม่เหมือนกันที่ฉันคิดไว้
It's different every time.ไม่เหมือนกันสักครั้ง
There's no resemblance at all. He is not Gusteau's son.ไม่เหมือนกันเลย เขาไม่ใช่ลูกชายของกุสโตว์หรอก
Entirely different. Now, Chinese mah jong very tricky.ไม่เหมือนกันเลย ไพ่นกกระจอกจีนเรามีกลเม็ดมากมาย
None of them are the same.ไม่เหมือนกันเลยสักอัน
Whole different thing, right?ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหม?
Her pupils are fully dilated.ไม่เหมือนกันแผนกฆาตกรรม
It is neither from Baudelaire nor Nietzsche nor in Saint Paul's Epistle to the Romansมันคือจาก Baudelaire nor Nietzsche ... ...ในชื่อคนผู้ชายนักบุญ' s Epistle ถึงโรมันก็ไม่เหมือนกัน
People got different ideas concerning what they want out of life.คนเรา หาทางออกให้ชีวิตไม่เหมือนกัน
Maybe I was a little bit concerned, but that's not the same thing.แค่... กังวลนิดหน่อย มันไม่เหมือนกันนะฮะ
George, no! George, no, it's not the same when I tell it.ไม่นะ จอร์จ ฉันเล่าแล้วมันไม่เหมือนกัน
Hmmph! Jewish mah jong, not the same thing.ไพ่นกกระจอกของชาวยิว มันไม่เหมือนกันนะ
But it's not like he didn't get to come home.แต่มันไม่เหมือนกัน ที่สามีฉันเขาไม่กลับมาบ้าน
That was different. Forget it, Pierre.มันไม่เหมือนกัน ลืมมันซะเถอะ ปิแอร์
The place wasn't the same without you.สถานที่ก็ไม่เหมือนกันโดยที่คุณ
Ah, but they're not. Please don't let me forget this.แต่มันไม่เหมือนกันหรอก โปรดอย่าให้ผมลืมเชียวนะ
Wait, why are these all in different handwriting?แล้วทำไมลายมือถึงไม่เหมือนกันล่ะ
'Cause different people wrote them.เพราะว่า คนเขียนไม่เหมือนกัน
I mean, they´re so different.พวกเขาไม่เหมือนกันเลย
That's different than your ass being on TV.มันไม่เหมือนกันนะ ที่บอกว่า้ตูดนายได้ออกทีวีน่ะ
East Coast people are different.มันไม่เหมือนกันหรอกสำหรับคนฝั่งตะวันออก
Gary Coleman, Different Strokes.แกรี่ โคลแมน / จังหวะไม่เหมือนกัน
Sometimes it happens, sometimes it doesn't. Everybody reacts differently.บางครั้งมันก็เกิดขึ้น,บางทีนะครับ บางทีก็ไม่เกิดแต่ละคนมีผลข้างเคียงไม่เหมือนกัน
It's not the same.นั่นมันไม่เหมือนกัน.
Jack, this is not the same. Lucy, tell him.แจ็ค คราวนี้มันไม่เหมือนกัน ลูซี่ ห้ามเขา
But now seeing you here, you don't really look that much like her at all.แต่พอเห็นคุณชัดๆวันนี้ ถึงได้รู้ว่าคุณกับเธอไม่เหมือนกันเลย
But now seeing you here. You don't really look that much like her at all.แต่พอเห็นคุณชัดๆวันนี้ ถึงได้รู้ว่าคุณกับเธอไม่เหมือนกันเลย
Every day is different, but basically this is what happens, Lucy.ทุกวันไม่เหมือนกันหรอกแต่โดยพื้นฐานแล้ว นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะลูซี่
It's not the same. You promised things would change.มันไม่เหมือนกัน คุณสัญญาว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไป
That's not the vehicle, John. The plates don't match.ไม่ใช่คันนั้น จอห์น ทะเบียนไม่เหมือนกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่เหมือนกัน
Back to top