ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่เป็นผล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่เป็นผล*, -ไม่เป็นผล-

ไม่เป็นผล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เป็นผล (adv.) ineffectively See also: inefficiently Syn. ไม่ได้เรื่อง
ไม่เป็นผล (v.) have no result See also: come to nothing, be ineffective, fail to produce the effect
ไม่เป็นผล (v.) be inefficient See also: be wasteful, be ineffective Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่มีผล, ไร้ผล
ไม่เป็นผลสำเร็จ (v.) no avail See also: be of no avail Ops. สำเร็จ, ได้ผล
English-Thai: HOPE Dictionary
null(นัล) adj. ไม่เป็นผล,ไม่มีค่า,ไม่สำคัญ,ไม่มีตัวตน,ไม่มีธาตุ,โมฆะ,เป็นศูนย์,null and void ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกต้อง,โมฆะ, Syn. ineffectual
off(ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น
prejudicial(เพรจจะดิช'เชิล) adj. เป็นผลร้าย,ทำให้เสียหาย,ไม่เป็นผลดี,ทำให้เสียเปรียบ., See also: prejudicialness n., Syn. detrimental
unfriendly(อันเฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย,มีอคติ,ไม่เป็นผลดี,ไม่ราบรื่น, See also: unfriendliness n., Syn. unsociable,cold,chilly
English-Thai: Nontri Dictionary
fruitless(adj) ไร้ผล,ไม่เป็นผล,ไม่มีผล,เป็นหมัน
inconclusive(adj) ไม่เป็นผล,ค้างคา,พิสูจน์ไม่ได้,ไม่ลงเอย
inefficacious(adj) ไม่ชะงัด,ไม่เป็นผลดี
inoperative(adj) ไม่เป็นผล,ไม่มีผลบังคับ,ไม่ทำงาน,ไม่ได้กระทำ
null(adj) ไม่มีค่า,เป็นศูนย์,เป็นโมฆะ,ไม่เป็นผล,ไม่สำคัญ
sterilize(vt) ฆ่าเชื้อโรค,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้แห้งแล้ง,ทำให้ไม่เป็นผล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
untoward (adj.) ซึ่งไม่เป็นผลดี See also: ซึ่งไม่เป็นประโยชน์, ซึ่งไม่เอื้ออำนวย Syn. unfavorable, unfortunate Ops. fortunate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The investment didn't work out, so i'm simply taking care of getting everyone's money back to them.การลงทุนครั้งนี้ ไม่เป็นผล ดังนั้นฉันจึงต้องเอาเงินคืนให้ทุก ๆ คน
You serve nothing and no one by following him into the earth.ไม่เป็นผลประโยชน์อันใด หากเจ้าจะตายตามเขาไป
T o study Nietzsche psychobiographically may seem naive.การศึกษาเรื่องภาวะจิตไม่ปกติของเนเช่ ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผล
Been trying to pin something to him, but it doesn't work.เราพยามสร้างข้อหาให้เขา แต่ไม่เป็นผล
Identification of the caller was unsuccessful."การระบุตัวผู้โทรนั้นไม่เป็นผลสำเร็จ"
If this wedding does not take place in three days, the alliance will crumble and the Mongols will destroy us.ถ้าหากไม่มีพิธีสมรสขึ้นภายใน 3 วันนี้ สัญญาแห่งพันธมิตรจะไม่เป็นผล และมองโกลก็จะเข้าทำลายเรา
Look, I don't know what you did or who you're working for but I promise you this, you're gonna play ball one way or the other.ฟังนะ ผมไม่รู้ว่าคุณทำอะไรมา และผมก็ไม่รู้ว่า คุณกำลังจะทำอะไร แต่ผมบอกคุณได้เลยว่า... การนิ่งเงียบแบบนี้ ไม่เป็นผลดีกับคุณแน่
Doing a real good job, she keeps dating fags.แต่ไม่เป็นผล หล่อนเลยพยายามจะจีบเกย์คนอื่นต่อไป
Yeah, I didn't think that would work.ใช่ ฉันไม่คิดว่า มันจะไม่เป็นผล
I think it's bad for you too.ฉันคิดว่ามันไม่เป็นผลดีกับเธอด้วย
You see... sometimes, no matter how hard you try, it just won't give in.เห็นมั้ย บางทีไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน มันก็ไม่เป็นผล
If you work too hard, something might happen to you.ถ้าท่านทำงานหนักเกินไป จะไม่เป็นผลดีต่อร่างกายของท่าน
If you strike Do-Chi now, it will not be good.ถ้าเรามีเรื่องกับโดชิตอนนี้ มันจะไม่เป็นผลดีกับเรา
It's not good for you to know any more than that.มันจะไม่เป็นผลดีกับท่านถ้าท่านรู้มากกว่านี้
That's not good for creatures like polar bears who depend on the ice.นั่นไม่เป็นผลดีสำหรับสัตว์อย่างหมีขั้วโลก ที่ต้องพึ่งพาพื้นน้ำแข็ง
It's our experience in task force situations that excessive personnel can be counterproductive.ตามประสบการณ์ประสบการณ์ของผมในสถานการณ์นี้ จำนวนคนที่มากเกินไปไม่เป็นผลดีต่องานนี้
They've been through your records,too.มันคงไม่เป็นผลดีกับประวัตินายด้วย.
They are no good to us dead.พวกมันตายจะไม่เป็นผลดีกับเรานะ
Playing games is not going to be good for either of us.เล่นตุกติกไปก็ไม่เป็นผลดีต่อเราคนใดคนหนึ่งหรอก
Panic doesn't help anyone.ข่าวร้ายไม่เป็นผลดีต่อใครเลย
That the deal didn't work out and pay them back myself.ว่าสัญญาธุรกิจไม่เป็นผล แล้วแม่จะจ่ายเงินคืนทุกคนเอง
It's hard for us to make ends meet. There's no hope for our family.การที่พ่ออยู่แบบนี้ต่อไป พ่อคิดว่ามันอาจจะไม่เป็นผลต่อครอบครัวเรา
Anything that takes away our time from rehearsing Doesn't serve the team.อะไรที่ทำให้เราเสียเวลาซ้อม ไม่เป็นผลดีต่อทีม
I think it's not the drugs at all.ผมคิดว่ามันไม่เป็นผล จากยาสักนิดเดียว
Well, well, well. I'd say diplomacy has failed.ภาพยืนยันว่าการเจรจาไม่เป็นผล
So you no good to beat him on his return certainly write without youการทำร้ายเค้าไม่เป็นผลดี เค้าจะกลับไปเขียนถึงท่านอีก
I take it the digging is not going well.ผมลองขุดดูแล้ว แต่มันไม่เป็นผล
The relationship that you have with your brother seems dangerously codependent.ความสัมพันธ์ที่คุณมีกับน้องชาย ดูไม่เป็นผลดีต่อกันและกัน
And, like I talked about with Agent Parker, stress doesn't agree with my digestion.และ เหมือนกับที่ผมเคยบอก จนท.ปาร์กเกอร์ ความเครียด ไม่เป็นผลดี ต่อระบบย่อยอาหารของผม
Our family registry is a little complicated, so no good would come of rumors about it.ความสัมพันธ์ของครอบครัวเรามันค่อนข้างซับซ้อนน่ะ มันจะไม่เป็นผลดีเท่าไหร่ ถ้าเรื่องของเราถูกเปิดเผย
This adventure won't sit with our allies.การผจญภัยของทัสเช่นนี้ จะไม่เป็นผลดีกับพันธมิตรของเรา
It's not appropriate for me to tell you personal things because the patient-therapist relationship doesn't really work if you know all my problems.มันไม่เหมาะที่ฉัน.. จะพูดเรื่องส่วนตัวให้คุณฟัง มันอาจทำให้การบำบัดกับคนไข้ ไม่เป็นผล
And knowing will do you no good.และการรู้ก็ไม่เป็นผลดีกับคุณ
If they caught you staying here, it wouldn't be good for Jimmy.ถ้าพวกเขาจับได้ว่าเธออยู่ที่นี่ มันคงไม่เป็นผลดีกับจิมมี่
Well, this just doesn't look very good for you, Talbot.ดีเลย,นี่คงไม่เป็นผลดีกับคุณเท่าไหร่,ทัลบอท
All right, listen, this whole Chris show thing. This isn't really working out.เอาล่ะ ฟังน่ะ การปรากฏตัวของคริส ดูเหมือนมันจะไม่เป็นผลจริงๆ
She can give the order, but it won't help.เธอสามารถออกคำสั่งได้ แต่มันก็ไม่เป็นผลหรอก
Probably wouldn't be good for a little girl,มันคงไม่เป็นผลดีต่อเธอ
Not like these. That wouldn't be good for anyone.ไม่ใช่เช่นนั้น แบบนั้นมันไม่เป็นผลดีกับผู้ใด
Attempts to raise soldiers have born shriveled fruit.เคลื่อนพลตอนนี้คงไม่เป็นผลดีนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่เป็นผล
Back to top