ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใบอนุญาต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใบอนุญาต*, -ใบอนุญาต-

ใบอนุญาต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใบอนุญาต (n.) license See also: permit Syn. ใบอนุมัติ, เอกสารสิทธิ์
ใบอนุญาตขับขี่ (n.) licence See also: driver´s licence, driving licence Syn. ใบขับขี่
ใบอนุญาตขับรถ (n.) driving license Syn. ใบขับขี่, ใบอนุญาตขับขี่
English-Thai: HOPE Dictionary
site licenseใบอนุญาตเฉพาะหน่วยงานหมายถึง ใบอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำสัญญาขาย เพื่อนำไปใช้เฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น (โดยที่จะทำการติดตั้งลงกี่เครื่องก็ได้ แต่ต้องเป็นเฉพาะหน่วยงานนั้น)
decertify(ดิเซอ'ทิไฟ) vt. ถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง., See also: decertification n. ดูdecertify
endorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน,รับรอง,เห็นด้วย,อนุมัติ,ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ,บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต,เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
indorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน,รับรอง,เห็นด้วย,อนุมัติ,ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ,บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต,เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
interlope(อินเทอโลพ') vi. ดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต,รุกล้ำไปในบริเวณที่หวงห้ามโดยไม่มีใบอนุญาต,พูดสอดขึ้น,ยุ่งเรื่องของคนอื่น., See also: interloper n., Syn. trespass
licence(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
licencee(ไล'เซินซี) n. ผู้ได้รับใบอนุญาต
licencer(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต,ผู้ออกใบอนุญาต
license(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
licensee(ไล'เซินซี) n. ผู้ได้รับใบอนุญาต
licenser(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต,ผู้ออกใบอนุญาต
licensor(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต,ผู้ออกใบอนุญาต
marque(มาร์ค) n. ใบอนุญาตจากรัฐให้เอกชนยึดเรือสินค้าของชาติอื่นได้ (letter of marque) ,การยึดที่เป็นการโต้ตอบ
permission(เพอมิช'เชิน) n. การอนุญาต,การอนุมัติ,การยินยอม,ใบอนุญาต,ใบอนุมัติ
ticket(ทิค'คิท) n. ตั๋ว,บัตร,บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ) ,ใบสั่ง สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจร,สิ่งที่เหมาะสม,โครงการของพรรคการเมือง,ฉลากติดสินค้า,ฉลากฉีก. vt. ติดฉลาก,ติดบัตร
ticket-of-leaven. ใบอนุญาตให้นักโทษออกจากเรือนจำได้ก่อนครบกำหนดโทษโดยมีเงื่อนไข,การพักโทษ. pl. tickets of leave, Syn. ticket-of-leave
town clerkn. เจ้าหน้าที่ของเมืองผู้มีหน้าที่ทำการจดทะเบียนออกใบอนุญาต และเรียกประชุม ต่าง ๆ คล้ายนายอำเภอ
warrant(วอร์'เรินทฺ) n. เครื่องประกัน,หลักฐาน,การยืนยัน,การมอบอำนาจ,การรับรอง,การอนุญาต,ใบอนุญาต,หมาย,คำมอบหมาย,หนังสือรับรองการจ่ายหรือรับเงิน,หนังสือรับรองการซื้อหุ้น,เหตุผล vt. อนุญาต,อนุมัติ,ให้เหตุผล,มอบอำนาจ,รับประกัน,ยืนยัน,รับรอง,ออกหมาย คำศัพท์ย่อย:
English-Thai: Nontri Dictionary
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ
licence(n) ใบอนุญาต,การได้รับอนุญาต,สิทธิ,อำนาจ,การอนุมัติ
license(n) ใบอนุญาต,การได้รับอนุญาต,สิทธิ,อำนาจ,การอนุมัติ
permit(n) บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,ใบอนุมัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gun licenceใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imprimatur (L.)ใบอนุญาตให้ตีพิมพ์ (หนังสือ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licenseใบอนุญาต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
marriage licenseใบอนุญาตให้สมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
site licenseใบอนุญาตเฉพาะแห่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disbarmentการถอนใบอนุญาตทนายความ, การห้ามว่าความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licence๑. หนังสืออนุญาต, ใบอนุญาต๒. การอนุญาต (เป็นลายลักษณ์อักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licenseeผู้รับใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licensorผู้ออกใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permission๑. การอนุญาต๒. การออกใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permitการอนุญาต, ใบอนุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consultant ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างทำการบำบัด น้ำเสีย หรือกำจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Limited BDUการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage : B) การค้าหลักทรัพย์ (dealing : D) และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriting : U) ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (limited BDU license) คณะกรรมการ ก.ล.ต ได้กำหนดเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ [ตลาดทุน]
Thailand Futures Exchange PCLบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เพื่อดำเนินการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 และได้รับใบอนุญาตการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 [ตลาดทุน]
permit of stayการอนุญาต/ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักร/ประเทศ [การทูต]
Provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสะสมสำหรับลูกจ้างเมื่อออกจากงาน กองทุนนี้จะสะสมเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือน โดยส่วนหนึ่งเป็นการหัก สะสมมาจากเงินเดือนของลูกจ้างและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบของฝ่ายนายจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยแก่กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และจำกัดความเสี่ยง ทางการได้กำหนดขอบเขตการลงทุนของกองทุน และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไว้ การลงทุนของกองทุน จะต้องอยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคล [ตลาดทุน]
Underwriterผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้รับ การแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมให้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
charter (n.) ใบอนุญาต See also: ตราตั้ง, ใบทะเบียน, หนังสืออนุญาต Syn. license, grant
licence (n.) ใบอนุญาต
license (n.) ใบอนุญาต
pass (n.) ใบอนุญาต See also: บัตรผ่านบัตรผ่านทางหนังสือเดินทาง Syn. admittance
permit (n.) ใบอนุญาต Syn. license
ticket (n.) ใบอนุญาตสำหรับกัปตันเรือหรือเครื่องบิน
franchise (n.) ใบอนุญาติให้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในนามของบริษัทนั้น
ticke of leave (n.) ใบอนุญาตให้พ้นโทษก่อนกำหนด
ticke-of-leave man (n.) ใบอนุญาตให้พ้นโทษก่อนกำหนด
invalidation (n.) การยกเลิก (กฎหมาย, ใบอนุญาต) See also: การเพิกถอน, การถอน Syn. cancellation
license for (phrv.) ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการสำหรับ
revocation (n.) การยกเลิก (กฎหมาย, ใบอนุญาต) See also: การเพิกถอน, การถอน Syn. cancellation, invalidation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, uh, did you want me to sign that, uh, permission slip for your video class?โอ้ ลูกอยากให้พ่อเซ็นต์ เอ่อ ใบอนุญาต สำหรับคลาสวีดิโอมั๊ย?
License 6-Queen-Young-Union-0-1-7.ใบอนุญาต 6 ควีน Young-สหภาพ-0-1-7.
His license to practice has been lifted. Correct?ใบอนุญาตของคุณถูกยึด ถูกต้องไหม?
Your license is suspended until finish the investigation.ใบอนุญาตของคุณถูกระงับแล้ว ยุติการสืบสวน
My permits are up to date. Actors all have their HIV card.ใบอนุญาตของฉันมีการต่ออายุ นักเเสดงทุกคนมีบัตรตรวจโรคเอชไอวี
Here's my card. It's got my cell on it, okay? Call.ใบอนุญาตของนายทำในเวอร์มองต์ มันผิดกฎหมายในแมสสาจูเสทท์สนะ
My instinct kicked in, all right?ใบอนุญาตของผมอยู่ข้างใน ตกลงไหม
You know, my permit doesn't cover that.ใบอนุญาตของผมไม่ได้ ให้เล่นขนาดนั้นด้วยสิ
License, registration and your insurance card.ใบอนุญาตขับขี่ แล้วก็ประกัน
His liquor license hasn't even cleared yet.ใบอนุญาตขายเหล้าของเขาก็ยังไม่เรียบร้อยดีเลย
The Hughes casino licenses in Las Vegas could be affected.ใบอนุญาตคาสิโนของฮิวส์ที่ลาสเวกัส ก็อาจได้รับผลกระทบ
A license to kill... is also a license not to kill.ใบอนุญาตฆ่า... มันก็เป็นใบอนุญาตไม่ให้ฆ่า
No planning permission will be given until Lenny wants it.ใบอนุญาตจะออกได้ก็ต่อเมื่อเลนนี่สั่งให้ออก
His license better be current.ใบอนุญาตตอนนี้เลยจะดีกว่า
Where is your Royal Academy of Science authorization?ใบอนุญาตทดลองของราชวิทยาลัยอยู่ไหนล่ะ?
All of Neibling's permits are up to date-- there's no citations, no violations, he even got an "A" rating from the Better Business Bureau.ใบอนุญาตทั้งหมดของเนบลิง เป็นปัจจุบัน ไม่มีการกล่าวอ้าง ไม่มีความรุนแรง
This license isn't just expired, it's antique.ใบอนุญาตนี้จะยังไม่หมดอายุเพียง มันเป็นของเก่า
I ain't got a fucking license.ใบอนุญาตบ้าๆแบบนั้น.
Handicap permits grant access all over the city.ใบอนุญาตผู้พิการ อนุญาตให้จอดได้ทุกที่ในเมือง
A concealed weapons permit in your name.ใบอนุญาตพกพาอาวุธที่โดนปิดบังในชื่อคุณ
That's a concealed carry license, and that's my name right there--Henry Tibbs.ใบอนุญาตพกอาวุธของผม ผมชื่อ เฮนรี่ ทิบส์
A resident permit would give him all the time he needed.ใบอนุญาตพลเมืองคงให้เวลาได้ตามที่เขาต้องการ
The license allowed him to purchase a number of restricted chemical agents, which he did in Tempe, Arizona, day before yesterday.ใบอนุญาตยอมให้เขา สั่งซื้อส่วนผสม ทางเคมีที่ต้องห้าม ได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งเขาก็ทำจริง ในเทมเป้ อริโซนา เมื่อวานซืน
License or no license, these hands still got what it takes.ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตไม่มี มือเหล่านี้ยังคงมีสิ่งที่จะ
Means your license is suspended.ใบอนุญาติก็ยังไม่ได้คืน
The FISA warrant expires tomorrow.ใบอนุญาติติดตั้งกล้องวงจรปิดมีผลถึงแค่พรุ่งนี้
The FISA warrant-- that gives you four weeks.ใบอนุญาติติดตั้งเครื่องดักฟัง ให้เวลาคุณสี่สัปดาห์
Work permit expires at the end of November.ใบอนุญาติทำงานจะหมดเดือนพฤศจิกายน
These aren't easy to come by.ใบอนุญาตินี่ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะ
License and registration, cowboy.ใบอนุญาตและ การลงทะเบียน, คาวบอย.
License and registration.ใบอนุญาตและการลงทะเบียน
Licenses and passports.ใบอนุญาตและพาสสปอร์ต
Licenses to manufacture penicillin, huh?ใบอนุญาตโรงงานผลิตเพนนิซิลลินงั้นเหรอ?
I've been sent here to see if you're carrying your permits.ผมมาที่นี่เพื่อจะขอดูใบอนุญาตของคุณ
It's illegal to make it or sell it without a government license.การผลิตหรือขายเกลือ โดยไม่มีใบอนุญาตของรัฐ
That's how I lost my license.นั่นแหละทำให้ผมถูกยึดใบอนุญาต
There's no problem, I assure you. In three days, permits expire and legal options go out the window.อีก 3 วันใบอนุญาตจะหมดอายุ และทางเลือกด้านกฎหมายก็เช่นกัน
I got the license through connections.ผมมีใบอนุญาต ผ่านทางเส้นสาย.
New York cab drivers are required to have chauffeurs' licenses. Now, what is the point of this?ทำไมคนขับแท็กซี่นิวยอร์ค ต้องมีใบอนุญาต
It's like a license to steal. A license to do anything.มันเหมือนใบเบิกทาง ใบอนุญาติให้คุณทำอะไรก็ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใบอนุญาต
Back to top