ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใจเย็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใจเย็น*, -ใจเย็น-

ใจเย็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจเย็น (v.) be steady and calm See also: keep cool, be composed, be patient Ops. ใจร้อน, รีบร้อน
ใจเย็น (adj.) calm See also: cool, cool-headed, patient, unemotional, composed, unruffled Ops. ใจร้อน, รีบร้อน
ใจเย็น (adv.) calmly See also: patiently, composedly Ops. ใจร้อน, รีบร้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา,สีหน้า,โฉมหน้า,หน้า,การสนับสนุน,การให้กำลังใจ,สีหน้าที่ใจเย็น,ความสุขุม vt. อนุญาต,ยอม,เห็นด้วย,สนับสนุน,ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
dispassionn. ความไรักังวล,อารมณ์,ใจสงบ,ใจเย็น,ไม่มีอคติ
dispassionateadj. ไร้อารมณ์,ใจสงบ,ใจเย็น,ไม่มีอคติ, Syn. impartial
equanimity(อีควอนิม'มิที) n. ความใจเย็น,ความสงบใจ,
equanimous(อีควอน'นะเมิส) adj. ใจเย็น,สงบใจ,มีอารมณ์เย็น.
hourglass iconนาฬิกาทรายหมายถึง สัญลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง ซึ่งปกติเป็นรูปลูกศร จะเปลี่ยนเป็นรูปนาฬิกาทราย เพื่อบอกให้รู้ว่า ในขณะนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังปฏิบัติการตามคำสั่งอยู่ (ขอให้รอผลด้วยความใจเย็นด้วยก็แล้วกัน)
impassionate(-แพช'ชะเน็ท) adj. เต็มไปด้วยอารมณ์,มีอารมณ์เร่าร้อน,กระตือรือร้น adj. ไร้อารมณ์,ใจเย็น,ปราศจากอคตี
impassive(อิมแพส'ซิฟว) adj. ไม่มีอารมณ์,ใจเย็น,เมินเฉย,สงบใจ,ไม่มีความรู้สึก,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน., See also: impassiveness, impassivity n., Syn. insensitive,
imperturbable(อิมเพอเทอบ' บะเบิล) adj. ใจเย็น, สุขุม, เงียบ, ไม่ตื่นเต้นง่าย., See also: imperturbability, imperturbableness n. imperturbably adv., Syn. calm)
imperturbation(อิมเพอเทอเบ' เชิน) n. การปราศจากการถูกรบกวน, ความสงบ, ความเงียบ, ความใจเย็น, Syn. calmness)
sedate(ซีเดท') adj.,vt. (ทำให้) เงียบ,สงบ,ใจเย็น,สุขุม,ไม่ถูกรบกวนทางอารมณ์,บรรเทา, See also: sedateness n., Syn. calm,quiet,serene
sedation(ซีเด'เชิน) n. ความเงียบ,ความสงบ,ความใจเย็น,ความสนใจที่เนื่องจากฤทธิ์ของยา,การสงบประสาท,การกดประสาท, Syn. calming
sedative(เซด'ดะทิฟว) adj. เงียบ,สงบ,ใจเย็น,สงบประสาท,กดประสาท. n. ยาสงบประสาท,ยากดประสาท
self-composedadj. สุขุม,ใจเย็น,สงบ,หนักแน่น -
English-Thai: Nontri Dictionary
calm(adj) เงียบสงบ,ใจเย็น,ไม่ตื่นเต้น
complacence(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacency(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
composed(adj) เงียบ,สงบ,สำรวม,ใจเย็น
cool(adj) เย็น,เยือกเย็น,ใจเย็น,สุขุม,เฉยเมย,ไร้อารมณ์
dispassion(n) ความใจเย็น,ความไม่มีอคติ,ความไม่ลำเอียง
dispassionate(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่อคติ,ใจเย็น,ใจสงบ
equanimity(n) ความมีใจมั่นคง,ความใจเย็น,ความมีใจสงบ
imperturbable(adj) ไม่ตื่นเต้นง่าย,สุขุม,ใจเย็น
sedate(adj) ขรึม,ใจเย็น,สุขุม,เงียบ,สงบ
sedative(adj) ใจเย็น,กดประสาท,สงบอารมณ์,เงียบ
serene(adj) ราบเรียบ,สงบเงียบ,เยือกเย็น,ใจเย็น,ปลอดโปร่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cool (adj.) ใจเย็น Syn. calm, composed, coolheaded
coolheaded (adj.) ใจเย็น Syn. cool
standoffish (adj.) ใจเย็น See also: สุขุม, เยือกเย็น
go easy (idm.) ใจเย็น (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่ต้องกังวล Syn. go slow, slow down, take easy
Cool it! (idm.) ใจเย็น
cool off (sl.) ใจเย็นSee also: สงบใจ
cool out (sl.) ใจเย็นSee also: สงบใจ
defrosted (sl.) ใจเย็นSee also: ควบคุมอารมณ์ได้, มีสติ
Easy does it. (sl.) ใจเย็นSee also: สงบใจ, ผ่อนคลาย
hang loose (idm.) ใจเย็นSee also: สงบใจเอาไว้
hold it down (sl.) ใจเย็นSyn. calm down
keep cool (sl.) ใจเย็นSee also: สงบใจ, ยับยั้งชั่งใจไว้ก่อน
Keep your hair on (sl.) ใจเย็นSee also: เย็นลง
play cool (phrv.) ใจเย็นSee also: ไม่ตื่นเต้น
take a chill pill (sl.) ใจเย็นSee also: สงบใจ, ผ่อนคลาย
stay cool (phrv.) ใจเย็นไว้ See also: อย่าตื่นเต้น, สงบใจไว้
coolness (n.) (ภาษาฝรั่งเศส) ความใจเย็น See also: ความสุขุม, ความสงบ, ความสงบเสงี่ยม, จิตที่มั่นคง Syn. equanimity, composure
philosopher (n.) คนใจเย็น See also: คนสุขุมเยือกเย็น
philosophically (adv.) อย่างใจเย็น See also: อย่างเยือกเย็น, อย่างอดทน, อย่างมีเหตุผล
sang-froid (n.) (ภาษาฝรั่งเศส) ความใจเย็น See also: ความสุขุม, ความสงบ, ความสงบเสงี่ยม, จิตที่มั่นคง Syn. equanimity, composure, coolness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Take it easyใจเย็นน่า / ช่างมันเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chill out, pop. You're going to go bald! You dirty bastards!- ใจเย็น เดี๋ยวก็ผมร่วงหมดหรอก
Take it easy, pops.- ไอ้พวกสกปรก ใจเย็น ๆ น่า
It's his first real vacation in six years, Max. Take it easy.นี่เป็นพักร้อนจริง ๆ ของเขา ในรอบ 6 ปี ใจเย็น ๆ ก่อนดีกว่า แม็กซ์
I know, I know. Take it easy now. Calm down.ฉันรู้ ใจเย็น ๆ ก่อน
I'm not gonna forget my best friend on his day of days.- ใจเย็น ราสต้า - ฉันไม่ทางลืมวันสำคัญของเพื่อนซี้หรอก
He's a piece of meat. Forget about it. Calm down.มันเป็นเศษเนื้อไปแล้ว ลืมมันซะ ใจเย็น
Don't struggle.อย่าดิ้น ใจเย็น ๆ ไว้
OK, listen. Calm down, OK? We'll fix it.นี่เธอ ใจเย็น ๆ ไว้ เราแก้ได้น่า
I'm sure he went off to look for a nice mud hole to cool down in.พ่อว่า ลูกออกไปหาบ่อโคลนดี ๆ ไปหมัก ตัวให้ ใจเย็น
Okay, just cool it. Put the gun down.โอเค ใจเย็น ๆ ลดปืนลง
Let's make sure everything's set up right. Hold on, Aaron. Wait.ขอแน่ใจก่อนว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี ใจเย็น อารอน รอก่อน
Relax. I'm one of the good guys.- ใจเย็น ฉันเป็นคนดี..
OK, chill, boy! Chill, boy, not the...โอเค ใจเย็น ใจเย็น ไม่...
It's okay. Easy, easy.ไม่เป็นไร ใจเย็น ใจเย็น
Hey. Whoa, easy, easy. Take it easy.ใจเย็น ใจเย็น ใจเย็นก่อนจ้ะ
Alright. Bitch, calm down. I'm cool.ก็ได้ ไอ้เวร ใจเย็น ใจเย็น ใจเย็น
Debbie, calm down.เด็บบี้ ใจเย็น ฉันสบายดี
Mija,relax. i'm fine here.ลูกรัก ใจเย็น ๆ พ่ออยู่ที่นี่สบายดี
Hang on. Hang on. Don't be greedy.ใจเย็น ใจเย็น อย่าเพิ่งสิ
So "Relax."เฮ้ ใจเย็น ผ่อนคลายหน่อย
Arnie, be calm now... you don't want to do this.อาร์นี่ ใจเย็น คุณไม่อยากทำแบบนั้นหรอก
Toby, it's fine. Don't worry.โทบี้ ไม่เป็นไรนะ ใจเย็น
Come on, kids! I'm just trying to get our ball.เพื่อน ใจเย็น ฉันก็มีสัมภาษณ์ ที่โรงเรียนหมออีก 10 นาที
I'm from Douglas. That's about all.เพื่อน ใจเย็น โอเคนะ
I know it's hard for you right now, but all this is just gonna make you tougher._ - อะไรนี่ - ใจเย็น ใจเย็น
Easy. Easy. Just relax.ใจเย็น ใจเย็น ช้าๆก็ได้
Magnum! Down, boy!แม็กนั่ม ใจเย็น ไอ้หนู่
You can call me all the names you want, but I am confident in my position that when the day comes that I meet my maker, it is I who will be allowed to pass through the gates into the glory of eternity.มึงจะฆ่าเพื่อนรักของมึง เพราะปกป้องต้นไม้นี่อ่ะนะ ใจเย็น มรึง กูสมควรยกโทษให้มึงมั้ย ไอ้แสด
All right. Calm down. I'll take care of it.ไม่มีอะไร ใจเย็น เดี๋ยวผมจัดการเอง
Oh, honey, calm down.เค้าตำหนิพายของหนู โอ ที่รัก ใจเย็น
Dude, relax. I have a med school interview in ten minutes.เพื่อน ใจเย็น ฉันก็มีสัมภาษณ์ ที่โรงเรียนหมออีก 10 นาที
Dude, calm down, OK?เพื่อน ใจเย็น โอเคนะ
Ok, Calm down, calm downโอเค, ใจเย็น ,ใจเย็น
Okay, bro, just relax-- we don't have to get all excited.โอเค ใจเย็น ไม่ต้องตื่นเต้น
Okay, guys, calm down. I'll be right back.โอเค เด็กๆ ใจเย็น เดี๋ยวครูมา
Come on, come on, come on. Hey, hey. Just have a seat.ไม่เอาน่า ใจเย็น เย็น เฮ้ เฮ้ ไปนั่งก่อนไปซี
Did you see that? Right in the roost. Stay calm!คุณเห็นนั้นมั้ย ใจเย็น !
Martos, take it easy! It's us!Martos ใจเย็น พวกกูเอง
Relax. Relax, okay?ใจเย็น, ใจเย็น โอเค๊?
Take it easy, relax. Okay.ใจเย็นๆพวก ใจเย็น \ ตกลง

ใจเย็น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
気長[きなが, kinaga] Thai: อย่างใจเย็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใจเย็น
Back to top