ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใช้การได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใช้การได้*, -ใช้การได้-

ใช้การได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใช้การได้ (v.) be diligent See also: be persevering Syn. เอาการเอางาน, รักดี
ใช้การได้ (adj.) diligent See also: persevering Syn. เอาการเอางาน, รักดี
English-Thai: HOPE Dictionary
burn inระยะทดลอง กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)
done(ดัน) v. กริยาช่อง 3 ของ do. -adj. สมบูรณ์,เสร็จ,เรียบร้อย,ตลอด,ต้มสุกแล้ว,หมดแรงใช้การไม่ได้,ใช้หมดแล้ว -Phr. (done for เหนื่อย,หมดแรง,ตาย,ใกล้ตาย) . Phr. (done in หมดแรง อ่อนเพลียมาก) ., See also: done! ใช้การได้! เห็นด้วย คำที่มีความหมายเหมือนกั
operable(ออพ'เพอระเบิล) adj. กระทำได้,ใช้การได้,ทำหารผ่าตัดได้., See also: operability n. operably adv., Syn. feasible
reclaim(รีเคลม') vt.,n. (การ) หักร้างถางพง,บุกเบิก,ทำประโยชน์ที่ดิน,ทำให้ที่ดินใช้การได้,ทำประโยชน์จากของเสีย,ปรับปรุง,ปฏิรูป, See also: reclaimant n. reclaimable adj.
rich text formatรูปแบบการเก็บข้อมูลเป็นแอสกีใช้ตัวย่อว่า rtf (อ่านว่า อาร์ทีเอฟ) เป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร (text) ในรหัสแอสกี (ASCII) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หลายโปรแกรมจะเรียกข้อมูลที่เก็บในรูปแบบนี้มาอ่านได้ใช้การได้ แต่ต้องกำหนดแบบตัวอักษรให้ก่อน มักใช้นามสกุล (file name) ว่า .RTF
rtfอาร์ทีเอฟ ย่อมาจาก rich text format เป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร (text) ในรหัสแอสกี (ASCII) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หลายโปรแกรมจะเรียกข้อมูลที่เก็บในรูปแบบนี้มาอ่านได้ใช้การได้ แต่ต้องกำหนดแบบตัวอักษรให้ก่อน มักใช้นามสกุล (file name) ว่า .RTF
serviceable(เซอ'วิสวะเบิล) adj. มีประโยชน์,ใช้การได้,ใช้สอยได้,ให้ความช่วยเหลือ,ใช้ทน,ใช้ได้ดี., See also: serviceability n. serviceably adv.
workable(เวิร์ค'คะเบิล) adj. ใช้การได้,ใช้สอยได้,เป็นไปได้,จัดการได้, See also: workability n. workableness n. workably adv.
working(เวิร์ค'คิง) n. การทำงาน,การปฏิบัติการ,การกระทำ,งาน,การใช้แรงงาน,ชุดทำงาน,กระบวนการทำให้วัตถุเป็นรูปร่าง adj. เกี่ยวกับการทำงาน,ซึ่งได้ผล,ซึ่งใช้การได้,ซึ่งปฏิบัติการ,ส่งเสริมการทำงาน,เกี่ยวกับการใช้แรงงาน,เกี่ยวกับชุดทำงาน
English-Thai: Nontri Dictionary
workable(adj) สามารถทำงานได้,ใช้การได้,ซึ่งทำให้สำเร็จได้
working(adj) ซึ่งทำงาน,ซึ่งใช้การได้,ซึ่งได้ผล,เกี่ยวกับการทำงาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
work (vi.) ใช้การได้ See also: ทำงานได้ Syn. function, operate
get by (phrv.) พอใช้การได้ See also: พอใช้ได้, ยอมรับได้
keep till (phrv.) ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือสภาพดีจนกว่า Syn. last for, last till
keep until (phrv.) ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือสภาพดีจนกว่า Syn. last for, last till
last out (phrv.) ยังใช้การได้ See also: มีต่อ, ทำต่อไป, ยังมีเพียงพอ, ดำเนินต่อไป Syn. hang out, hold out, hold up, keep up
lose the use of (idm.) ไม่สามารถใช้การได้ (ส่วนของร่างกาย)
viable (adj.) ซึ่งใช้การได้ (แผนการ, คำแนะนำ) See also: ซึ่งประสบผลสำเร็จได้, ซึ่งใช้ปฏิบัติได้ Syn. feasible, practicable, workable
wait (vi.) พร้อมที่จะใช้การได้ Ops. be gone
work (vt.) ทำให้ใช้การได้ See also: ทำให้ทำงานได้
working (adj.) ซึ่งใช้การได้ See also: ซึ่งปฏิบัติการได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's operational, isn't it?มันยังใช้การได้ใช่มั้ย
It's operational.หัวรบนิวเคลืยร์ยังใช้การได้
No, I'd rather bet on the motor. At least we know it can work.ไม่ ฉันเสี่ยงกับเครื่องยนต์ดีกว่า อย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันใช้การได้
I believe I'll lock you in the tower for a few years till your head is ready.ข้าคงจะต้องขังเจ้าบนหอคอยอีกสัก 2-3 ปี ถึงจะใช้การได้
No, the phone is working just fine.ไม่ค่ะ โทรศัพท์ใช้การได้ดี
It must be that ability...ต้องเป็นของที่ใช้การได้แน่...
This long after infection... there's no guarantee it would work.หลังจากติดเชื้อนานขนาดนี้ ไม่รับรอง ว่ามันใช้การได้
The angle has to be just right for the lights to work properlyมุมขวาพอดี /Nไฟใช้การได้ดีแล้ว
Maybe a radio. One that works.อาจจะเป็นวิทยุ ที่ใช้การได้
So it works?งั้นเครื่องนี่ก็ใช้การได้
So I hope your manual mixer's in real good shape.หวังว่าเธอคงใช้การได้ดี
Motoyama's transmitter still works, General.เครื่องส่งวิทยุที่ โมโตยามา ยังใช้การได้ครับ ท่านแม่ทัพ
As I told you before, my goal is not winning a Gold but to graduate.แต่ชั้นบอกเธอไปก่อนหน้านี้แล้ว เป้าหมายของชั้นไม่ใช่การได้เหรียญทอง แต่เป็นการจบการศึกษาต่างหาก
Well, if it'll make you a hero and maybe knock Jackie down a few notches, we might be able to find something that'll work.เอาละ ถ้ามันจะทำให้คุณเป็นฮีโร่ และบางทีอาจจะน๊อคแจคกี้ลงด้วยรอยบากเล็กน้อย เราอาจจะสามารถหาบางอย่างที่มันใช้การได้
Using his precious hearing as a cost.ด้วยการใช้การได้ยินเป็นการค่าตอบแทน
In this film, is there any body part of hero is in working order or not?หนังเรื่องนี้, พระเอกมีแค่ครึ่งตัว มีส่วนที่ใช้การได้มั่งไหมเนี้ย?
I wanna know exactly what we have to work with.ฉันต้องการรู้จริงจริง ว่ามีอะไรที่จะใช้การได้บ้าง
Batteries are pretty low, but it should work.แบ็ตเตอรี่เริ่มอ่อนหน่อยๆ แต่ก็น่าจะใช้การได้
But there could be an active anomaly out there right now!งั้นเราต้องรีบแก้ไขมันให้ใช้การได้เดี๋ยวนี้
Keep her alive till you can convince her that rapist marrow and rapist-enabling marrow work just as well as the unleaded stuff.รักษาชีวิตเธอไว้จนกว่าคุณจะกล่อมเธอ ให้เอาไขกระดูกนักข่มขืน แลไขกระดูกนักข่มขืนใช้การได้ดี เหมือนไม่มีตะกั่วอัดอยู่
I'm afraid I can't help you with that Sydney. These are your eyes now and they're working.เกรงว่าฉันคงบอกเธอเรื่องนี้ไม่ได้นะซิดนีย์ ตอนนี้ตานี่เป็นของเธอและมันก็ใช้การได้ดี
Make sure all the contacts are still active.ให้แน่ใจว่าทุกอย่างใช้การได้ หน้าต่างทุกบานเลยหรอ
Early tests show it should work.การทดสอบในข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มันสามารถใช้การได้
Now that I have one that works,เอาล่ะ ผมมีชิ้นหนึ่ง ที่ำใช้การได้
I'm gonna use the umbilical artery if it's still viable.ฉันจะใช้เส้นเลือดสายสะดือ ถ้ามันยังใช้การได้อยู่
If we can tie this jewelry to the guy wearing it, we'll have our first workable lead.ถ้าเราสามารถเอาภาพแหวน วงนี้ไปหาคนสวมมันได้ เราจะได้ตัวนำแรก ที่ใช้การได้สักที
Are you sure this is gonna work? No, but I have no other ideas.นายแน่ใจหรือว่ามันใช้การได้
Sound and smell actually work better.เสียงและกลิ่น อันที่จริง ใช้การได้ดีกว่า
But not as high as they'll be if that factory comes online.แต่มันไม่สูงเท่ากับการที่โรงงานจะใช้การได้หรอก
One tiny vial of liquid luck to the student who, in the hour that remains manages to brew an acceptable Draught of Living Death the recipes for which can be found on page 10 of your books.น้ำยานำโชคขวดจิ๋วนี้ จะเป็นของนักเรียน ที่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง จัดการปรุงน้ำยา ตายทั้งเป็น ที่ใช้การได้สำเร็จ สูตรของมันหาได้จาก หน้า10ของหนังสือเรียนนะ
We need a container to direct the blast my clay pipe should service that ambitionต้องมีตัวช่วยควบคุมการระเบิด กล้องดินเผาของผมคงใช้การได้
It's beat up. But it will do the job.เสียหายบ้าง แต่ ยังใช้การได้อยู่
I don't know guys, you think this goanna work?ฉันไม่รู้หรอกน่ะพวกเราว่าที่นี่มันจาใช้การได้รึเปล่า\ นั่นสิ ที่นี่ออกจะดูรกๆสกปรกจะตาย
What? No, our bathrooms are working just fine.เปล่านี่ ห้องน้ำที่นี่ก็ยังใช้การได้อยู่
Let's hope the transmitter is still intact.หวังว่าเครื่องส่งยังคงใช้การได้นะ
You're injured. You have only one good arm.เจ้าบาดเจ็บ มีเพียงแขนข้างเดียวที่ใช้การได้
Until we get navigation back, the Endurance is a fat, easy target.จนกว่าระบบนำร่องจะใช้การได้ เอ็นดูแรนซ์จะตกเป็นเป้าโจมตีได้ง่าย
If it's viable, we send them.ถ้ามันใช้การได้ เราจะส่งพวกมันไป
Maybe he'll let some detail slip, something we can use, okay?บางทีเขาอาจจะหลุดพูดอะไรออกมา เผื่อเราจะใช้การได้ โอเค้?
That worked out well.อย่างนั้นก็ใช้การได้ซิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใช้การได้
Back to top